• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Tàu điện ngầm

 

Quyết định 5892/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương, trên địa bàn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 5892/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5892/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYÉT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH - THAM LƯƠNG, TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 30/2017/QĐ-UNND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận 3;

Căn cứ Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2010, số 2759/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 và số 3684/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư

Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương;

Căn cứ Công văn số 4141/UBND-ĐTMT ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận điều chỉnh vị trí của đoạn đường dẫn vào depot Tham Lương;

Căn cứ Công văn số 4362/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương;

Xét Công văn số 1680/UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề xuất giá đất cụ thể tại thời điểm T2 để tính bồi thường trong Dự án đầu tư Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) trên địa bàn Quận 3;

Theo ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố tại Thông báo số 258/TB-HĐTĐGĐ-BVG ngày 17 tháng 8 năm 2017; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10598/TTr-TNMT-KTĐ ngày 12 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương, trên địa bàn Quận 3 như sau:

1. Đối với đất ở

Stt

Vị trí đất

Đoạn

Hệ sô điều chỉnh

 

Đường Cách Mạng Tháng Tám

1

Vị trí 1

Võ Thị Sáu

Nguyễn Thị Minh Khai

3,587

2

Nhà, đất số 124 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3 của TỔNG LÃNH SỰ QUÁN PHÁP (vị trí 1 Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Võ Thị Sáu - Nguyễn Thị Minh Khai)

3,587

3

Vị trí 1

Võ Thị Sáu

Ranh quận Tân Bình

3,858

4

Vị trí 3

Võ Thị Sáu

Ranh quận Tân Bình

3,864

5

Vị trí 4

Võ Thị Sáu

Ranh quận Tân Bình

2,956

 

Đường Nguyễn Phúc Nguyên

 

1

Vị trí 1

Tại nhà số 3 Nguyễn Phúc Nguyên

5,121

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

3. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5892/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 06/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/01/2018   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5892/QĐ-UBND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374521