• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Quyết định 591/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Tải về Quyết định 591/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 152/TTr-STP ngày 01/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính để từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh; tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật,... để đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu:

Nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với việc kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác pháp chế; từng bước tổ chức, phân công cán bộ công chức thực hiện công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Xác định rõ các nội dung hoạt động, tiến độ, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để chủ động thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG:

1. Rà soát, thống kê danh sách cán bộ, công chức đang thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quí I/2016

d) Kết quả: Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đang thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quí II/2016.

d) Kết quả: Đảm bảo bố trí cán bộ, công chức thực hiện công  tác pháp chế đạt hiệu quả.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Nội dung tập huấn:

Công tác xây dựng văn bản QPPL.

Kiểm soát thủ tục hành chính.

Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL.

Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

Phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Bồi thường của nhà nước.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Quí II/2016.

đ) Kết quả: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

4. Báo cáo tình hình kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu của cơ quan Trung ương.

d) Kết quả: Báo cáo tình hình kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế.

5. Tổ chức thực hiện:

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động phân công, bố trí cán bộ công chức trong biên chế của đơn vị thực hiện công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế đúng thời gian, đảm bảo đầy đủ các nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BTP ; Chủ động tổng hợp báo cáo, đề xuất của các Sở, Ban, Ngành tỉnh về tình hình thực hiện công tác pháp chế trình UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 21/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 591/QĐ-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329366