• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025

Tải về Quyết định 595/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1146/SKHĐT-TH ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi chung là Quy hoạch tỉnh).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp và báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, THptth250.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 595/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 06/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 595/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426101