• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chuyển giao công nghệ


 

Quyết định 6058/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 6058/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6058/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VÔ CƠ CHO TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 8884/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ;

Xét hồ sơ đề nghị bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ tại công văn số 163/TTPT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường (địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận bổ sung đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 189.2015/QĐ-VPCNCL ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 621).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 03 tháng 10 năm 2017, kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6058/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/06/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6058/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường.

Bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường (địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận bổ sung đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 189.2015/QĐ-VPCNCL ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 621).

Quyết định này có hiệu lực đến ngày 03 tháng 10 năm 2017, kể từ ngày ký.

Từ khóa: Quyết định 6058/QĐ-BCT

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278995