• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch


 

Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về Quyết định 614/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2077/TTr-SKHĐT ngày 20/12/2016 về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm quy hoạch

Tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và các văn bản pháp luật liên quan khác; đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng địa phương; đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, phù hợp với cảnh quan, môi trường xung quanh, phát huy tối đa hiệu quả các loại hình quảng cáo; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính khả thi khi ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo phát triển. Áp dụng công nghệ quảng cáo tiên tiến hiện đại, phù hợp với kiến trúc hạ tầng; đảm bảo kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp hiện tại đã được cấp phép; việc gia hạn, cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mới sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với nội dung của Quy hoạch. Thực hiện cơ chế xã hội hóa công tác quảng cáo, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và sử dụng hệ thống bảng theo đúng nội dung, vị trí, kiểu dáng… quy định trong Quy hoạch.

2. Mục tiêu quy hoạch

- Hình thành hệ thống công cụ trực quan, đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền cổ động các nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại ngoài trời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xác định cụ thể nguyên tắc, vị trí đất đai, không gian chiếm dụng, quy mô, hình thức và nội dung của một số bảng cổ động trực quan, bảng quảng cáo ngoài trời, băng-rôn, bảng hộp đèn trên dải phân cách, trạm bảng tin, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền cấp hoặc thuê đất để sử dụng lâu dài.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy xã hội hóa trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời góp phần đem lại hiệu quả về kinh tế cho ngân sách của tỉnh.

3. Nội dung quy hoạch

3.1. Hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị

3.1.1. Bảng cổ động trực quan tấm lớn, giàn tranh phải đảm bảo các yêu cầu:

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

Là các vị trí đẹp, có thể ổn định, lâu dài, nơi có tầm nhìn tốt, đông người qua lại như trung tâm các đô thị, ngã ba, ngã tư đường phố, thị trấn, thị tứ,...

Nội dung

- Tuyên truyền, cổ động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ, sự kiện của tỉnh, của đất nước, các vấn đề an sinh xã hội.

- Do các sở, ban, ngành tỉnh hoặc do các cơ quan, đơn vị của huyện, thành phố thực hiện.

Hình thức, kiểu dáng

Tùy từng vị trí cụ thể theo Quy hoạch, có thiết kế mẫu riêng phù hợp với không gian và cảnh quan, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích

40m2, 60m2, 120m2, 200m2/mặt.

Đơn vị thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được ủy quyền.

Hệ thống chiếu sáng

Khuyến khích có đèn chiếu sáng 4 tiếng/ngày.

3.1.2. Bảng cổ động trực quan có tính thời vụ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

Là các vị trí đẹp, nơi có tầm nhìn tốt, đông người qua lại như gần trung tâm các đô thị, ngã ba, ngã tư đường phố, thị trấn, thị tứ,...

Nội dung

Tuyên truyền, cổ động thực hiện chủ trương, chính sách, chương trình của sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Hình thức, kiểu dáng

Phù hợp với vị trí cụ thể theo Quy hoạch, không gian và cảnh quan và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích

18m2/mặt.

Đơn vị thực hiện

Sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Hệ thống chiếu sáng

Khuyến khích có đèn chiếu sáng 4 tiếng/ngày.

Thời hạn

06 tháng.

3.1.3. Băng-rôn ngang phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

- Treo trên các cột chuyên dùng ở các tuyến đường chính.

- Tối thiểu là 3,5m tính từ mặt đường theo phương thẳng đứng đến cạnh mép dưới của băng-rôn.

- Giữa các băng-rôn liền kề cách nhau tối thiểu là 200m theo chiều dọc tuyến đường.

Nội dung

Tuyên truyền cổ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước, tuyên truyền an sinh xã hội.

Kiểu dáng, chất liệu

Chất liệu bằng bạt hi-flex hoặc vải có suốt hai đầu hoặc chất liệu tương đương.

Kích thước

Rộng: 0,8m; dài: 6m, 8m.

(Tùy theo nội dung tuyên truyền cổ động chính trị, quảng cáo và điều kiện thực tế của đường phố, kích thước của băng-rôn có thể điều chỉnh nhưng không được vượt quá 20% chiều dài theo kích thước nêu trên).

Đơn vị thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin.

Đối với băng-rôn tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa (có nội dung quảng cáo)

- Biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía bên phải của băng-rôn.

- Diện tích thể hiện của biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích băng-rôn.

- Biểu trưng, logo nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải được định rõ và phân biệt giữa tuyên truyền cổ động trực quan và nội dung quảng cáo.

- Số lượng băng-rôn và thời hạn thực hiện cho một hoạt động tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

3.1.4. Băng-rôn dọc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các cột đèn chiếu sáng ở hai bên đường giao thông.

Hình thức

Băng-rôn phải được treo trên giá đỡ, giá đỡ phải được thiết kế bằng thép không gỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới băng-rôn với thân cột đèn chiếu sáng.

Kích thước

Rộng: Từ 0,6m đến 0,8m; dài: Từ 1,5m đến 2,5m.

(Tùy thuộc vào nội dung tuyên truyền và yêu cầu, điều kiện thực tế, kích thước băng-rôn có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá giới hạn ±20% diện tích theo kích thước nêu trên).

Chiều cao

Tối đa 1,4m từ mặt đường đến cạnh đáy.

Khoảng cách

Cách 1 cột đèn chiếu sáng treo 1 băng-rôn.

Đối với băng-rôn tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa (có nội dung quảng cáo)

- Biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo đặt ở phía dưới cùng của băng-rôn.

- Biểu trưng, logo nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải được định rõ và phân biệt giữa tuyên truyền cổ động trực quan và nội dung quảng cáo.

- Diện tích thể hiện của logo, nhãn hiệu, biểu tượng quảng cáo không quá 20% diện tích của băng-rôn

- Số lượng băng-rôn và thời hạn thực hiện cho một hoạt động tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

3.1.5. Bảng hộp đèn trên dải phân cách phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các dải phân cách trên các tuyến đường.

Hình thức

Bảng đứng độc lập hoặc hộp đèn, đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

Yêu cầu khác

- Hàng năm các bảng này được sử dụng phục vụ tuyên truyền cổ động các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như các ngày lễ, các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước.

- Trong thời gian không thực hiện tuyên truyền không được để mặt bảng trống, rách, mất thẩm mỹ.

Yêu cầu kỹ thuật đối với bảng hộp đèn như sau:

Chiều rộng giải phân cách
(m)

Diện tích tối đa mỗi mặt của bảng
(m2)

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh hộp đèn
(m)

Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của bảng đến mép dải phân cách
(m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề
(m)

>15

12

5

0,5

120

Từ 8 đến 15

8

5

0,5

100

Từ 6 đến 8

6

5

0,5

80

Từ 4 đến 6

4,5

5

0,5

60

Từ 3 đến 4

2

5

0,5

40

Chú thích: Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15m có thể được lắp dựng hộp đèn hai bên cạnh dải phân cách theo hình thức so le.

3.1.6. Trạm bảng tin phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Khu vực có vị trí thuận lợi nhất của nhà văn hóa huyện, xã, phường, thôn, khu dân cư, khu vực di tích lịch sử đã được xếp hạng.

Hình thức, kiểu dáng

Bảng đứng độc lập.

Kích thước, diện tích

Diện tích mặt bảng tin là 3m (dài) x 2 m (cao) hoặc tùy theo vị trí nhưng diện tích không quá 20m2 và chiều cao của bảng tin thiết kế phù hợp với địa hình.

Nội dung

- Thông tin tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cổ động các hoạt động của địa phương, của đất nước và tỉnh.

- Khuyến khích hình thức xã hội hóa.

Đơn vị quản lý

Phòng Văn hóa và Thông tin.

3.2. Hệ thống quảng cáo ngoài trời

3.2.1. Quảng cáo trên dù che, cờ dây, tờ rơi, mẫu giới thiệu sản phẩm

Các sản phẩm quảng cáo phải đặt bên trong nơi kinh doanh, địa điểm tổ chức sự kiện, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng và đảm bảo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các vấn đề có liên quan.

3.2.2. Quảng cáo bảng tấm lớn

Đây là loại hình quảng cáo có xu hướng phát triển mạnh và có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan chung nên cần phải áp dụng các thông số kỹ thuật với tiêu chí cao khi quy hoạch nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông.

- Vị trí đặt bảng

+ Đất, tường nhà hai bên khu vực ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ của các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ (Vị trí chủ yếu là đất phía ngoài đất đường bộ, ngoài hành lang an toàn đường bộ của các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trừ những trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng cho thuê, mượn của tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng vị trí đó).

+ Diện tích xây dựng bảng quảng cáo là diện tích chiếm đất và không gian phía trên. Diện tích phần dưới mặt đất không vượt quá 150m2 (không bao gồm các vị trí đặc biệt xây dựng vào khu đầm, hồ, vùng trũng,...). Diện tích chiếm chỗ phần không gian phía trên không vượt quá 150m2.

- Kiểu dáng

Kiểu dáng chung thống nhất bắt buộc: Một trụ tròn có đường kính tối thiểu 1,2m. Bảng quảng cáo phải đảm bảo tiêu chí mỹ thuật và hệ thống liên kết chịu lực với các tác động bên ngoài (như: Tác động gió, tải trọng tự thân) theo các quy chuẩn hiện hành.

- Diện tích mặt bảng dựa trên thực tế các bảng quảng cáo đang có trong từng khu vực cũng như đặc điểm vị trí địa lý, mật độ tham gia giao thông của các phương tiện, sự tương tác của các kiến trúc khác với bảng quảng cáo để đảm bảo sự đồng nhất. Diện tích mặt bảng theo Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây.

- Khi các bảng quảng cáo không có nội dung quảng cáo phải căng bạt lót che toàn bộ mặt khung bảng.

- Khoảng cách từ mép đường đến cạnh gần nhất của bảng:

+ Khoảng cách từ mép ngoài cùng của bảng đến mép ngoài cùng của nền đường phải đảm bảo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

+ Khoảng cách được xác định theo phương ngang (vuông góc với đường) của bảng quảng cáo tính từ mép ngoài cùng của bảng quảng cáo đến mép ngoài cùng của nền đường bộ.

- Khoảng cách giữa hai bảng quảng cáo liền kề trên cùng tuyến đường phải đảm bảo tầm nhìn cho thông tin quảng cáo và an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Yêu cầu kỹ thuật cụ thể với bảng quảng cáo như sau:

Bảng 1:

Loại đường

Diện tích một mặt bảng quảng cáo (m2)

Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (*) đến cạnh gần đường nhất của bảng (m)

Chiều cao tối thiểu từ mặt đường tới mép dưới của bảng (m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng (m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong (m)

Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

200

20

(Nếu có đường bên căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác định theo Bảng 2)

15

250

150

(*) Tùy trường hợp cụ thể của từng địa phương và thực địa của tuyến đường, khoảng cách giữa hai bảng liền kề có thể thay đổi, nhưng không được thấp hơn 50m.

Bảng 2:

Loại đường

Diện tích một mặt bảng quảng cáo (m2)

Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (*) đến cạnh gần đường nhất của bảng (m)

Chiều cao tối thiểu từ mặt đường tới mép dưới của bảng (m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng (m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong (m)

Đường cấp I và cấp II

200

20

15

250

150

Đường cấp III

120

15

13

200

100

Đường cấp IV và cấp V

120

10

13

200

100

Đoạn đường trong khu vực đô thị

40 hoặc 60

Theo chỉ giới đường đỏ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

13

200

100

 (*) Mép ngoài cùng của nền đường bộ là chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào, không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào.

- Khoảng cách từ mép ngoài cùng của nền đường bộ đến cạnh gần đường nhất ngoài việc bảo đảm theo Bảng 1 và Bảng 2 phải đảm bảo tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của bảng (điểm cao nhất của bảng).

- Tùy trường hợp cụ thể của địa phương và thực địa của tuyến đường, khoảng cách giữa hai bảng liền kề có thể thay đổi, nhưng không được thấp hơn 25m đối với đường cấp I và II, 20m đối với đường cấp III và IV.

3.2.3. Bảng quảng cáo tấm nhỏ

- Bảng quảng cáo đứng độc lập trong khuôn viên các khu công nghiệp, công viên, khu đô thị, trung tâm thương mại, bến xe, bãi đỗ xe.

Việc lắp đặt công trình quảng cáo tại các địa điểm trên phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét đối với từng vị trí cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế và địa hình cụ thể của khuôn viên. Trước khi lắp dựng bảng quảng cáo phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Nằm trọn vẹn trong khuôn viên của các địa điểm.

Hình thức

Bảng 01 cột trụ bằng thép.

Diện tích mặt bảng

Không vượt quá 60m2/mặt.

Chiều cao

Tối thiểu 5,0m, tối đa 10m (tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng).

Khoảng cách tới mép đường

Mép ngoài cùng của bảng cách mép tường khuôn viên 2m.

- Bảng quảng cáo gắn tại các công trình/nhà ở riêng lẻ tại các khu đô thị, bảng gắn khung, bảng hộp chuyển hình, bảng nan chớp lật, bảng đèn Neon Sign và các hình thức tương tự áp tường nhà có kết cấu khung thép hoặc tương tự.

Bảng quảng cáo gắn tại mặt tiền các công trình/nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Bảng quảng cáo ngang

Bảng quảng cáo dọc

Vị trí

Ốp sát vào ban công, mép dưới của bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

Ốp sát vào mép tường đứng.

Chiều ngang

Không vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở.

Tối đa 1m.

Chiều cao

Tối đa 2m.

Tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở đặt bảng quảng cáo.

Số lượng

Mỗi tầng chỉ được đặt 01 bảng.

- Mỗi tầng chỉ được đặt 01 bảng.

- Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình nhà ở tối đa 0,2m.

Bảng quảng cáo gắn tại mặt tường bên các công trình/nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở.

Diện tích

Dưới 40m2.

Chiều cao

- Tối đa 5m.

- Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo không được nhô lên quá sàn mái 1,5m.

- Đối với công trình/nhà ở 5 tầng trở lên, toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.

Chiều dài

Không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng.

Số lượng

- Mỗi mặt tường bên nhà được đặt tối đa 02 bảng quảng cáo, mỗi bảng cách nhau 1m.

- Mặt ngang bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình nhà ở tối đa 0,2m.

3.2.4. Quy hoạch băng-rôn

- Băng-rôn ngang phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Các vị trí được quy hoạch.

Hình thức

Băng-rôn phải được treo trên giá đỡ. Giá đỡ phải được thiết kế bằng thép không gỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới băng-rôn.

Kích thước

Dài 8m; rộng 0,8m.

Chiều cao

Không nhỏ hơn 3,5m từ mặt đường đến cạnh đáy.

Khoảng cách

Tùy thuộc vào khu vực cụ thể của từng địa phương.

- Băng-rôn dọc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các cột đèn chiếu sáng ở hai bên đường giao thông.

Hình thức

Băng-rôn phải được treo trên giá đỡ. Giá đỡ phải được thiết kế bằng thép không gỉ.

Kích thước

Dài:từ 1,5m - 2,5m; rộng: từ 0,6m - 0,8m.

Chiều cao

Tối đa 1,4m từ mặt đường đến cạnh đáy.

Khoảng cách

Cách 1 cột đèn chiếu sáng treo 1 băng-rôn.

Chú thích: Tùy thuộc vào nội dung quảng cáo và yêu cầu thực tế, kích thước băng-rôn có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá giới hạn ± 20% diện tích theo kích thước nêu trên.

3.2.5. Quảng cáo bằng màn hình chuyên quảng cáo (bảng điện tử LED), màn hình LCD phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các vỉa hè, khu công cộng, trung tâm thương mại.

Hình thức

Một cột trụ hoặc ốp sát tường.

Diện tích

Tối đa 80m2/mặt.

Chiều cao

Phù hợp với địa điểm lắp đặt, tối thiểu 10m tính từ mặt đường đến cạnh dưới của màn hình.

Khoảng cách

Tối thiểu 5m từ mép vỉa hè đến cạnh ngoài cùng của màn hình.

Yêu cầu khác

Không dùng âm thanh, đảm bảo tối thiểu 1/3 thời lượng trong ngày phục vụ nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội.

3.2.6. Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, điểm bán vé xe buýt phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các vỉa hè có nhà chờ xe buýt, điểm bán vé xe buýt.

Chiều cao

Tối đa không quá 3m.

Chiều sâu

Tối đa 1,2m.

Chiều ngang

Tối đa 9m.

Diện tích

Diện tích mặt bảng quảng cáo chỉ được thực hiện trong phần diện tích khung nhà chờ xe buýt.

Hình thức

Bảng quảng cáo gắn liền với nhà chờ xe buýt và điểm bán vé xe buýt.

Yêu cầu khác

Không được quảng cáo trên nóc. Tối thiểu mỗi năm bảo trì, bảo dưỡng một lần.

3.2.7. Quảng cáo tại dải phân cách phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các dải phân cách trên đường nội thành, nội thị.

Chiều cao

Tối đa 5m.

Diện tích

Tối đa 12m2.

Khoảng cách

Khoảng cách hai bảng liền kề tối đa là 120m (ba cột đèn chiếu sáng), tối thiểu là 80m.

Hình thức

Bảng quảng cáo đứng độc lập hoặc hộp đèn, đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

Yêu cầu khác

Các bảng quảng cáo trên dải phân cách trong thời gian không thực hiện quảng cáo không được để mặt bảng trống, rách, mất thẩm mỹ.

Tại các dải phân cách trên đường có kích thước theo quy định, bảng quảng cáo đứng độc lập và kiểu dáng thống nhất trên cùng một tuyến đường giao thông và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bảng dưới đây:

Chiều rộng giải phân cách (m)

Diện tích tối đa mỗi mặt của bảng (m2)

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh hộp đèn (m)

Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài cùng của bảng đến mép dải phân cách (m)

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề (m)

>15

12

5

0,5

120

Từ 8 - 15

8

5

0,5

100

Từ 6 - 8

6

5

0,5

80

Từ 4 - 6

4,5

5

0,5

60

Từ 3 - 4

2

5

0,5

40

Chú thích: Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15m có thể lắp dựng hộp đèn hai bên cạnh dải phân cách theo hình thức so le.

3.3. Biển hiệu

- Việc viết, đặt biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Hưng Yên nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch phải tuân theo quy định như sau:

+ Vị trí đặt biển hiệu, chỉ được viết đặt sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Biển hiệu phải được đặt ốp sát vào ban công tầng một hoặc trên mái hiên. Đối với tầng trệt, mép dưới của biển hiệu đặt trùng với mép dưới của sân ban công tầng một hoặc mái hiên. Biển hiệu và thiết bị chiếu sáng không được lấn chiếm không gian công cộng.

+ Đối với công trình nhà cao tầng (cao ốc) có nhiều cơ quan, tổ chức đặt văn phòng thì khu vực đặt biển hiệu của cơ quan, tổ chức nằm trong khuôn viên của công trình nhà (cao ốc). Kích thước và vị trí đặt biển hiệu, do đơn vị quản lý cao ốc quy định nhưng phải đảm bảo an toàn về giao thông, an toàn cho người, tài sản trong khu vực đặt biển hiệu và phải đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Kích thước biển hiệu:

+ Đối với biển hiệu ngang: Chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không được vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; diện tích biển hiệu không vượt quá 20m2.

+ Đối với biển hiệu dọc: Chiều cao tối đa là 4,0m, chiều ngang là 1,0m và không được vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu, không vi phạm chỉ giới xây dựng.

3.4. Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn nhằm thông báo cho người đi đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông.

- Hình dạng của biển chỉ dẫn: Hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật vát nhọn một đầu.

- Màu sắc của biển chỉ dẫn: Màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng. Màu sắc mặt biển phải dùng chất liệu phản quang.

- Vị trí đặt biển chỉ dẫn: Phải tuân theo các quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường. Địa danh được chỉ dẫn phải là địa danh mà con đường có đi qua. Biển chỉ dẫn theo thứ tự ưu tiên và được sử dụng trên tất cả các loại hệ thống đường trừ hệ thống đường chuyên dùng. Khoảng cách ghi trên biển là cự ly từ chỗ đặt biển đến trung tâm địa danh phải chỉ dẫn, ghi số chẵn đến kilômét. Khi cho biết cự ly từng đoạn phải phù hợp với cự ly toàn bộ và phải phù hợp với cả hai chiều xe chạy.

- Số lượng: không quá 02 bảng chỉ dẫn cho cùng một nội dung.

4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

TT

Hạng mục

Số lượng

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Bảng tuyên truyền cổ động có tính chiến lược lâu dài

50 chiếc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

2

Băng-rôn tuyên truyền cổ động

40 chiếc

Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố

 

3

Bảng tấm lớn kết hợp tuyên truyền cổ động và quảng cáo

30 chiếc

Doanh nghiệp

Dưới hình thức xã hội hóa, nhà nước giao, cho thuê đất, doanh nghiệp xây dựng bảng.

4

Bảng quảng cáo tấm lớn tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

50 chiếc

Doanh nghiệp

Hỗ trợ của Nhà nước

5. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch

5.1. Tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan để cá nhân, tổ chức hiểu được lợi ích của hoạt động quảng cáo đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Công khai Quy hoạch, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nắm được nội dung của Quy hoạch.

5.2. Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền cổ động, quảng cáo cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp quảng cáo.

5.3. Xác định nhu cầu về đất cho tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời

- Đối với tuyên truyền cổ động trực quan

+ Bảng cổ động trực quan: Diện tích đất sử dụng tối đa 150m2.

+ Băng-rôn: Diện tích đất sử dụng tối đa 20m2/vị trí treo băng-rôn (bao gồm hai cột trụ hai bên).

+ Bảng hộp đèn trên dải phân cách đã có trong phần nội dung Quy hoạch.

+ Trạm bảng tin, quảng cáo rao vặt tối đa 20m2/vị trí.

- Đối với quảng cáo thương mại ngoài trời

+ Bảng quảng cáo ngoài trời: Diện tích đất sử dụng tối đa 150m2.

+ Băng-rôn: Diện tích đất sử dụng tối đa 20m2/vị trí treo băng-rôn (bao gồm hai cột trụ hai bên).

+ Quảng cáo bằng màn hình điện tử tối đa 100m2.

5.4. Thủ tục về đầu tư, khai thác, sử dụng vị trí để đặt bảng quảng cáo

- Đối với các vị trí hiện tại đã có trong quy hoạch

+ Các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình quảng cáo độc lập trên đất công do cơ quan nhà nước quản lý (đất công ích) thì vị trí xây dựng phải được cơ quan nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để làm bảng quảng cáo theo quy định.

+ Trong trường hợp nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc giao cho các đơn vị quản lý, khai thác các vị trí quảng cáo theo tuyến đường thì các tổ chức, cá nhân phải có văn bản thông báo kết quả trúng thầu, hợp đồng hoặc văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình bảng quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn thì thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo.

- Đối với những vị trí không có trong Quy hoạch (hoặc phải thay đổi vị trí trong Quy hoạch): Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo mà vị trí không có trong Quy hoạch thì phải đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh bổ sung vào Quy hoạch.

5.5. Thực hiện chuyển tiếp

- Đối với bảng quảng cáo tấm lớn xây dựng sau ngày 01/01/2013 nhưng chưa xin phép xây dựng mà bảng vẫn phù hợp Quy hoạch thì phải chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền; nếu còn nhu cầu quảng cáo thì phải hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng và gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với bảng quảng cáo tấm lớn xây dựng trước ngày 01/01/2013 đã được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà vẫn phù hợp với quy hoạch và có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì tiếp tục gửi hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với bảng quảng cáo tấm lớn xây dựng trước 01/01/2013 đã được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà vẫn phù hợp với quy hoạch, không có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì phải hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng và gửi hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với trường hợp quảng cáo đã có Thông báo thực hiện quảng cáo nhưng không phù hợp về kiểu dáng, kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật...hoặc không nằm trong Quy hoạch này thì các doanh nghiệp quảng cáo được tiếp tục duy trì đến hết thời hạn ghi trong văn bản chấp thuận Thông báo sản phẩm quảng cáo. Nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục quảng cáo phải cam kết thời hạn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành tự điều chỉnh lại theo đúng quy định của pháp luật và các tiêu chí của quy hoạch, hoặc di dời về vị trí mới theo Quy hoạch (nếu được chấp thuận về vị trí). Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông báo tới các tổ chức, cá nhân tiếp tục xem xét giải quyết.

- Thời gian thực hiện chuyển tiếp: Trong 03 năm kể từ khi Quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tổ chức thực hiện Quy hoạch quảng cáo.

- Có trách nhiệm công khai Quy hoạch và phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố quản lý Quy hoạch, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại địa phương.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Thông báo thực hiện quảng cáo trên bảng, băng-rôn của các tổ chức, cá nhân theo quy định và có văn bản hướng dẫn thực hiện các thông báo thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; gửi văn bản chấp thuận Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng-rôn của tổ chức, cá nhân và văn bản hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan của các cơ quan, đơn vị cho Phòng Văn hóa và Thông tin nơi có bảng quảng cáo, băng-rôn để phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng

- Đưa nội dung Quy hoạch này vào quy hoạch xây dựng chung của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thực hiện Quy hoạch. Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng của tỉnh, các dự án hoặc công trình ngầm, nổi trên các tuyến đường, khu vực quy hoạch. Tham gia đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình bảng quảng cáo. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng bảng quảng cáo; thực hiện xử lý kịp thời các vi phạm về xây dựng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý hoạt động quảng cáo theo nội dung Quy hoạch và các quy định pháp luật liên quan.

3. Giao Sở Giao thông Vận tải

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Hỗ trợ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện Quy hoạch đạt chất lượng tốt, có tính ổn định lâu dài, làm đẹp cảnh quan của tỉnh.

- Thỏa thuận bằng văn bản về địa điểm xây dựng nhà chờ xe buýt kết hợp quảng cáo và các bảng quảng cáo có vị trí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan và UBND huyện, thành phố quản lý nhà nước về đầu tư thực hiện hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh các dự án đầu tư tuyên truyền cổ động trực quan, các dự án quảng cáo, các dự án theo phương thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo cho nhà tài trợ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thu hồi đất, cho thuê đất để xây dựng công trình tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo

5. Giao Sở Tài nguyên Môi trường

- Đưa nội dung Quy hoạch này vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thực hiện Quy hoạch này.

- Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật; hướng dẫn lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Bố trí quỹ đất thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng các loại hình tuyên truyền cổ động và quảng cáo theo nội dung Quy hoạch.

6. Giao Sở Tài chính: Trong phạm vi, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Quy hoạch.

7. Giao các sở, ngành liên quan: Trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quy hoạch và quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo theo quy định của pháp luật. Trước khi thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản thông báo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

8. Giao UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quy hoạch. Trước khi thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương gửi văn bản thông báo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về Quy hoạch hoặc các công trình ngầm nổi trên tuyến đường quy hoạch thuộc địa bàn quản lý, cung cấp thông tin về địa giới hành chính, địa danh, quyền sử dụng đất của vị trí quy hoạch.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 614/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 21/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 614/QĐ-UBND

413

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341493