• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán công trình có mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 619/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH CN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT, KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG QUÁ 05 TỶ ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 386/TTr.SKHĐT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý có tổng mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng, như sau:

a) Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật;

b) Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với công trình giao thông;

c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; kè thủy lợi,...

d) Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt đối với công trình đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

2. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý có tổng mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng.

3. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý có tổng mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đng.

4. Căn cứ quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính và các chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định của mình.

2. Gửi các quyết định phê duyệt đến các cơ quan có liên quan để theo dõi.

3. Thực hiện việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 2440/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Lưu: VT, LHS
.

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 619/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 619/QĐ-UBND

633

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295241