• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 62/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8m 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ny 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 1457/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu về cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Người sử dụng lao động thực hiện việc nộp lệ phí khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Mức thu lệ phí:

TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/giấy phép)

1

Cấp giấy phép lao động

600.000

2

Cấp lại giấy phép lao động

450.000

4. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động, Thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh khi được Sở Lao động, Thương binh và xã hội ủy quyền việc cấp, cấp lại giấy phép lao động.

5. Chế độ thu, nộp lệ phí:

a) Lệ phí được thu bằng đồng Việt Nam; đơn vị thu lệ phí thực hiện quản lý, sử dụng chứng từ thu theo quy định của Bộ Tài chính.

b) Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước và quyết toán theo quy định hiện hành; thông báo hoặc niêm yết công khai mức thu lệ phí tại trụ sở và địa điểm tổ chức thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017, thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và xã hội, Tài chính, Tư pháp; Trưng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

-
TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh, Công báo tnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 14/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 62/2017/QĐ-UBND

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359341