• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

Tải về Quyết định 62/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chhàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép; Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vn tải quy định về tải trọng, khgiới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá kh gii hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vn chuyn hàng siêu cường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; Thông tư số 08/2010/TT-BGTVT ngày 19/3/2010 của Bộ giao thông Vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 65/2Q12/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kim soát của Cnh sát giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cKế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA , ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an về kế hoạch phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyn hàng hóa trên đường bộ;

Căn cứ Văn bản 13491/BGTVT-KCHT ngày 11/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn nội dung khi thực hiện kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về kim soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải ti Văn bản số 3881/SGTVT-TTr ngày 27/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh trực thuộc Sở Giao thông Vn tải Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Biên chế của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động: 33 người.

Trang đó:

- Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải: 09 cán bộ, thanh tra viên (trong đó 01 lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh làm Trạm trưởng);

- Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt - Công an tỉnh: 07 cán bộ, chiến sỹ (trong đó có 01 lãnh đạo cấp đội làm Trạm phó);

- Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật t xã hội - Công an tỉnh: 04 cán bộ, chiến sỹ;

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 05 cán bộ, chiến sỹ Kim soát Quân sự;

- Thanh tra giao thông - Tổng cc Đường bộ Việt Nam; 08 cán bộ, thanh tra viên.

2. Tkiểm tra tải trọng xe lưu động: Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được tổ chức thành 03 T, mỗi T 01 Ttrưởng do Cảnh sát giao thông đảm nhiệm và 01 T phó (Ttrưởng, Tphó do Trạm trưởng đề nghị Sở GTVT quyết định).

Mỗi Tổ đảm nhiệm 01 ca kiểm tra hoạt động 8 giờ, thành phn gồm: 02 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường st; 01 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; 01 Kim soát Quân sự; 02 cán bộ Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải; 02 cán bộ Thanh tra giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

1. Chức năng: Trạm kiểm tra tải trong xe lưu động là tổ chức chuyên trách tuần tra, kim soát, phát hiện đxử lý các phương tiện vận tải vi phạm chhàng hóa vượt quá khgiới hạn của cầu đường, quá khổ giới hạn của phương tiện, quá tải trọng của cầu đường, quá tải trọng của phương tiện (sau đây gọi tắt là quá khổ, quá ti) và các hành vi liên quan khác (nếu ) trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tuyến đường bộ địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyn hạn:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về kim soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn Hà Tĩnh.

- Phát hiện các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quá kh, quá tải, ra tín hiệu dừng xe, yêu cu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan đến phương tiện, người lái, hàng hóa để kiểm tra và cân tải trọng bằng bộ cân tải trọng xe lưu động.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các phương tiện vận tải vi phạm chhàng hóa vượt quá kh, quá tải và các hành vi liên quan khác (nếu có) tại khu vực Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

- Đình chỉ lưu hành đối với xe vi phạm chở hàng hóa vượt quá khổ, quá tải; yêu cầu lái xe hạ tải đúng theo quy định cho đến khi hạ ti, khắc phục xong hậu qu(nếu có) mới cho lưu hành.

- Cưỡng chế và đề nghị các lực lượng chức năng khác phối hợp cưỡng chế khi các đối tượng có hành vi trn, tránh, chống đối, không chấp hành sự kiểm tra, kim soát của lực lượng chức năng tại Trạm kiểm tra ti trọng xe lưu động.

- Bảo đảm an ninh trật tự và đề nghị các lực lượng chức năng khác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Trạm hoạt động khi vượt quá khả năng của Trạm.

- Duy trì thường xuyên chế độ gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cng thông tin điện tử của h thng, kết nối Internet truyền về máy chcủa Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hàng ny cập nht số liệu, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động và kiến nghị, đề xuất về Sở Giao thông vận tải.

- Thống kê, kê khai tổng hợp kinh phí hoạt động thường xuyên của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, đề xuất quan quản lý Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thanh quyết toán theo chế độ quy định.

- Thực hiện sự chỉ đạo của SGiao thông Vận tải - cơ quan quản lý Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trạm trưởng, Trạm phó và các lực lượng tham gia tại Trạm

1. Nhiệm vụ của Trạm trưởng, Trạm phó

- Trạm trưởng: Là người đứng đầu Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, quản lý mọi hoạt động của Trạm; chỉ huy, chỉ đạo lực lượng tại Trạm thực hiện công tác kiểm soát xe quá kh, quá ti; phân công nhiệm vụ cho Trạm phó và các Ttrưởng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của Trạm.

- Trạm phó là người giúp Trạm trưởng đthực hiện các hoạt động tại Trạm; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Trạm trưởng về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ cụ thcủa các lực lượng hoạt động tại Trạm

2.1. Lực lượng Thanh tra giao thông (Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

- Giữ trách nhiệm trưởng Trạm; chủ trì thực hiện nhiệm vụ và điều hành các thành viên của Trạm đtổ chức thực hiện Kế hoạch; kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và những hành vi trái quy định của pháp luật trong hoạt động của Trạm.

- Trực tiếp kiểm tra tải trọng xe và khổ giới hạn xe thông báo kết của kiểm tra cho lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bn vi phạm hành chính đxử lý.

- Hướng dẫn phương tiện vào vị trí cân xe và vào bãi hạ tải, kiểm tra việc hạ tải trước khi cho xe tiếp tục lưu hành.

- Duy trì thường xuyên chế độ gửi thông tin và số liệu vi phạm vào cng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối Internet truyền về máy chủ ca Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hàng ngày cập nhật sliệu, tham mưu Trạm trưởng đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Giao thông Vận ti, Công an tỉnh (theo mẫu 01 - Phụ lục kèm theo).

2.2. Lực lượng cảnh sát - Công an tỉnh

- Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt: Giữ trách nhiệm Ttrưởng, thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát và buộc các xe có dấu hiệu vi phạm vào vị trí kiểm tra; phối hợp với Thanh tra giao thông cn kiểm tra tải trọng xe, lập biên bn vi phạm hành chính về hành vi ch hàng hóa quá khổ, quá tải và các hành vi khác thuộc thẩm quyền chuyn về Phòng cnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đ xphạt vi phạm hành chính.

- Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Bảo đảm an ninh, trật tự; hỗ trợ bảo vệ lực lượng thực hiện nhiệm vụ; cưỡng chế các xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng vào vị trí cân xe; lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và các hành vi khác thuộc thẩm quyền chuyn về Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

2.3. Lực lượng Kim soát Quân sự.

- Lực lượng Kiểm soát Quân sự tại Trạm buộc các xe mang bin số quân sự có biểu hiện vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn vào Trạm đkiểm tra, xử lý kể cả xe của các đơn vị, các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt theo quy định của pháp luật); xử lý các vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.

- Hỗ trợ các lực lượng trong công tác xử lý vi phạm; kim soát, xử lý xe vi phạm trốn, tránh Trạm; cưỡng chế xe vi phạm vào vị trí kiểm tra.

Điu 4. n chỉ, kinh phí:

- Ấn chỉ: Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được sử dụng con dấu của Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải trong quá trình hoạt động.

- Kinh phí hoạt động: Trạm kiểm tra ti trọng xe được bảo đm kinh phí hoạt động từ quỹ bảo trì đường bộ, kinh phí an toàn giao thông và từ nguồn ngân sách khác.

Điều 5. Giao Sở Giao thông vận tải phê duyệt Quy chế hoạt động của Trạm và theo dõi kết quả, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xut của Trạm trưởng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 6.
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông Vận t
ải;
- Bộ Công an;
-
BTL Quân khu 4;
- Tổng cục Đường bộ việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban An toàn giao thông t
nh;
- Các s, ngành: Công an; Quân sự; Giao thông Vận ti; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Kho bạc NN; Qu bo trì đường bộ;
- UBND các huyện, Tp, Tx;
- Ch
ánh, Phó VP UBND tnh;
- Lưu
: VT, NC, GT1.
Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành: 07/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 62/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250777