• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 635/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Quy trình nội bộ cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 635/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Quy trình số 1

Thủ tục: Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Giờ hành chính

 Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kể từ ngày nhận được hồ sơ (không giới hạn số lượng) bộ phận chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan

Sở Nông nghiệp và PTNT

Không quy định

Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

Bước 3

Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị gửi Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thủy lợi

Không quy định

Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia

Bước 4

Trình Dự thảo Quyết định gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Sở Nông nghiệp và PTNT

Không quy định

Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định cho UBND tỉnh

Bước 5

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

UBND tỉnh

3 ngày

Quyết định tiếp nhận

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- UBND tỉnh Điện Biên

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

Giờ hành chính

Quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

* Ghi chú: mẫu số 01, 02, 03 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ v/v Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

2. Quy trình số 2

Thủ tục: Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Giờ hành chính

 Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kể từ ngày nhận được hồ sơ (không giới hạn số lượng) bộ phận chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và tổ chức xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan.

Sở Nông nghiệp và PTNT

5 ngày làm việc

Văn bản xin ý kiến

Bước 3

Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị gửi Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thủy lợi

Không quy định

Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia

Bước 4

Dự thảo Văn kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Sở Nông nghiệp và PTNT

Không quy định

Tờ trình kèm theo dự thảo Văn kiện cho UBND tỉnh

Bước 5

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

UBND tỉnh

Không quy định

Phê duyệt Văn kiện

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- UBND tỉnh Điện Biên

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

Giờ hành chính

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

* Ghi chú: mẫu số 01, 02, 03 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ v/v Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

3. Quy trình số 3

Thủ tục: Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kể từ ngày nhận được hồ sơ (không giới hạn số lượng) bộ phận chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và tổ chức xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan

Sở Nông nghiệp và PTNT

5 ngày làm việc

Văn bản xin ý kiến

Bước 3

Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị gửi Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thủy lợi

Không quy định

Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia

Bước 4

Dự thảo điều chỉnh Văn kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Sở Nông nghiệp và PTNT

Không quy định

Tờ trình kèm theo dự thảo điều chỉnh Văn kiện cho UBND tỉnh

Bước 5

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh văn kiện

UBND tỉnh

Không quy định

Phê duyệt điều chỉnh Văn kiện

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- UBND tỉnh Điện Biên

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

Giờ hành chính

Quyết định điều chỉnh chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

* Ghi chú: mẫu số 01, 02, 03 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ v/v Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 635/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 03/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 635/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447040