• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 636/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 567/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 466/TTr-LĐTBXH ngày 25 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 636/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quy chế này được áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Đề án.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2, Quyết định số: 567/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

a) Định kỳ hằng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra; Ban Chỉ đạo họp đột xuất khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban hoặc đề xuất của 2/3 thành viên.

b) Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, địa điểm trước 03 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

c) Những đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tại các phiên họp được thể hiện dưới hình thức thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; ngoài việc đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành quản lý, các thành viên Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm tham mưu các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các huyện, thành phố theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

3. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo địa bàn được phân công, thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi và báo cáo bằng văn bản cho Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

6. Định kỳ 06 tháng và 01 năm (trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm), các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tiến độ, kết quả thực hiện các chính sách của Đề án thuộc Sở, Ban, Ngành, đơn vị và các huyện, thành phố quản lý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Điều 4. Bộ phận giúp việc

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cử 01 cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc và làm đầu mối để cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Chỉ đạo. Thường trực bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo là Phòng Quản lý Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Kinh phí, điều kiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định hiện hành.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được phép sử dụng phương tiện và cán bộ giúp việc thuộc cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định. Nội dung báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện nội dung liên quan đến Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của ngành, địa phương mình, trong đó nêu rõ những việc làm được, những tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ thời gian tới; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Chế độ báo cáo này là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm của ngành và địa phương.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; phân công trách nhiệm cụ thể và kiểm tra đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất để giải quyết các nội dung có liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành các phiên họp của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền; tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp những nội dung đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố trình Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp về kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Ủy ban nhân dân tỉnh. Chuẩn bị các nội dung phục vụ họp Ban Chỉ đạo. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan xây dựng kinh phí thực hiện Đề án hằng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trực tiếp chỉ đạo bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn.

Điều 9. Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban và các thành viên

1. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về mọi hoạt động triển khai thực hiện các nội dung về dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng của các cơ sở dạy nghề, các huyện, thành phố phù hợp với quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Chợ Mới.

2. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Nội vụ

Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đề xuất nhu cầu kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và các nội dung của Đề án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại thành phố Bắc Kạn.

3. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, hoạt động của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, các cơ sở dạy nghề; phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Chợ Đồn.

4. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề; các thông tin cơ sở dạy nghề, các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc áp dụng nghề được đào tạo vào phát triển kinh tế.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Na Rì.

5. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Tài chính

Đề xuất, tham mưu bố trí ngân sách thực hiện Đề án theo quy định. Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án và hướng dẫn phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Đề án.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Pác Nặm.

6. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề xuất, tham mưu lồng ghép các nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước; tăng cường cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu phân bổ kinh phí Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngành.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Ba Bể.

7. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển các khu dịch vụ thương mại; phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và TVPTCN hỗ trợ đào tạo dạy nghề, tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho lao động nông thôn sau học nghề. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Bạch Thông.

8. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các Ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng nội dung giáo dục hướng nghiệp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh trong các trường phổ thông trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Ngân Sơn.

9. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Chỉ đạo tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự truyền hình nhằm tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, tuyên truyền các hoạt động của Đề án tại các địa phương trong tỉnh. Kịp thời đưa tin, nêu gương những điển hình trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo của người dân tại các địa phương trong tỉnh.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Bạch Thông.

10. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân tộc và miền núi; đôn đốc, kiểm tra giám sát thực hiện Đề án.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Na Rì.

11. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh

Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo cơ sở dạy nghề thuộc hội và nông dân giỏi tham gia dạy nghề; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Chợ Mới.

12. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm; chỉ đạo lồng ghép các chương trình dự án về dạy nghề cho phụ nữ với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chỉ đạo cơ sở dạy nghề của Hội tham gia dạy nghề; tham gia giám sát tình hình thực hiện Đề án.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn.

13. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Tỉnh đoàn

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia học nghề, tư vấn miễn phí về học nghề, việc làm; chỉ đạo lồng ghép các Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chỉ đạo cơ sở dạy nghề của Đoàn Thanh niên tham gia dạy nghề; đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung liên quan của Đề án. Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Pác Nặm.

14. Trách nhiệm của thành viên là lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi tín dụng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổng hợp số lao động được vay vốn học nghề theo quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; số lao động làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề; số lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách cho vay vốn để học nghề và tạo việc làm.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Ba Bể.

15. Trách nhiệm của thành viên là Lãnh đạo Báo Bắc Kạn

Tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự nhằm tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, tuyên truyền các hoạt động của Đề án tại các địa phương trong tỉnh; kịp thời đưa tin nêu gương những điển hình trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo của người dân tại các địa phương trong tỉnh.

Phối hợp theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tại huyện Chợ Đồn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu nhiệm vụ phát sinh thì phản ánh, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất, tham mưu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 636/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 06/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 636/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331033