• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6400/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt mức thu phí chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6400/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6400/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT MC THU PHÍ CH NÔNG SN THC PHM (KHU MỞ RNG) TH XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHNỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- BTC; số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5577/TTr-STC ngày 27/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu phí (đã bao gồm thuế GTGT) tại chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội như sau:

1. Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là: 85.000 đồng/m2/tháng.

2. Quản lý sử dụng tiền phí thu được:

- Để lại phục vụ hoạt động của Ban Quản lý chợ 100% số phí thu được.

- Việc quản lý và sử dụng tiền khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định tại mục b, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị:

- Ban Quản lý chợ Nông sản thực phẩm tươi sống thị xã Sơn Tây có trách nhiệm: Niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp theo quy định; Kê khai, nộp thuế đúng quy định Pháp luật.

- UBND thị xã Sơn Tây có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý chợ Nông sản thực phẩm tươi sống thị xã Sơn Tây thực hiện đúng các quy định Pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; Trưởng Ban Quản lý chợ Nông sản thực phẩm tươi sống thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu. Nguyễn Ngọc Tuấn;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ; KT, CT, TH;
- Lưu: VT, KT(Hùng).
36192

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sửu

 

- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Bỏ cụm từ (đã bao gồm thuế GTGT) quy định tại Điều 1 các Quyết định của UBND Thành phố: số 6324/QĐ-UBND ngày 23/11/2015, số 6400/QĐ- UBND ngày 25/11/2015, số 6401/QĐ-UBND ngày 25/11/2015, số 6912/QĐ-UBND ngày 15/12/2015, số 6916/QĐ-UBND ngày 15/12/2015. Những nội dung khác tại các Quyết định trên giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6400/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6400/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302443