• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6401/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt mức thu phí tại 07 chợ và 21 kiốt bán hàng thuộc địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6401/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6401/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU PHÍ TẠI 07 CHỢ VÀ 21 KIỐT BÁN HÀNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5578/TTr-STC ngày 27/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu phí (đã bao gồm thuế GTGT) tại 07 chợ (chợ Thành Công A; chợ Thành Công B; chợ Linh Lang; chợ Cống V; chợ Châu Long, chợ Hữu Tiệp; chợ Ngọc Hà) và 21 Kiốt bán hàng (tại ngã ba phố Đội Cấn - dốc Đốc Ngữ) trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Biểu phụ lục chi tiết đính kèm).

* Quản lý sử dụng tiền phí thu được:

- Nộp ngân sách Nhà nước 3% số phí thu được.

- Đlại phục vụ hoạt động của Ban Quản lý chợ 97% số phí thu được.

- Việc quản lý và sử dụng tiền khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định tại mục b, khoản 2, Điều 12, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị:

- Ban Quản lý chợ số 2, Ban Quản lý chợ số 3 có trách nhiệm: Niêm yết hoặc thông báo công khai tại các địa điểm thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp theo quy định; Kê khai, nộp thuế đúng quy định Pháp luật.

- UBND quận Ba Đình có trách nhiệm: Kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý chợ số 2, Ban Quản lý chợ số 3 thực hiện đúng các quy định Pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Ba Đình; Trưởng Ban Quản lý chợ số 2, Trưởng Ban Quản lý chợ s 3 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ; KT, CT, TH;
- Lưu: VT, KT(Hùng)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

BIỂU PHỤC LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số 6401/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND Thành phố)

1. Chợ Thành Công A:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ Kiốt loại 4: 100.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 6: 80.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 7: 70.000 đồng/m2/tháng

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt

2. Chợ Thành Công B:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ Kit loại 1: 150.000 đng/m2/tháng

+ Kiốt loại 3: 120.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 4: 100.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 6: 80.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 8: 60.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 6: 80.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 8: 60.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 10: 40.000 đồng/m2/tháng

- Mc thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt

3. Chợ Linh Lang:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ Quầy loại 4: 100.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 7: 80.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 9: 50.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 10: 40.000 đồng/m2/tháng

- Mc thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt

4. Chợ Cống Vị:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ Kiốt 90.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 6: 80.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 8: 60.000 đồng/m2/tháng

+ Quầy loại 10: 40.000 đồng/m2/tháng

- Mc thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt.

5. Chợ Hữu Tiệp:

- Mức thu phí sử dụng diện tích ch ngi kinh doanh (theo tháng) là:

+ ô số vị trí 7: 100.000 đồng/m2/tháng

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt

6. Chợ Ngọc Hà:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ ô số vị trí 2: 140.000 đng/m2/tháng

+ ô số vị trí 3: 130.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 4: 129.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 5: 120.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 6: 110.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 7: 100.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 8: 90.000 đồng/m2/tháng

- Múc thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đng/lượt

7. Chợ Châu Long:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ ô số vị trí 1: 150.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 2: 140.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 3: 130.000 đồng/m2/tháng

+ ô số vị trí 5: 120.000 đồng/m2/tháng

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh tại chợ theo ngày: 5.000 đồng/lượt

8. 21 Kit:

- Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng) là:

+ Kiốt loại 1: 150.000 đồng/m2/tháng

+ Kiốt loại 2: 140.000 đồng/m2/tháng

- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Bỏ cụm từ (đã bao gồm thuế GTGT) quy định tại Điều 1 các Quyết định của UBND Thành phố:...số 6401/QĐ-UBND ngày 25/11/2015

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6401/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6401/QĐ-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302444