• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 644/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LŨ, LỤT CHO VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐĂK SRÔNG 3A

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2016;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính ph về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Th tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Th tướng Chính phủ Quy định về d báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư s 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lí quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét Tờ trình số 41/2016/TTr-Cty/T-Na ngày 31/8/2016 của Công ty Cổ phn Thủy điện Hoàng Anh Tô Na về đ nghị phê duyệt Phương án Bo vệ đập; Phương án phòng, chng lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ; Phương án phòng, chng lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A, huyện Krông Pa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 49/TTr-SCT ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A với những nội dung sau:

1. Tên Phương án: Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A.

2. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na.

3. Địa điểm thực hiện: Hạ du đập thy điện Đăk Srông 3A thuộc địa bàn xã Ia Rsươm và xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

4. Nội dung Phương án: Có Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A kèm theo (đã được Sở Công Thương tổ chức thm định và hoàn chỉnh).

Điều 2. Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na chịu trách nhiệm phi hp với các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A về công tác vận hành hồ chứa và Phương án nói trên đchủ động ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na; Th trưng các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh:
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT
, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 23/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 644/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329227