• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 647/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP , ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 57/TTr- SGTVT ngày 18/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 (sáu) quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để thiết lập cấu hình điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh, KTN;
- Lưu: VT, 1.12.28.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

1

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 15/3/2021

2

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

3

Cấp mới Giấy phép lái xe

4

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

5

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

6

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

 

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG

Lĩnh vực Đường bộ

1. Tên TTHC: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Giao thông vận tải xử lý.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên lãnh đạo phòng

Công chức Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

20 giờ

Bước 3

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả và chuyển đến bộ phận văn thư

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

04 giờ

Bước 5

Bộ phận in giấy phép lái xe tiến hành in gplx cho người dân trúng tuyển

Văn phòng Sở Giao thông vận tải

08 giờ

Bước 6

- Nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

40 giờ
(05 ngày)

2. Tên TTHC: Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Giao thông vận tải xử lý.

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên lãnh đạo phòng

Công chức Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

20 giờ

Bước 3

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả và chuyển đến bộ phận văn thư

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

04 giờ

Bước 5

Bộ phận in giấy phép lái xe tiến hành in gplx cho người dân trúng tuyển

Văn phòng Sở Giao thông vận tải

08 giờ

Bước 6

- Nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan chuyên môn. Liên hệ cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

40 giờ
(05 ngày)

3. Tên TTHC: Cấp mới Giấy phép lái xe

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận danh sách trúng tuyển, dữ liệu học viên trên phần mềm Quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và hoàn thành quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

24 giờ

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên lãnh đạo phòng

Công chức Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

08 giờ

Bước 3

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

08 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển kết quả ký duyệt đến bộ phận in giấy phép lái xe

Lãnh đạo Sở

08 giờ

Bước 5

Bộ phận in giấy phép lái xe tiến hành in gplx cho người dân trúng tuyển. Liên hệ cơ sở đào tạo chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức Văn Phòng Sở GTVT

32 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

80 giờ
(10 ngày)

4. Tên TTHC: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan). Sau đó chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xử lý

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

01 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển kết quả đến bộ phận văn thư

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 4

Bộ phận in GPLX tiến hành in

Công chức - Văn phòng Sở GTVT

02 giờ

Bước 5

- Tiếp nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn.

- Liên hệ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 giờ
(01 ngày)

5. Tên TTHC: Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan). Sau đó chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xử lý

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

01 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển kết quả đến bộ phận văn thư

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 4

Bộ phận in GPLX tiến hành in

Công chức - Văn phòng Sở GTVT

02 giờ

Bước 5

- Tiếp nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn.

- Liên hệ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 giờ (01 ngày)

6. Tên TTHC: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày, giờ làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan). Sau đó chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xử lý

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

01 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển kết quả đến bộ phận văn thư

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 4

Bộ phận in GPLX tiến hành in

Công chức - Văn phòng Sở GTVT

02 giờ

Bước 5

- Tiếp nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn.

- Liên hệ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08 giờ (01 ngày)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 647/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 24/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 647/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472117