• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6490/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung 02 cửa hàng xăng dầu tại Km954+823 và Km1007+000 thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 6490/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6490/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HAI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI KM954+823 VÀ KM1007+000 THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NAM VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987-Km1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Km942-Km1027) theo hình thức hợp đồng BOT và Quyết định số 1353/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư dự án tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km942-Km987 qua địa phận tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Quảng Nam tại Công văn số 599/SCT-QLTM ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ 1A;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 02 cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

- Một (01) cửa hàng loại III tại lý trình Km954+823 thuộc địa phận xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn.

- Một (01) cửa hàng loại III tại lý trình Km1007+000 thuộc địa phận xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước; Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Công Thương Quảng Nam;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6490/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6490/QĐ-BCT

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207323