• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Tải về Quyết định 65/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2016/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CẦU VÀO BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh (tại Công văn số 264/HĐND-KTNS ngày 20/10/2016);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 2878/TTr-STC ngày 22/9/2016); ý kiến của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 192/BC-STP ngày 03/10/2016).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh; như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung hệ số giá đất đường Lê Lợi, thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016, như sau:

STT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT 1

VT 2

VT 3

VT 4

8

Đường Lê Lợi

 

 

 

 

8.1

Đoạn từ giáp dự án Khu A đến giáp đường Phan Bội Châu

1,3

1,3

1,3

1,2

8.2

Đoạn từ giáp đường Phan Bội Châu đến giáp đường Phạm Văn Đồng

1,3

1,3

1,3

1,2

8.3

Đoạn còn lại

1,3

1,3

1,3

1,2

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND 01/4/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Mội trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giao Thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/2016/QĐ-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328566