• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 65/QĐ-UBND.TL năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 65/QĐ-UBND.TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng Cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở hợp nhất 03 tổ chức: Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động; Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ - sạt lở và Ban Chỉ đạo Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, phụ trách kinh tế ngành.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp;

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp;

4. Mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia làm Ủy viên.

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

- Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực An Giang - Đồng Tháp.

Cơ quan thường trực đặt tại Sở Xây dựng.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Về chính sách nhà ở:

- Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở, các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở;

- Kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở tại các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ;

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đình chỉ việc thi hành các văn bản liên quan đến nhà ở do các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Về thị trường bất động sản:

- Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Nghiên cứu, định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; đề xuất biện pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh;

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản, đề xuất sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hệ thống chính sách đồng bộ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển;

- Đề xuất nội dung, biện pháp thu thập và phổ biến thông tin về thị trường bất động sản để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

3. Thực hiện các Chương trình về nhà ở:

- Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ - sạt lở trên địa bàn tỉnh; Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến các Chương trình về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách, tiến độ tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo đầy đủ và đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước. Định kỳ báo cáo, đánh giá tổng kết việc thực hiện các Chương trình về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình về nhà ở.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao.

Điều 3. Cơ quan thường trực có trách nhiệm lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo do các cơ quan, đơn vị cử; dự thảo các Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập tổ giúp việc (nếu có) và xây dng Quy chế hoạt động trình Trưởng ban ký ban hành, đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi, quản lý.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định về các tổ chức phối hợp liên ngành được hợp nhất tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/QĐ-UBND.TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 26/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/QĐ-UBND.TL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332537