• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


Văn bản pháp luật về Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam

 

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Quyết định 654/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 654/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-CAT-ANĐNg ngày 12/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V01, V03);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;
- NC (P10);
- Lưu: VT, M.A45/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là 02 Luật), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong triển khai thi hành 02 Luật đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến 02 Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành 02 Luật.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo triển khai thi hành hiệu quả 02 Luật.

II. NỘI DUNG

1. Phân công nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp biên soạn đề cương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 02 Luật cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, cán bộ, công chức, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, bảo đảm thực hiện luật được thống nhất. Phổ biến kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung 02 Luật.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến 02 Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh; cán bộ, công chức và nhân dân tại khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh dành thời lượng phù hợp phổ biến 02 Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến 02 Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến 02 Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến hành kiểm tra rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của 02 Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả rà soát, gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 27/4/2020 để tập hợp báo cáo Bộ Công an (sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Cà Mau; các quy định liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý hộ chiếu công vụ; quản lý cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu thuộc thẩm quyền trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh...).

3. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 02 Luật

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 02 Luật khi được ban hành như:

- Nghị quyết của Chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển được miễn thị thực (khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

- Nghị quyết của Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

4. Kinh phí triển khai thi hành 02 Luật

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành 02 Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2020 để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả về Bộ Công an và UBND tỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 654/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 654/QĐ-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446360