• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2015 về phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 656/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC THỊ TRẤN HÁT LÓT, HUYỆN MAI SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 204/SGTVT-KCHT ngày 24 tháng 02 năm 2015; ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 6796/BGTVT-KCHT ngày 10 tháng 6 năm 2014 và của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 327/BXD-HTKT ngày 13 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (gồm 17 tuyến đường, tổng chiều dài là 25,2 km). Cụ thể:

STT

Tên tuyến đường thường gọi

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

1

Đường Bản Dôm + đường Tôn Thất Tùng

Km 275 + 200 đường QL.6

Km 2 đường TL.110 (Viện chống Lao - Phổi)

3,20

2

Đường Hoa Ban

Km 00 + 100 đường ĐT.110

Km 272 + 800 đường QL.6

3,00

3

Phố Trần Quốc Hoàn (QL.6 cũ)

Km 275 + 050 đường QL.6

Km 276 + 450 đường QL.6

1,50

4

Phố Lò Văn Hắc

Km 274 + 150 đường QL.6

Nhà máy nước

0,60

5

Phố Hà Văn Ắng

Km 274 + 250 đường QL.6

Xóm I tiểu khu 4

1,20

6

Phố Lò Văn Muôn

Km 274 + 450 đường QL.6

Km 274 + 750 đường QL.6

0,80

7

Phố Kim Đồng

Km 274 + 850 đường QL.6

Trường tiểu học Hát Lót

0,80

8

Phố Cầu Treo

Trường THPT Mai Sơn

Cầu treo Mai Sơn

0,70

9

Đường Nà Viền

Km 1 + 250 đường Bản Dôm

Bản Tà Xa, xã Mường Bon

3,00

10

Ngã ba Bệnh viện đi tiểu khu 18

Ngã ba Bệnh viện

Tiểu khu 18

1,00

11

Đường xóm 2 tiểu khu 2

Km 272 + 120 QL.6

Xóm 2 tiểu khu 2 TT Hát Lót

0,80

12

Đường xóm 1 tiểu khu 3

Km 273 + 400 QL.6

Xóm 1 tiểu khu 3

1,00

13

Đường xóm 2 tiểu khu 3

Km 273 + 600 QL.6

Xóm 2 tiểu khu 3

0,60

14

Đường vào tiểu khu 19

Km 274 + 400 QL.6

Km 0 + 150 đường TL.110

0,60

15

Đường vào tiểu khu 7

Km 00 + 150 QL.6 cũ

Tiểu khu 7, TT Hát Lót

3,00

16

Đường xóm 2 tiểu khu 9

Km 00 + 700 QL.6 cũ

Tiểu khu 9, TT Hát Lót

0,90

17

Đường vào tiểu khu 12

Km 276 + 800 QL.6

Tiểu khu 12, TT Hát Lót

2,50

TỔNG CỘNG

 

 

25,20

Điều 2. UBND huyện Mai Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP (đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP);
- Lưu: VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 656/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 30/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 656/QĐ-UBND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
274030