• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 657/QĐ-BTC năm 2014 thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 657/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cQuyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tgiúp việc y ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin gồm 11 thành viên có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm phi hợp công tác với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

DANH SÁCH

TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 657/QĐ-BTC ngày 02 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban son thảo

1

Nguyễn Việt Hồng

Vụ trưởng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính

Tổ trưởng

2

Đặng Đức Mai

Cục trưởng

Cục Tin học và Thống kê tài chính B Tài chính

T phó

3

Nguyễn Đại Trí

Phó Tng Giám đc

Kho bạc Nhà nước

Thành viên

4

Nguyễn Công Bình

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Hải quan

Thành viên

5

Võ Thành Hưng

Phó Vụ trưng

Vụ Ngân sách nhà nước, B Tài chính

Thành viên

6

Đoàn Thanh Tùng

Cục trưởng

Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thành viên

7

Nguyễn Trần Duy

Cục trưng

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

8

Phạm Quang Toàn

Phó Cục trưởng

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cc Thuế

Thành viên

9

Nguyn Thị Hng Minh

Phó Trưởng phòng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, B Tài chính

Thành viên

10

Nguyễn Chí Dũng

Phó Trưng phòng

Cục Kế hoạch - Tài chính, B Tài chính

Thành viên

11

Trịnh Quốc Tuân

Chuyên viên

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 657/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 657/QĐ-BTC

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225786