• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2017 thu hồi và hủy bỏ Quyết định 3803/QĐ-UBND quy định mức chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 674/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3803/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC; CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN; MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 636/SLĐTBXH-KHTC ngày 14/3/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 102/STP-XD&KTVBQPPL ngày 24 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về quy định mức chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Lý do: Chưa phù hợp quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Đối với chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội, thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 674/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 23/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 674/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361976