• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 68/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 68/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG, CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP , ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1082/CAT-PV11, ngày 12/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG, CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh, các cơ sở lưu trú có người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cơ sở tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh và các cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của các Bộ, ngành Trung ương chủ quản, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành liên quan.

2. Công tác phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị liên quan theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, quyền hạn và công việc nội bộ của nhau.

4. Các hoạt động phối hợp phải trên cơ sở chương trình, kế hoạch. Quá trình phối hợp phải tích cực, chủ động, tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nghệ An với các nước, tổ chức quốc tế.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Quy chế này.

6. Các hình thức khác.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

2. Giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu).

3. Cư trú là việc người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam

4. Cơ sở lưu trú là nơi cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

5. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

6. Lưu học sinh là người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

7. Cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục trung học, cao đẳng, đại học và cơ sở nội trú được phép tiếp nhận người nước ngoài vào sinh sống trong thời gian học tập tại Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu, chỉnh sửa, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế công tác.

b) Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Nghiên cứu, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành.

Điều 6. Phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định tại Điều 5, Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ban hành kèm theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND , ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An).

b) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

d) Trong quá trình thẩm định, xét duyệt các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến lao động người nước ngoài mà cần phải kiểm tra, xác minh hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài thì có văn bản đề nghị Công an tỉnh cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan.

đ) Cung cấp cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh), Sở Ngoại vụ các thông tin, tài liệu, tình hình liên quan về việc cấp giấy phép lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh (gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú) cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự, những vấn liên quan đến an ninh, trật tự trong cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp

a) Tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Điều 12, Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương nắm, quản lý tình hình liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trong các khu kinh tế, khu công nghiệp và người lao động nước ngoài trên địa bàn. Kịp thời cung cấp, trao đổi cho Công an tỉnh các thông tin, tình hình có liên quan người lao động nước ngoài để chủ động phối hợp giải quyết.

c) Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh, cung cấp, trao đổi thông tin doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài để xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

d) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định”.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Điều 7, Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

b) Thường xuyên trao đổi cho các Sở, ban, ngành, địa phương về thông tin, tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị hoạt động lợi dụng nhằm gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

c) Phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp nắm, thu thập thông tin, tình hình, hoạt động, cư trú của người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

d) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc đối với các huyện, thị xã tiếp giáp thành phố và đồng bằng, bảy (07) ngày đối với các huyện, thị xã vùng miền núi, Công an tỉnh có văn bản trả lời kết quả xác minh gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp các vấn đề quy định tại điểm d, khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều này.

4. Trách nhiệm của Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài: Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan được quy định tại Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

Điều 7. Phối hợp quản lý các đoàn vào tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí truyền hình nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, hoạt động.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi, báo cáo cho Công an tỉnh trong xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh; nắm tình hình, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực cấm cho số người nước ngoài trên.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí truyền hình nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trong quản lý hoạt động của số nước ngoài trên.

Điều 8. Phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của lưu học sinh

1. Trách nhiệm của cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh

a) Trực tiếp quản lý lưu học sinh trong toàn bộ thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các việc liên quan đến lưu học sinh trong thời gian học tập, sinh sống tại Nghệ An.

b) Thực hiện công tác khai báo thông tin tạm trú của lưu học sinh trong thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại Nghệ An (quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và học tập, nghiên cứu của lưu học sinh tại Nghệ An; thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật của lưu học sinh.

d) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình học tập, sinh sống của lưu học sinh về Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với lưu học sinh:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ sở tiếp nhận đào tạo, phục vụ lưu học sinh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan để thực hiện tốt quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, học tập của lưu học sinh trong thời gian ở Nghệ An.

b) Phối hợp với các cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh nắm, quản lý việc học tập, hoạt động, sinh sống của lưu học sinh trong thời gian học tập tại Nghệ An, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam của lưu học sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại.

c) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực cấm cho lưu học sinh học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

d) Phối hợp cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và học tập, cư trú của lưu học sinh; giải quyết và xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về học tập, sinh sống của lưu học sinh.

đ) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình của lưu học sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tổ chức phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với quá trình học tập, sinh sống của lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Phối hợp quản lý hoạt động du lịch của người nước ngoài

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, các điểm du lịch, khu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú du lịch.

c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nước ngoài ở Nghệ An đảm bảo yêu cầu pháp luật, đối ngoại.

2. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

a) Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn khách du lịch nước ngoài chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

c) Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan đến người nước ngoài du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch:

a) Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nắm số liệu, tình hình, hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tham mưu, hướng dẫn các lực lượng chức năng liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Nghệ An.

c) Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

d) Trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan thông tin, tài liệu vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý cư trú của các cơ sở lưu trú và các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn.

Điều 10. Phối hợp quản lý người nước ngoài trong đoàn khách vào thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành liên quan nắm nội dung, thành phần, chương trình làm việc của đoàn; phối hợp với Công an tỉnh xem xét mục đích, tính chất nhạy cảm của đoàn để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho phép đoàn vào.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với đoàn.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan công tác đảm bảo an ninh trong việc cấp phép cho đoàn vào; phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý các tình huống đột xuất khi có yêu cầu.

b) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn trong quá trình làm việc tại địa bàn.

Điều 11. Phối hợp quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện các quy định pháp luật về quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

b) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

c) Cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

Điều 12. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài hoạt động, cư trú tại Nghệ An

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nắm tình hình, hoạt động của người nước ngoài hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

b) Tham mưu phối hợp cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác tuyên truyền Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam... để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý người nước ngoài.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và Bộ, Ngành chủ quản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động, cư trú của người nước ngoài nói chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài nói riêng.

c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của người nước ngoài đến làm việc tại các đơn vị thuộc quyền (nhân sự, nội dung, thời gian, chương trình làm việc, đặc biệt là những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia…); phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc xảy ra, hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

Điều 13. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế này.

Điều 15. Quy chế phối hợp này gồm 03 chương, 15 điều.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 68/2015/QĐ-UBND

2.319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296106