• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải về Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-HĐTĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thang 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-HĐTĐ ngày 04 thăng 9 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:

"a) Trình Thủ trưởng cơ quan nơi thành viên Hội đồng thẩm định công tác ký văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chức năng quản lý, đúng thời hạn được yêu cầu trong văn bản xin ý kiến. Sau thời hạn nêu trên, nếu thanh viên Hội đồng thẩm định không trình Thủ trưởng cơ quan nơi thành viên Hội đồng thẩm định công tác có văn bản tham gia ý kiến, thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến bằng văn bản và phát biểu ý kiến tại phiên họp của Hội đồng thẩm định; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội động thẩm định và Thủ trưởng cơ quan nơi thành viên Hội đồng thẩm định công tác về các ý kiến tham gia, nhận xét theo quy định của pháp luật;".

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 6.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 6 như sau:

“e) Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký giấy mời các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định, trong đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia thành viên Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ (giấy mời được gửi tới các thành viên Hội đồng thẩm định trước ít nhất 05 ngày làm việc so với thời gian tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định); trường hợp thành viên Hội đồng thẩm định được Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ cử tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định không phải là Lãnh đạo cấp Vụ thì công chức được cử tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm chuyển lại giấy mời họp có ý kiến phân công của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ cho đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định tại phiên họp của Hội đồng thẩm định;”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Trịnh Đình Dũng-CTHĐQHQG (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên HĐTĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&ĐT;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, QLQH (3). Li

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
THỨ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Bộ Nội vụ;

2. Bộ Tài chính;

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Bộ Xây dựng;

5. Bộ Giao thông vận tải;

6. Bộ Công Thương;

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Bộ Khoa học và Công nghệ;

9. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

11. Bộ Y tế;

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Bộ Quốc phòng;

15. Bộ Công an;

16. Bộ Tư pháp;

17. Bộ Ngoại giao;

18. Ủy ban Dân tộc.

 


Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những nội dung chủ yếu như sau:
...

4. Thành phần Hội đồng:
...

b) Thành viên Hội đồng: Là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ (Phụ lục kèm theo); các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, trách nhiệm của đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định
...

2. Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1873/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có trách nhiệm:
...

e) Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký giấy mời các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định (giấy mời được gửi tới các thành viên Hội đồng thẩm định trước ít nhất 05 ngày làm việc so với thời gian tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định);

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, trách nhiệm của đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định
...

2. Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1873/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có trách nhiệm:
...

b) Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia thành viên Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định
...

2. Trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến đối với hồ sơ và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chức năng quản lý. Văn bản tham gia ý kiến phải được gửi tới cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định phát hành văn bản đề nghị tham gia ý kiến; sau thời hạn nêu trên, nếu thành viên Hội đồng thẩm định không có văn bản tham gia ý kiến, Hội đồng thẩm định coi như thành viên hội đồng đã nhất trí với hồ sơ và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan nơi thành viên Hội đồng thẩm định công tác theo quy định của pháp luật;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 693/QĐ-HĐTĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh   Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442115