• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 699/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 5032 - CV/TU ngày 04/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Sơn La về việc tập trung quyết liệt và tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid - 19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 136a/TTr-SKHĐT ngày 06/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. Các loại hình sản xuất, kinh doanh không có trong danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định này phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4/2020.

Điều 2. Giao các cấp, các ngành chức năng; các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành chức năng: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội dung quyết định. Trường hợp phát hiện vi phạm, giao các cơ quan chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động thực hiện nghiêm các nội dung quy định về: số lượng người làm việc, khoảng cách giữa các lao động, thực hiện quy định đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị cần thiết để phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung đông người; tổ chức quản lý việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc, đảm bảo ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc đảm bảo đúng quy định. Các trường hợp không đảm bảo quy định nêu trên thì tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đến hết ngày 15/4/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành,/.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (báo cáo)
- BCĐ Quốc gia PCDB COVID-19; (báo cáo)
- Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy Sơn La; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh Sơn La; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KGVX. 35 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

1. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm (gạo, nước, mắm, muối, thịt, cá, rau, củ, quả,... và các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân);

- Các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp kinh doanh, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ như cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân (trừ trung tâm thương mại, siêu thị kinh doanh các hàng hóa không thiết yếu, dịch vụ ăn uống tại chỗ, vui chơi, giải trí);

- Chợ (chỉ cho phép hoạt động các điểm kinh doanh, ki-ốt kinh doanh các hàng hóa thiết yếu);

- Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp (giống, vật tư phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thú y...);

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng vật tư phục vụ các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu; thiên tai, hỏa hoạn...).

2. Các dịch vụ:

- Cung ứng xăng, dầu, gas, nhiên liệu khác phục vụ nhu đời sống nhân dân;

- Vận tải hàng hoá, hành khách (chỉ được phép hoạt động xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân);

- Hoạt động ngân hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...);

- Hoạt động của kho bạc, tín dụng;

- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa;

- Dịch vụ tang lễ;

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

- Truyền hình; máy tính, camera, thiết bị hội nghị trực tuyến.

3. Các cơ sở sản xuất, cung ứng dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế; khám bệnh, chữa bệnh.

4. Các cơ sở giáo dục (không thực hiện hoạt động dạy và học tại trường).

5. Các cơ sở sản xuất điện, cung ứng và vận hành hệ thống nguồn lưới điện.

6. Các cơ sở sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất.

7. Các cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

II. CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ, CÔNG TRÌNH PHẢI TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN HẾT NGÀY

1. Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có trong danh mục nêu tại mục I, phải tạm dừng hoạt động kinh doanh hết ngày 15/4/2020.

2. Tạm dừng thi công đối với các công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) đến hết ngày 15/4/2020, trừ những trường hợp là các công trình quốc phòng, an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai; sắp xếp dân cư, giao thông thủy lợi công trình cấp bách, công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hoặc trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép bằng văn bản.

- Phần này được bổ sung bởi Điểm a Điều 1 Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

a) Bổ sung mục 8, Phần I. Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được, phép hoạt động bình thường:

8. Các nhà máy, cơ sở sản xuất; Các công trình giao thông, xây dựng.

Xem nội dung VB
Phần này được bổ sung bởi Điểm a Điều 1 Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020
- Mục này bị bãi bỏ bởi Điểm b Điều 1 Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
...
b) Bỏ mục 2, Phần II: Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4/2020:

2. Tạm dừng thi công đối với các công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) đến hết ngày 15/4/2020, trừ những trường hợp là các công trình quốc phòng, an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai; sắp xếp dân cư, giao thông, thủy lợi, công trình cấp bách, công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 hoặc trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép bằng văn bản.

Xem nội dung VB
Mục này bị bãi bỏ bởi Điểm b Điều 1 Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 699/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 699/QĐ-UBND

40

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448990