• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án xử lý tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 700/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CÓ DỊCH COVID-19 THEO CÁC CẤP ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19);

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 273/TTr-SYT ngày 27/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban: Dân vận, Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hưng Yên; Đài PTTH Hưng Yên;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng

 

PHƯƠNG ÁN

XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CÓ DỊCH COVID-19 THEO CÁC CẤP ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh)

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19);

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Hưng Yên,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh xác định, xử lý ổ dịch, cách ly điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

II. PHÂN LOẠI DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1. Có từ 01-10 ca bệnh đơn lẻ và chưa lây nhiễm thứ phát;

2. Cấp độ 2: Có từ 11-50 ca bệnh hoặc có lây nhiễm thứ phát;

3. Cấp độ 3: Có từ 51-300 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát;

4. Cấp độ 4: Có từ 301-500 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát

5. Cấp độ 5: Có trên 500 ca bệnh, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

III. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO CẤP ĐỘ

Các hoạt động chính cần triển khai theo từng cấp độ dịch bệnh, luôn kịp thời điều chỉnh để đáp ứng với tình hình diễn biến bệnh dịch.

A. Cấp độ 1. Có từ 01-10 ca bệnh đơn lẻ và chưa lây nhiễm thứ phát

Tình huống xảy ra khi có ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly tại cơ sở y tế và có kết quả xét nghiệm dương tính, các đối tượng tiếp xúc gần đang được theo dõi tại nhà và nơi cư trú. Ngay khi nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm dương tính của đối tượng nghi ngờ trên địa bàn tỉnh, các hoạt động chính được triển khai như:

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Công bố dịch khi xác định có người mắc bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Y tế thực hiện công bố dịch bệnh (theo hướng dẫn tại Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi xác định có người mắc bệnh Covid-19, cơ quan xác minh dịch (do Bộ Y tế chỉ định) có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế đồng thời báo cáo Bộ Y tế;

+ Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan xác minh dịch, Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch.

- Khi có Quyết định công bố dịch của Bộ Y tế, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp báo, thông cáo báo chí về công bố tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh.

2. Công tác giám sát, cách ly và xử lý ổ dịch:

2.1. Công tác xử lý ổ dịch

a) Ban Chỉ đạo cấp xã nơi có người bệnh dương tính Covid-19 chủ trì triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức cách ly y tế chặt chẽ tất cả đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh xác định tại nhà hoặc nơi lưu trú:

+ Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan của xã rà soát lại, lập danh sách và phân công tổ chức cách ly y tế tất cả các đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh xác định tại nhà và nơi lưu trú; tổ chức cho nhân viên y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe 02 lần/ngày; khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt, khó thở), Trạm Y tế báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp xã và Trung tâm Y tế huyện để triển khai các biện pháp thu dung, xử lý dịch.

+ Công an xã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức giám sát trực tiếp các đối tượng tại nơi ở; thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế cách ly y tế tại địa phương (khi cần).

- Mở rộng việc điều tra, xác định thêm các đối tượng tiếp xúc gần với các đối tượng có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định trên, tiến hành giám sát chặt chẽ các đối tượng này tại nơi ở và nơi lưu trú; thực hiện cách ly theo nội dung cách ly ở trên.

- BCĐ xã huy động các nguồn lực tại chỗ cung cấp khẩu trang, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay cho những đối tượng tiếp xúc gần đang được cách ly giám sát tại nhà và nơi lưu trú; đề nghị BCĐ huyện hỗ trợ nếu thiếu.

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi xác định có người mắc bệnh, tổ chức phun khử trùng toàn bộ nơi ở của người bệnh và gia đình xung quanh liền kề và tại nơi ở của những người tiếp xúc gần với người bệnh để phòng chống dịch bệnh lây lan:

+ Giao Trạm Y tế xã chủ trì phối hợp lực lượng liên quan của xã lập danh sách các địa điểm cần phun khử trùng; Trạm Y tế hướng dẫn kỹ thuật pha hóa chất khử trùng.

+ Lực lượng khác (thanh niên, dân quân, ...) ở địa phương tiến hành phun khử trùng toàn bộ, lần lượt các điểm cần phun khử trùng, thực hiện phun 02 ngày/lần.

- Tăng cường tuyên truyền vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, hạn chế đi lại, tiếp xúc gần); thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch 5 lần/ngày, đảm bảo về nội dung, thời lượng trên loa phát thanh xã.

- BCĐ cấp xã xây dựng sẵn các phương án:

+ Phương án cách ly tập trung tất cả các đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh tại địa phương (như tại trường học, trụ sở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp,...) nhằm hạn chế tiếp xúc với gia đình và cộng đồng.

+ Phương án khoanh vùng cách ly khu dân cư, thôn, xã theo số lượng, nơi ở của người bệnh và đối tượng tiếp xúc gần, bao gồm cả nội dung đảm bảo hậu cần (lương thực, nhu yếu phẩm...) cho khu vực cách ly để đảm bảo sinh hoạt đời sống tại địa phương và lập các trạm chốt kiểm soát việc ra vào khu vực cách ly, thực hiện khử trùng theo quy định, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Nếu đối tượng dương tính đến từ cơ sở cách ly tập trung, thì các biện pháp kỹ thuật xử lý ổ dịch tương tự như trên, Ban Điều hành Cơ sở cách ly tập trung chỉ đạo trực tiếp các hoạt động xử lý dịch tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

b) Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp dương tính, Trung tâm Kiêm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện cử đội phòng, chống dịch cơ động đến địa bàn để hỗ trợ, phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp chống dịch như: điều tra, giám sát, phun khử trùng...

2.2. Tại các địa phương chưa có ca bệnh dương tính

- Ban Chỉ đạo cấp xã chủ trì, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến hoạt động nắm chắc tình hình di biến động dân số trên địa bàn và kịp thời tuyên truyền, cách ly giám sát chặt chẽ các đối tượng đến từ hoặc đi qua vùng dịch.

- Trạm Y tế thực hiện giám sát sức khỏe 02 lần/ngày, khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt, khó thở), Trạm Y tế báo cáo ngay cho BCĐ cấp xã và Trung tâm Y tế huyện để triển khai các biện pháp thu dung, xử lý dịch, hạn chế việc các đối tượng tự đến cơ sở y tế.

3. Công tác thu dung, cách ly điều trị

3.1. Thu dung, cách ly điều trị trường hợp nghi ngờ mắc bệnh:

a) Bố trí khu vực cách ly sẵn sàng thu dung, điều trị người nghi ngờ mắc bệnh

Khu vực cách ly làm ba đơn nguyên đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm: khu vực bệnh nhân nghi ngờ; khu bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định; khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

b) Tổ chức 04 tuyến để thu dung, cách ly điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh theo thứ tự như sau:

- Tuyến 1 - gồm: 10 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu dung, cách ly điều trị người bệnh nghi ngờ trên địa bàn.

Khi số lượng người nghi ngờ vượt quá khả năng đáp ứng của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế xin chủ trương chuyển người bệnh nghi ngờ lên các bệnh viện tuyến trên được phân công thu dung hoặc các Trung tâm Y tế cấp huyện gần nhất theo điều tiết của Sở Y tế.

Khả năng đáp ứng tối đa về giường bệnh của các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

TT

Tên đơn vị

Hiện tại

Khi mở rộng

Ghi chú

Số GB

Số phòng

Số GB

Số phòng

6

TTYT Khoái Châu

12

4

25

8

 

7

TTYT Tiên Lữ

14

3

50

10

 

8

TTYT Văn Giang

12

6

24

12

 

9

TTYT Văn Lâm

10

2

15

3

 

10

TTYT Mỹ Hào

12

3

42

8

 

11

TTYT Phù Cừ

8

1

25

3

 

12

TTYT TP. HY

8

2

12

3

 

13

TTYT Kim Động

15

7

27

11

 

14

TTYT Yên Mỹ

10

4

20

6

 

15

TTYT Ân Thi

10

5

20

6

 

 

Tổng

111

37

260

70

 

- Tuyến 2 - gồm:

+ Bệnh viện đa khoa Phố Nối (khả năng đáp ứng tối đa được 50 giường bệnh), thực hiện thu dung từ 04 huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang.

+ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (khả năng đáp ứng tối đa được 80 giường bệnh), thực hiện thu dung từ 06 huyện: TP. Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động.

Các bệnh viện bố trí xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển người bệnh nghi ngờ từ tuyến 1 theo phân tuyến lên cách ly, điều trị tại đơn vị. Đồng thời vận chuyển bệnh nhân lên tuyến 3, 4 để cách ly, điều trị.

- Tuyến 3 - gồm:

+ Bệnh viện Sản Nhi (khả năng đáp ứng tối đa được 30 giường bệnh), thực hiện thu dung các trường hợp bệnh nghi ngờ liên quan đến chuyên ngành Sản Nhi (như: phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ...) từ tuyến 1. Bố trí xe ô tô để vận chuyển người bệnh nghi ngờ từ tuyến 1 theo phân tuyến lên cách ly, điều trị tại đơn vị.

+ Bệnh viện Phổi (khả năng đáp ứng tối đa được 40 giường bệnh), thực hiện thu dung khi vượt quá khả năng đáp ứng của bệnh viện tuyến 2.

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên (khả năng đáp ứng tối đa được 100 giường bệnh) thực hiện thu dung người bệnh nghi ngờ từ tất cả các tuyến, ưu tiên cho công tác điều trị người bệnh dương tính.

- Tuyến 4 - Thiết lập Bệnh viện dã chiến để thu dung, cách ly điều trị người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện thu dung bệnh nhân khi quá tải tại các tuyến trước. Nâng quy mô bệnh viện dã chiến lên từng bước đáp ứng với tình hình dịch bệnh.

c) Cơ sở y tế được phân công thu dung, điều trị thực hiện cách ly điều trị người bệnh nghi ngờ theo “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (Covid-19)” ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến của người bệnh; yêu cầu được trợ giúp nếu cần, gồm:

- Thu dung, điều trị trường hợp bệnh nghi ngờ tại khu cách ly của đơn vị;

- Bố trí nhân lực thực hiện điều trị: tại mỗi khu điều trị, bố trí 02 kíp trực/ngày, nhân sự mỗi kíp trực điều trị trực tiếp cho 10 bệnh nhân cần 01 bác sĩ, 03 điều dưỡng điều trị, ngoài ra còn nhân sự liên quan khác như lãnh đạo, hành chính, cận lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Đảm bảo thuốc và trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác điều trị (có phụ lục kèm theo).

- Đảm bảo nghiêm ngặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý bệnh phẩm, chất thải y tế theo quy định, không để lây nhiễm chéo.

- Đảm bảo công tác hậu cần cho người bệnh và nhân viên y tế.

- Cơ sở điều trị chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu, chuyển mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

3.2. Công tác thu dung, điều trị người bệnh xác định

a) Cơ sở y tế được phân công thu dung, điều trị thực hiện cách ly điều trị theo Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (Covid-19) và các văn bản liên quan khác, cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến của người bệnh; yêu cầu được trợ giúp nếu cần, gồm:

- Chuyển ca bệnh xác định vào khu cách ly điều trị đặc biệt;

- Bố trí nhân lực thực hiện điều trị: Tại mỗi khu điều trị, bố trí 02 kíp trực/ngày, mỗi kíp trực (01 bác sĩ, 03 điều dưỡng) điều trị trực tiếp cho 10 bệnh nhân, ngoài ra còn nhân sự liên quan khác như lãnh đạo, hành chính, cận lâm sàng, dược và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Đảm bảo thuốc và trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác điều trị (có phụ lục kèm theo).

- Đảm bảo nghiêm ngặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý bệnh phẩm, chất thải y tế theo quy định, không để lây nhiễm chéo.

- Đảm bảo công tác hậu cần cho người bệnh và nhân viên y tế.

- Cơ sở điều trị chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu, chuyển mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

b) Thực hiện chuyển ca bệnh vượt quá khả năng điều trị lên bệnh viện tuyến trên (theo phân tuyến). Trước khi chuyển bệnh nhân, báo cáo Sở Y tế biết và thông báo trước cho nơi tiếp nhận theo quy định tại Quyết định số 322/QĐ-BYT .

c) Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi xác định có người mắc bệnh, Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

d) Mời các chuyên gia tuyến Trung ương về hỗ trợ công tác điều trị.

3.3. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi xác định có người mắc bệnh, Trung tâm Y tế huyện lập danh sách giám sát sức khỏe của nhân viên y tế trực tiếp điều tra dịch tễ, chăm sóc, điều trị trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ; nhân viên y tế, nhân viên phục vụ khác có tiền sử tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc vào phòng điều trị bệnh nhân xác định, trường hợp bệnh nghi ngờ trong quá trình làm việc.

3.3. Bệnh viện tuyến tỉnh cử Đội phản ứng nhanh chống dịch đến hỗ trợ điều trị cho tuyến huyện (nếu cần); sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh vượt quá chuyển từ tuyến huyện lên; chuyển người bệnh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đối với ca bệnh vượt quá khả năng điều trị không để tử vong.

3.4. Giám đốc các cơ sở y tế được phân công cách ly điều trị chủ động xây dựng phương án mở rộng khu vực cách ly điều trị của để nâng khả năng thu dung, tiếp nhận bệnh nhân khi cần và báo cáo Sở Y tế.

B. Cấp độ 2: Có từ 11-50 ca bệnh hoặc có lây nhiễm thứ phát

Tình hình số ca bệnh đơn lẻ tăng lên hoặc có sự lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng, số lượng các đối tượng tiếp xúc gần tăng cao, khả năng đáp ứng cách ly điều trị của Trung tâm Y tế tuyến huyện không đảm bảo. Trong tình huống này, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 1, đồng thời triển khai tập trung các hoạt động chính sau:

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

BCĐ cấp huyện chỉ đạo BCĐ cấp xã triển khai phương án khoanh vùng cách ly xã, liên xã, quy mô khoanh vùng tùy theo số lượng, nơi ở của người bệnh và đối tượng tiếp xúc gần, bao gồm cả nội dung đảm bảo hậu cần (lương thực, nhu yếu phẩm,... ) cho khu vực cách ly để đảm bảo sinh hoạt đời sống tại địa phương.

BCĐ cấp huyện lập phương án khoanh vùng cách ly khu vực cấp huyện theo tình hình thực tế.

2. Công tác giám sát, cách ly, xử lý ổ dịch tại cộng đồng:

2.1. Công tác xử lý ổ dịch

a) Triển khai phương án khoanh vùng cách ly cấp xã, liên xã theo số lượng, nơi ở của người bệnh và đối tượng tiếp xúc gần:

- Trong thời hạn 6 giờ kể từ khi xác định có 11 người mắc bệnh, UBND tỉnh công bố quyết định khoanh vùng cách ly trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện và Sở Y tế.

- Trong thời hạn 6 giờ kể từ khi xác định có 11 người mắc bệnh, sau khi có quyết định khoanh vùng cách ly, BCĐ cấp huyện, cấp xã triển khai ngay các biện pháp khoang vùng cách ly; lập các chốt kiểm soát tại tất cả những đường vào, đường ra của các xã có bệnh nhân đó đều thành lập các trạm kiểm soát, kiểm dịch để kiểm soát người, phương tiện ra vào. Tổ chức lực lượng thường trực 24/24h tại các điểm chốt (lực lượng nòng cốt gồm công an, quân sự, y tế).

- BCĐ cấp xã huy động nguồn lực tại chỗ, báo cáo đề xuất cấp trên hỗ trợ nếu cần để đảm bảo hậu cần (lương thực, nhu yếu phẩm...) cho khu vực cách ly để đảm bảo sinh hoạt đời sống tại địa phương.

- Thời gian khoanh vùng thực hiện cho đến khi kết thúc ổ dịch.

- Hằng ngày, Sở Y tế làm đầu mối báo cáo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo cho công tác phòng chống dịch.

b) Triển khai phương án cách ly tập trung các đối tượng tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định của khu vực bị khoanh vùng cách ly (có thể tại trường học, cơ quan, đơn vị,...), thực hiện giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự và giám sát y tế.

c) Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi xác định có 11 người mắc bệnh, Điều tra lập danh sách toàn bộ người dân trên địa bàn cách ly, xác định những trường hợp dời khỏi địa phương trong thời điểm có dịch bệnh để thông báo các đơn vị liên quan, xác định để cách ly theo quy định.

d) Sở Y tế thành lập và cử Đội công tác xuống thường trực tại địa bàn khoanh vùng cách ly để phối hợp với BCĐ địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

e) Thiết lập Trạm Y tế xã làm khu vực khám, chữa bệnh cho người dân trong khu vực khoanh vùng cách ly; bố trí khu vực tiếp nhận, cách ly điều trị người bệnh nghi ngờ mắc Covid-19.

f) Thành lập các Tổ kiểm tra sức khỏe 02 lần/ngày của tất cả người dân trong khu vực khoanh vùng cách ly, nếu ghi nhận bất kỳ dấu hiệu ốm đau nào thì sẽ đưa đến cơ sở y tế ngay.

g) UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Liên minh các Hợp tác xã, các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai bình ổn giá, thành lập các điểm bán hàng lưu động đưa hàng hóa thiết yếu vào tận các thôn, xóm, đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn.

2.2. Tại các địa phương chưa có ca bệnh dương tính

- Triển khai các biện pháp như cấp độ 1.

- Phối hợp theo dõi, giám sát, cách ly các trường hợp từ vùng dịch về.

3. Công tác cách ly điều trị

3.1. Thu dung, cách ly điều trị trường hợp nghi ngờ mắc bệnh:

Tiếp tục triển khai các hoạt động như ở tình huống 1.

Các đơn vị điều trị thực hiện mở rộng khu vực cách ly, điều trị phù hợp để nâng khả năng thu dung, tiếp nhận bệnh nhân, tuy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh có phương án mở rộng cho phù hợp, một số biện pháp có thể áp dụng như sau:

- Cho người bệnh nhẹ về chăm sóc tại Trạm Y tế hoặc tại gia đình.

- Chuyển người bệnh phải nằm viện sang Trung tâm Y tế khác hoặc lên bệnh viện tuyến tỉnh.

- Huy động giường bệnh, từ các trạm y tế lên tuyến huyện.

3.2. Công tác thu dung, điều trị người bệnh xác định

- Thực hiện công tác điều trị như cấp độ 1.

- Chuyển tuyến trên khi vượt quá khả năng điều trị.

- Mời các chuyên gia tuyến trung ương về hỗ trợ công tác điều trị.

- Bố trí nhân lực thực hiện điều trị: Tại mỗi khu điều trị, bố trí 02 kíp trực/ngày, nhân sự mỗi kíp (01 bác sĩ, 03 điều dưỡng) điều trị trực tiếp cho 10 bệnh nhân, ngoài ra còn nhân sự liên quan khác như lãnh đạo, hành chính, cận lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Bổ sung nhân lực y tế tăng lên theo số lượng bệnh nhân.

C. Cấp độ 3: Có từ 51-300 ca bệnh, có lây nhiễm thứ phát trong huyện

Tình hình số ca bệnh đơn lẻ tăng cao và có sự lây nhiễm thứ phát lan rộng ra cộng đồng, nguy cơ bùng phát toàn tỉnh, số lượng các đối tượng tiếp xúc gần tăng cao, khả năng đáp ứng điều trị của Trung tâm Y tế tuyến huyện không đảm bảo. Trong tình huống này, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 2 đồng thời triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo:

BCĐ tỉnh chỉ đạo BCĐ cấp huyện triển khai phương án khoanh vùng cách ly khu vực cấp huyện.

Xây dựng phương án cách ly khoang vùng khu vực liên huyện.

2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Ban chỉ đạo cấp huyện triển khai áp dụng biện pháp khoanh vùng khu vực liên xã, cấp huyện. Các biện pháp tương tự cấp độ 1, tuy nhiên quy mô lớn hơn theo cấp độ.

3. Công tác điều trị

- Phân loại bệnh nhân, triển khai vận chuyển người bệnh đến các tuyến điều trị.

- Huy động toàn ngành, mở rộng tối đa số giường bệnh cách ly tại các cơ sở y tế cho công tác cách ly điều trị phòng chống dịch.

- Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh xây dựng phương án thành lập Bệnh viện dã chiến để điều trị tập trung người bệnh, quy mô bệnh viện dã chiến ban đầu là 300 giường bệnh, nâng quy mô giường bệnh theo từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa.

D. Cấp độ 4: Có từ 301-500 ca bệnh, lây lan thứ phát ra cộng đồng từ 02 huyện trở lên

Tình hình số ca bệnh tăng cao, lan rộng ra cộng đồng, nguy cơ bùng phát toàn tỉnh, số lượng các đối tượng tiếp xúc gần tăng cao, khả năng đáp ứng điều trị của Trung tâm Y tế tuyến huyện, bệnh viện tuyến tỉnh không đảm bảo.

Trong tình huống này, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 3; đồng thời triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai phương án khoanh vùng cách ly cấp huyện, liên huyện.

2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp khoanh vùng cấp huyện, liên huyện.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

3. Công tác điều trị

- Các cơ sở phân loại bệnh nhân, chuyển người bệnh đến điều trị tại Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện.

- UBND tỉnh thành lập Bệnh viện dã chiến; chỉ đạo Ban lãnh đạo Bệnh viện dã chiến thực hiện việc tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị bố trí sắp xếp, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để cách ly điều trị. Nâng quy mô giường bệnh theo từng cấp độ đến 500 giường bệnh theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

E. Cấp độ 5: Có trên 500 ca, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng

Trong tình huống này, tiếp tục triển khai các hoạt động ở cấp độ 4 và triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo:

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Bệnh viện dã chiến và huy động lực lượng, phương tiện từ y tế công lập các tuyến, Bệnh xá công an tỉnh, Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai phương án khoanh vùng cách ly cấp huyện, liên huyện.

2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Tiếp tục áp dụng biện pháp khoanh vùng cấp huyện, liên huyện.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

3. Công tác điều trị

- Các cơ sở điều trị tiếp tục triển khai công tác điều trị người bệnh theo hướng dẫn.

- UBND tỉnh chỉ đạo Ban lãnh đạo Bệnh viện dã chiến thực hiện việc tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị bố trí sắp xếp, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để cách ly điều trị. Quy mô bệnh viện dã chiến ban đầu là 300 giường bệnh, nâng quy mô giường bệnh theo từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Các hoạt động tiếp tục triển khai, đến khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ thì hoạt động của tỉnh tuân theo quy định về tình trạng khẩn cấp, theo chỉ đạo của Trung ương.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh)

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát. Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện chuẩn bị khu cách ly đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương và của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, đoàn thể trong hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch trên địa bàn và chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai công tác phòng, chống dịch phù hợp với thực tế với nguyên tắc bất di bất dịch là “phát hiện sớm, cách ly và khoanh vùng, dập dịch hiệu quả”, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Các đơn vị Y tế theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phòng chống dịch phù hợp và các cấp độ dịch; đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực, ... đáp ứng cho các hoạt động phòng chống dịch, theo dõi sức khỏe, cách ly điều trị, sẵn sàng chủ động mở rộng khu vực cách ly điều trị tối đa theo yêu cầu để đáp ứng thu dung, điều trị cách ly bệnh nhân.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành theo từng cấp độ. Quản lý, nắm chắc tình hình di biến động dân cư, những người (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam) từ hoặc đi qua vùng dịch ở nước ngoài và các vùng dịch ở trong nước đến địa phương; chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách những người có nguy cơ nhiễm bệnh, hằng ngày gửi Sở Y tế và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức theo dõi sức khỏe theo quy định;

- Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc đối với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, người yêu cầu cách ly tại nhà, nơi cư trú để triển khai hoạt động theo dõi sức khỏe, cách ly và cưỡng chế cách ly theo quy định.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly tập trung đối với những người từ hoặc đi qua vùng dịch về Việt Nam và về tỉnh theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

- Phối hợp với ngành y tế triển khai Chương trình Quân dân y kết hợp và tham gia phòng, chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng và có yêu cầu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo, tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch Covid-19;

- Hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh cũng như phổ biến cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch;

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, thành viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; nắm chắc đối tượng du học sinh (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ...), tổng hợp danh sách rõ thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên lạc về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định;

- Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho;

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời; trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành quản lý tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp quản lý người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cung cấp thông tin người lao động, người sử dụng lao động từ vùng có dịch bệnh về tỉnh cho ngành y tế để phối hợp giám sát, theo dõi quản lý sức khỏe. Tổ chức việc tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

9. Sở Giao thông vận tải

Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp lây truyền dịch bệnh, các biện pháp phòng hộ cá nhân trên các phương tiện hành khách đường bộ, đường thủy. Triển khai các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với hành khách theo quy định không để dịch lây lan. Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải;

10. Sở Công Thương

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thuộc ngành; chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý giá các sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp việc bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu.

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương.

11. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng chuyên trang, chuyên mục phòng, chống dịch bệnh; đăng tải kịp thời, chính xác các bản tin hằng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng phòng chống dịch hiệu quả.

12. Các sở, ban, ngành liên quan

Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông phòng, chống dịch.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, phòng chống dịch Vcovid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch.

- Chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh dịch Covid-19 trên địa bàn từ nguồn kinh của địa phương và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch của tuyến xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ vùng dịch có tiếp xúc gần với người bệnh cần đến cơ sở y tế để cung cấp thông tin, theo dõi sức khỏe; vận động xã hội hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch.

15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên giáo, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

16. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Dân vận.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Phương án này. Các địa phương chủ động xây dựng phương án chi tiết trên địa bàn quản lý và tổ chức triển khai khi tình huống dịch thực tế xảy.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh, điều kiện thực tế của địa phương, Phương án này tiếp tục được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị phản ánh khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 700/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 700/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441596