• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng, tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 719/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU, TỔNG HỢP, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thông tư liên tịch số: 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của liên bộ Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 04/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 468/TTr-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng như sau:

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế);

b) Thanh tra;

c) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

d) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

đ) Phòng Quản lý và Giám định xây dựng;

e) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

g) Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 719/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 719/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331559