• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 728/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ Tướng chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 404/TTr-SNN ngày 17/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động ứng phó khn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm chính chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Giao thông Vận tải, Du lịch -Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Giáo dục và Đào Tạo; Giám đốc Công An tỉnh, Đài Phát thanh -Truyền hình; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; thủ trưởng các ngành, đơn vị, đoàn thể có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y - BNN&PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN, VX3, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh)

I. Mc tiêu

1. Mục tiêu chung

Chủ động phát hiện, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó để ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ bùng phát và lây lan dịch cúm gia cầm ra diện rộng nhằm bảo vệ và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế và tính mạng của nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

- Chủ động ngăn chặn sự lây lan của vi rút cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm; phát hiện kịp thời, thông tin chính xác và xử lý triệt đ các đim dịch do vi rút cúm A/H5N1 gây ra; giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H5N1 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

- Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào tỉnh Lâm Đồng; giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

II. Kế hoạch ứng phó với các tình huống

1. Tình huống 1: Có sự lưu hành của vi rút cúm A/H5N1, chưa xuất hiện dịch bệnh trong tỉnh nhưng đã xuất hiện dịch tại tỉnh lân cận và có nguy cơ lây lan cao vào tỉnh.

a) Mục tiêu: Chủ động ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các tỉnh khác vào tỉnh, đồng thi sớm phát hiện và kịp thời xử lý khi dịch tái phát hoặc xâm nhập vào tỉnh.

b) Các hoạt động cụ thể:

- Kiện toàn và củng cố hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

- Chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh vào tỉnh; tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ lây lan và hướng dẫn người dân các biện pháp ngăn chặn sự lây lan; giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm nguy him nói chung và cúm gia cầm nói riêng trên đàn gia cầm của hộ chăn nuôi, tại các chợ, đim tập kết, buôn bán gia cầm sống; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác ngăn ngừa dịch xâm nhập tại các địa bàn có nguy cơ cao.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y lấy mẫu xét nghiệm giám sát sự lưu hành của vi rút cúm tại một số chợ, điểm giết mổ, cơ sở chăn nuôi đế dự tính, dự báo kịp thời; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm dịch động vật tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông ra, vào tỉnh và hoạt động của tThanh tra và Kiểm dịch lưu động; thực hiện việc cấm nhập gia cầm và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh có dịch, tiêu hủy toàn bộ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập tỉnh không rõ nguồn gốc; phối hợp với Chi cục Thú y các tỉnh đang có dịch để theo dõi diễn biến, thông báo cho các địa phương trong tỉnh và báo cáo UBND tỉnh để có các biện pháp thích hợp.

- UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức tiêm phòng định kỳ cho đàn gia cầm và thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo kế hoạch; chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động, nhân lực để thực hiện các hoạt động khi có dịch xảy ra và phương án tiêu hủy gia cầm khi có quyết định tiêu hủy.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các điểm dịch lẻ tẻ, rải rác tại một số cơ sở chăn nuôi trong tỉnh.

a) Mục tiêu: Bao vây và xử lý dứt điểm các điểm dịch lẻ tẻ, rải rác không đxảy ra thành dịch.

b) Các hoạt động cụ thể: triển khai như tình huống 1 và thực hiện thêm các hoạt động sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông vi liều lượng đúng mức về tình hình dịch tại địa phương, không để người dân hoang mang. Vận động người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch, khi có gia cầm ốm chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương, tuyệt đối không được giấu dịch, không bán chạy, không vứt xác, không sử dụng gia cầm ốm chết.

- UBND cấp huyện có xuất hiện điểm dịch:

+ Chỉ đạo Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh, chết và nuôi trong cùng hộ gia đình, điểm giết mổ.

+ Công khai chính sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ ngay cho những hộ có gia cầm mắc bệnh buộc tiêu hủy để người dân phối hợp tốt trong công tác phòng chng dịch.

+ Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm theo hướng dẫn của Chi cục Thú y để xác định chủng vi rút gây bệnh, truy tìm nguồn gốc bệnh, khoanh vùng dịch.

+ Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời ở những vị trí phù hợp để ngăn chặn dịch lây lan, thực hiện các biện pháp tổng hợp để dập dịch theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.

+ Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi tại hộ gia đình có gia cầm mắc bệnh, chết; các dụng cụ chăn nuôi, khu vực tiêu hủy, chôn đốt gia cầm và khu vực xung quanh điểm dịch (các hộ lân cận, đường giao thông, các công trình công cộng) theo xác định của Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện; cung cấp kinh phí, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động, nhân lực để thực hiện dập dịch.

+ Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm.

+ Thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh hàng tuần về Chi cục Thú y để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và UBND tỉnh.

- Chi cục Thú y kịp thời cấp phát vắc xin, hóa chất để tiêm phòng bao vây dịch. Khi đủ các điều kiện, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất UBND tỉnh quyết định công bố dịch theo quy định.

3. Tình huống 3: Có dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

a) Mục tiêu: Chủ động tổ chức chống dịch hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm A sang người.

b) Các hoạt động cụ thể: Triển khai các hoạt động theo tình huống 2 với tinh thần "Chống dịch như cứu hỏa" và chú trọng thêm:

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Ban chỉ đạo họp hàng tuần hoặc đột xuất để nắm bắt thông tin kịp thời nhằm chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch hiệu quả.

- Tăng cường công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh, xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền phù hợp, không gây hoang mang trong cộng đồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn.

- Các địa phương cấp huyện có dịch trung nguồn lực để chống dịch, thành lập Đội ứng phó nhanh trực tiếp tham gia phòng chống dịch, tiếp tục lấy mẫu giám sát sự lưu hành của vi rút tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết m, chợ bán gia cầm sống.

- Các địa phương chưa có dịch thì xây dựng phương án và chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, phương tiện, vật tư kịp thời triển khai các biện pháp khi có dịch xảy ra; xác định địa điểm để tiêu hủy, chôn lấp gia cầm; công khai các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi.

- Sở Y tế triển khai các hoạt động giám sát cúm A/H5N1 và H7N9 trên người tại các địa phương có dịch;

- Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường trên địa bàn tỉnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút lây sang người. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm, môi trường nhiễm vi rút cúm A/H7N9 theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

b) Các hoạt động cụ thể: Triển khai các hoạt động theo tình huống 2 và thực hiện thêm những nội dung sau:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo kế hoạch hành động phòng chống cúm gia cầm trên người của Sở Y tế;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đội ứng phó nhanh trực tiếp xuống địa bàn có mẫu dương tính để hỗ trợ công tác dập dịch; phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Y tế thực hiện điều tra dịch tễ, thông báo cho chính quyền địa phương và người dân để phòng tránh lây nhiễm vi rút; tổ chức lấy mẫu giám sát đàn gia cầm ở những khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan;

Khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên các mẫu xét nghiệm, thực hiện các bước tiếp theo:

- UBND cấp huyện thực hiện:

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu lấy tại chợ: cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đối với chợ phát hiện mẫu dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc của vi rút trong chợ (điều tra truy xuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định các trang trại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan); lấy mẫu giám sát và tiêu hủy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ; thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày đối với toàn bộ khu vực chợ để giảm thiểu phát tán vi rút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; tăng cường lấy mẫu giám sát tại các chợ có liên quan;

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu lấy tại trại chăn nuôi: điều tra dịch tễ; tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong trang trại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút ra ngoài; đóng cửa trang trại trong ít nhất 21 ngày và thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn trang trại; đàn gia cầm tại các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan sẽ được giám sát và thực hiện vệ sinh, khử trùng; kim soát chặt việc vận chuyển gia cầm và sản phm gia cầm trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêu độc khử trùng ở địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9;

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu lấy tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ: thực hiện điều tra dịch tễ xác định những đàn gia cầm có tiếp xúc với đàn bị nhiễm bệnh; tiêu hủy tất cả gia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực có đàn gia cầm nhiễm bệnh; tạm dừng việc vận chuyn gia cầm trong thôn, khu phố bao gồm cả việc cấm thả rông gia cầm; lấy mẫu xét nghiệm đxác định mức độ lan truyền vi rút trong địa bàn; thông báo cho ngành Y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

+ Triển khai các hoạt động cụ thể phát sinh theo hướng dẫn của Cục Thú y và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Y tế theo dõi, điều tra dịch tễ, ngăn ngừa sự lây lan cúm sang người cũng như kịp thời xử lý các trường hợp cúm lây sang người; hướng dẫn các biện pháp giết m, tiêu thụ sản phm an toàn và phòng lây nhiễm bệnh cho người.

- Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với cúm A trên người.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ứng phó khẩn cấp trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch này và thực tế phát sinh;

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh:

- Chủ trì phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo từng tình huống cụ thể.

- Hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc và kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động ứng phó khẩn cấp; chuẩn bị và dự trữ vật tư, phương tiện để sẵn sàng phục vụ yêu cầu chống dịch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và chủ động trin khai các hoạt động phòng chng cúm A trên người theo Kế hoạch.

4. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư tham mưu, UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Công thương chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp địa phương tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm theo quy định.

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trạm kiểm dịch động vật thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát các xe vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào tỉnh theo từng tình huống cụ thcủa Kế hoạch.

7. Các sở, ngành khác của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp trin khai Kế hoạch.

8. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp của địa phương;

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống dịch cúm theo kế hoạch và thực tế phát sinh;

- Bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thú y) và UBND tỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 728/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 728/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226697