Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2011 về quy định mức thưởng cơ quan, đơn vị chính quyền đạt trong sạch vững mạnh do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHÍNH QUYỀN ĐẠT TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh và quy trình xét duyệt công nhận;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 89/TTr-SNV ngày 22/02/2011 về việc đề nghị quyết định công nhận cơ quan, đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010; tặng cờ cho các cơ quan, đơn vị có 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và quy định mức thưởng cho các cơ quan, đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thưởng cho các cơ quan, đơn vị chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (TSVM) như sau:

- Thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu đối với các đơn vị chính quyền xã, phường, thị trấn được UBND huyện, thành phố công nhận chính quyền TSVM hàng năm.

- Thưởng 2 lần mức lương tối thiểu đối với các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền huyện, thành phố và chính quyền xã, phường, thị trấn được UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị chính quyền TSVM tiêu biểu hàng năm.

- Thưởng 15,5 lần mức lương tối thiểu đối với các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền huyện, thành phố và chính quyền các xã, phường, thị trấn có thành tích 05 năm liên tục đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu được UBND tỉnh tặng cờ.

Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Điều 2. Nguồn kinh phí khen thưởng trên được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của UBND cùng cấp.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 735/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành: 27/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 735/QĐ-UBND , Quyet dinh 735/QD-UBND , Quyết định 735 , Quyết định 735 , Quyet dinh 735 2011 , Quyet dinh 735 2011

68