• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2020

Tải về Quyết định 736/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH CHM DT SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG, LÒ THỦ CÔNG CẢI TIN, LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG, LÒ HOFFMAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI VÀ KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về qun lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tng th phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Ch thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2127/BXD-VLXD ngày 11/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ý kiến tham gia Dự thảo “Quy định lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung và kế hoạch sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia lai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2020”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- Thường trực tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND;
- Đ/c Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đ/c CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, CN-XD,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

QUY ĐỊNH

VỀ LỘ TRÌNH CHẤM DỨT SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BNG LÒ THCÔNG, LÒ THCÔNG CẢI TIN, LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG, LÒ HOFFMAN TRÊN ĐỊA BÀN TNH GIA LAI VÀ KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG ĐẾN NĂM 2020.
(ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

Phần I

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH XÓA BỎ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG, THỦ CÔNG CẢI TIẾN, LÒ ĐỨNG LIÊN TỤC, LÒ VÒNG, LÒ HOFFMAN

1. Với lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục:

- Không cho phép đầu tư và cấp phép nâng cấp, xây dựng mới dưới mọi hình thức các hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thcông, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Ktừ ngày 30/12/2017 chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, thcông cải tiến và chậm nht đến 30/12/2018 đối với lò đứng liên tục.

2. Đối với lò vòng, lò vòng cải tiến (lò Hoffman):

- Đối với lò sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Không cho phép đầu tư và cấp phép nâng cấp, xây dựng mới và chậm nht đến 30/12/2018 phải chấm dứt hoạt động.

- Đối với lò sdụng nhiên liệu đốt là phế liệu nông nghiệp: Không cho phép đầu tư và cấp phép nâng cấp, xây dựng mới.

- Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận chđầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng thì không được tiếp tục đầu tư, bắt buộc phải chuyển sang đầu tư bng công nghlò tuynel hoặc sản xuất gạch không nung.

- Cho phép tồn tại đối với các nhà máy gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lò vòng cải tiến (lò Hoffman) với nhiêu liệu đốt là phế liệu nông nghiệp như vỏ trấu, mùn cưa, củi cành cao su... và phải có nguồn đất sét được khai thác hợp pháp nhưng đến hết năm 2020 phải chấm dt hoạt động.

3. Đối với lò Tuynel:

- Cho phép đầu tư mới hoặc chuyển đổi từ lò đứng liên tục, lò vòng sang sản xuất gạch nung bng công nghệ lò Tuynel có công suất dây chuyền tối thiu 10 triệu viên/ năm, có nguồn nguyên liệu đất sét được khai thác hợp pháp; có công nghệ sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, khuyến khích tận dụng được phế thải công nghiệp, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tnh, quy hoạch nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, quy hoạch phát trin công nghiệp và phải được các ngành chức năng liên quan phối hợp thẩm định, xác nhận bng văn bản.

- Đối với các nhà máy gạch sử dụng công nghệ lò Tuynel hiện có: tiếp tục đầu tư hoàn thiện và cải tiến công nghệ để giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, tiết kiệm tài nguyên.

Phần II

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện việc sdụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trên địa bàn tỉnh theo định hướng tăng tlệ VLXKN trong công trình xây dựng (theo thtích khối xây):

1. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách và vốn nhà nước ngoài ngân sách:

- Trên địa bàn thành phố Pleiku (đô thị loại II): các công trình xây dựng khi phê duyệt thiết kế bản vthi công phải sử dụng tối thiu 70% vật liệu xây không nung ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau năm 2017, mi năm tăng tlệ sử dụng thêm 10%; định hướng đến năm 2020, thành phố Pleiku sử dụng 100% VLXKN

- Trên địa bàn các huyện, thị xã: các công trình xây dựng khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phải sử dụng ti thiu 50% vật liệu xây không nung ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau năm 2017, mi năm tăng tlệ sử dụng thêm 10%; định hướng đến năm 2022, các huyện, thị xã sử dụng 100% VLXKN.

2. Đối với các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân bit nguồn vốn:

Sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo th tích khi xây) từ ngày Quy định này có hiệu lực.

3. Khuyến khích sử dụng VLXKN:

Trong các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, không phân biệt khu vực đô thị, không phân biệt số tầng khuyến khích sử dụng VLXKN.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Phổ biến chủ trương, chính sách, nội dung phát triển vật liệu xây không nung, định mức, đơn giá xây dựng, tiêu chuẩn chất lượng sn phẩm, quy phạm thiết kế, thi công nghiệm thu đối với các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

- Nghiên cu, tổ chức Hội thảo khoa hc, tham kho các ý kiến chuyên gia từ Bộ Xây dựng, ban hành văn bn hướng dẫn chi tiết cho các chđầu tư, nhà thu tư vấn thiết kế, giám sát thi công và nhà thầu xây lp Quy trình thi công, nghiệm thu và các bước về qun lý chất lượng công tác xây GKN.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng VLXKN trong xây dựng các công trình ngay từ khâu lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chấm dứt sản xuất gạch sét nung và sử dụng VLXKN tại các đơn vị đảm bảo phù hợp với lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt và Quy hoạch phát triển vật liệu của tnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ch trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên đất sét để sn xuất gạch đất sét nung đảm bảo phù hợp với Quy hoạch vùng ngun liệu, khoáng sản và các quy hoạch khác có liên quan, kiểm tra về môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đúng theo quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường trên quan điểm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với sét gạch ngói theo hướng hạn chế cấp phép khai thác sét gạch ngói phục vụ làm gạch đất sét nung.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò hoffman.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích các dự án đăng ký đầu tư sản xuất VLXKN.

4. Sở Công thương:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư máy móc thiết bị của các dự án sản xuất gạch tuy nel, gạch không nung trên địa bàn tnh nhằm đảm bảo các thiết bị đầu tư tiên tiến và thân thiện môi trường.

- Phối hợp với các ngành chức năng về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán vật liệu xây dựng và VLXKN.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên xem xét bố trí vốn cho các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến sản xuất vật liệu xây không nung.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ, hướng dn việc triển khai chính sách đầu tư đổi mới công nghệ và các cơ chế ưu đãi về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đi sản xuất gạch đất sét nung bng lò thcông, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman sang đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, ưu tiên các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

- Thông tin, phổ biến, giới thiệu các công nghệ mới trong sản xuất VLXKN thông qua hội thảo, tập huấn, thông tin khoa học công nghệ...

- Nâng cao công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, công bố hợp quy, nhãn mác hàng hóa.

6. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Xây dựng đưa giá các loại VLXKN vào bảng công bgiá vật liệu xây dựng hàng năm, tổ chức qun lý về giá các loại VLXKN trên thị trường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, đầu tư sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất vật liệu xây dựng, lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman; khuyến khích sản xuất, ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức thực hiện nghiêm lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bng lò thủ công, lò thcông cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch tăng cường sản xuất, sdụng vật liệu xây không nung đến năm 2020, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất gạch sét nung đảm bảo theo Quy định về sử dụng đất sét để sản xuất. Kiên quyết chỉ đạo, tập trung ngăn chặn, xử lý các tình trạng khai thác, sdụng đất sét trái phép hoặc không phù hợp quy hoạch đsản xuất gạch đất sét nung.

- Thống kê đầy đủ, chính xác hiện trạng sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn mình quản lý về số lượng cơ s, công nghệ, công sut, slượng lao động, trên cơ sở đó đhướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định. Định kỳ hàng năm rà soát, đánh giá tình hình sản xuất gạch đất sét nung và lộ trình xóa bcác lò gạch th công, lò th công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman của địa phương mình; tng hợp báo cáo Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

- Nghiên cứu phương án chuyn đổi sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm mới cho các chủ cơ sở sn xuất và lực lượng lao động sn xuất gạch đất nung bằng lò thủ công, thcông cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò Hoffman.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến chtrương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh vviệc thay thế dn gạch nung bng vật liệu xây không nung. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện và thông báo đến các chcơ sở sản xuất gạch đất sét nung biết chtrương của tnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền được quy định.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan đơn vị nào, thì Th trưởng có liên quan đơn vị đó xem xét, giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, t cáo.

Phần IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công ngh, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, cơ quan có liên quan nếu phát hiện có gì vướng mc, phát sinh phải báo cáo về Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc sa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 736/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 736/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368797