• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 74/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Tải về Quyết định 74/QĐ-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 361/TTr-CP ngày 20/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 725 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-CTN ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Võ Thị Kim Ba, sinh ngày 10/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, đường Thái Bình, khóm 010, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

2. Đinh Thị Hương, sinh ngày 10/3/1972 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 25, ngõ 579, đoạn 6, đường Dân Tộc, khóm thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Kim Duyên, sinh ngày 15/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 70, Khảm Tử Cước, khóm 013, thôn Đại Võ, xã Đại Võ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Kiều Ngân, sinh ngày 26/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28. ngõ Vân Chính, khóm 008, phường Kỳ Hạ, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

5. Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 08/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 51, Thực Thủy Khanh, khóm 013, phường Thượng Tân, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

6. Lường Thị Hải, sinh ngày 02/01/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 78. Đỉnh Khê, khóm 004, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 07/8/1976 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 168, đoạn 1, đường Lâm Thâm, khóm 033, phường Công An, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

8. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 21/10/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 80, Tiểu Tân Doanh, khóm 010, phường Tiểu Tân, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

9. Trần Thị Giàu, sinh ngày 17/05/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 879, đường Đại Loan, khóm 002, phường Côn Sơn, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Phượng Mỹ, sinh ngày 14/02/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 27, phố Quốc Khánh, khóm 008, thôn Phụng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

11. Mai Kim Phụng, sinh ngày 19/6/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 35, đường Mai Đề, khóm 014, phường Mai Lâm, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

12. Hồ Kim Oanh, sinh ngày 18/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: S 5, ngõ 95, đưòmg Tự Cường, khóm 006, phường Tân Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn ThĐẹp, sinh ngày 17/10/1952 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1, Thạch Trạo, khóm 018, thôn Trung Hòa, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ.

14. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 06/01/1979 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 339, đường Đại Loan, khóm 014, phường Đông Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

15. Trương Thị Bé, sinh ngày 13/5/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 60/4, Liêu Tử Bộ, khóm 008, phường Liêu Bộ, khu Ma Đầu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

16. Đỗ Thị Duyên, sinh ngày 10/8/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 117, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 007, phường Nghĩa Nhân, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

17. Lê Như Hằng, sinh ngày 19/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: S 5, ngõ 134, đường Hỷ Thụ, khóm 009, phường Hỷ Bắc, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

18. Trần Th Hiên, sinh ngày 06/12/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 128, đường Nam Kinh, khóm 025, phường Lão Gia, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 02/7/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 20, đường Tân Cường, khóm 002, phường Tân Cường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Kim Thúy, sinh ngày 19/7/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 91, đường Giới Thọ, khóm 013, phường Phúc An,  thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

21. Trần Thị La, sinh ngày 15/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8/1, phố Trung Cảng Tam, khóm 020, phường Trung T`hái, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

22. Tô Thị Mộng Trinh, sinh ngày 01/9/1989 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 26, ngõ 109, đường Đào Thành, khóm 001, phường Đào Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Th Nga, sinh ngày 08/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S7, ngõ 30, phố Vĩnh Khang, khóm 016, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 12/10/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 282, đoạn 2, đường Tây Đồn, khóm 027, phường Phùng Giáp, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

25. Mai Th Trúc Ly, sinh ngày 12/02/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12, phố Phụng t Nhị, khóm 009, phường Phụng Phúc, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

26. Đỗ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 17/11/1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15/16, Bát Quí, khóm 011, thôn Tây Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

27. Lương Thị Mộng Linh, sinh ngày 03/9/1973 tại Thành ph H Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, đường Nghĩa Hòa, khóm 022, phường Bảo Nghiệp, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

28. Vòng Chánh Lìn, sinh ngày 14/4/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 356, đoạn 2, đường Bắc Môn, khóm 003, phường Đại Nhân, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 31/8/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 26, phố Tu Tế, khóm 020, phường Tùng An, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

30. Đinh Nguyễn Thái Lan Phương, sinh ngày 11/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/1, ngõ Sơn Tra Cước, khóm 002, thôn Đại Hối, xã Ngư Thi, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ.

31. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 19/5/1970 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 53/5, đường Thông Thiên, khóm 007, phường Thái Bạch, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

32. Lê Thị Tiền, sinh ngày 22/7/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 74, đường Phụng Đông, khóm 011, phường Phụng Đông, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ.

33. Phan Thị Lệ, sinh ngày 08/12/1980 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 80/9, Hải Âm, khóm 010, phường Hải Âm, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

34. La Thị Liễu, sinh ngày 17/5/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 161, đường Tam Dân, khóm 010, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ.

35. Váy Chắn Lìn, sinh ngày 15/12/1978 tạị Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 73, Tân Xã, khóm 006, phường Tân An, thị trân Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ.

36. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 336, đường Dân Tộc, khóm 012, phường Đại Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ.

37. Huỳnh Thị Hiệp, sinh ngày 20/02/1981 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: S 243, phThái Hòa, khóm 049, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

38. Lê Thúy Kiều, sinh ngày 04/10/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25, ngõ 10, phố Phúc Tường, khóm 025, phường Thụy Tường, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ.

39. Trần Thị Diễm Châu, sinh ngày 23/5/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 186, đường Võ Miếu, khóm 015, phường Chính Văn, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ.

40. Phạm Thị Kim Anh, sinh ngày 20/4/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 159, phố Lư Giang, khóm 005, phường Dân Hưởng, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Hoàng Oanh, sinh ngày 30/4/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: S2/172, Bì Giác, khóm 033, thôn Phúc Lạc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

42. Phạm Thị Tú, sinh ngày 26/5/1986 tại Đồng Tháp

Hin trú tại: Số 199, phố Ngọc Sơn, khóm 003, phường Ngọc Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

43. Huỳnh Kim Huối, sinh ngày 20/3/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ Đức Thành, khóm 003, thôn Đức Hiệp, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

44. Trần Thị Tím, sinh ngày 09/6/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 1842, đường Cao Nam Công, khóm 004, phường Huệ Dân, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/11/1971 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 30, Hậu Bích Thố, khóm 004, thôn Khang Khẩu, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

46. Đào Thị Nhi, sinh ngày 03/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 881/13, đường Trung Chính, khóm 001, phường Dụ Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

47. Đỗ Thị Hằng, sinh ngày 04/8/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 66/84, đường Thành Công, khóm 008, thôn Tập Khánh, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Thúy Huỳnh, sinh ngày 02/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 241, Hành Nghĩa Lộ, Khóm 018, phường Vĩnh Hòa, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Thị, Thu Trang, sinh ngày 19/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 39, đoạn 1, đường Nam Sơn Bắc, khóm 007, thôn Sơn Cước, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

50. Chề Nải Dếnh, sinh ngày 15/12/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 54, ngõ 651, đoạn 4, đường Trung Hưng, khóm 016, phường Phong Điền, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

51. Bùi Thị Giầu, sinh ngày 05/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: S47/11, An Định, khóm 007, phường An Định, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Lụm, sinh ngày 19/02/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 15, ngõ 7, đường Chi Sơn Nhất, khóm 010, phường Long Phụng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Nứa, sinh ngày 01/7/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đoạn 1, đường Duyên Hải, khóm 014, phường Ngũ Phúc, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 10/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 134, Đông Trang, khóm 017, phường Đức Cao, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 15/4/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 26, ngõ 805, đường Ngũ Quang, khóm 012, phường Quang Minh, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 16/9/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 203, đường Đức Minh, khóm 005, phường Đức Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Ánh Thùy Dung, sinh ngày 19/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, đường Trung Sơn Nam, khóm 005, phường Huệ Lai, thị trẩn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

58. Lương Thị Trúc Linh, sinh ngày 28/9/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 39/21, đường Tín Nghĩa, khóm 006, phường Minh Nghi, khu Học Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

59. Phạm Thị Kiều Mai Lý, sinh ngày 21/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 39, lộ Cung Quang, khóm 011. phường Cung Quang, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

60. Nguyễn Thị Mỹ Nương, sinh ngày 21/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 17/lầu 12, số 611 lộ Trung Hoa, khóm 025, phường Cửu Đức, khu Điểu Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 27/8/1975 tại Cà Mau

Hiện trú tại: S1, ngõ 951 đoạn 2, lộ Giới Thọ, khóm 019, phường Thụy Phát, thành phBát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

62. Nhữ Thị Mười, sinh ngày 17/7/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 107, lộ Trúc Lâm, khóm 006, thôn Thạch Đàm, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Thảo, sinh ngày 05/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 412, Hổ Vĩ Liêu, khóm 004, phường Hảo Mỹ, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

64. Lâm Thị Hồng, sinh ngày 20/7/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6/16, Bình Đỉnh Đông, khóm 017, phường Nam Thế, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 26/3/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, đường Hạnh Mỹ Cửu, khóm 021, thôn Thỏ Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

66. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/9/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Tam Thánh, khóm 020, thôn Hạ Luân, xã Tú Thy. huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

67. Hỷ Chi Ngân, sinh ngày 01/12/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 150, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 016, phường Khương Liêu, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

68. Đặng Thị Đẹp, sinh ngày 03/4/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: S 488, đưòng Hành Đại Nhất, khóm 018, phường Đại Giáp, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

69. Trần Thị Thanh Trúc, sinh ngày 13/10/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6, s50, lộ Trung Nguyên, khóm 008, phường Vĩnh Đc, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

70. Đặng Thị Hồng Diễm, sinh ngày 20/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lu 4, s6, ngõ 37, đường Tự Do, khóm 022, phường Phúc Điền, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

71. Chạc A Múi, sinh ngày 11/5/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 52, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 030, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

72. Lâm Thị Mỹ Liên, sinh ngày 11/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 9/lầu 9, số 185, đoạn 2, lộ Trung Nghĩa, khóm 020, phường Xích Khảm, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

73. Hồ Sắm Hướng, sinh ngày 24/01/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: S22, ngõ 13, lọ Tam Qua Tử Khanh, khóm 002, phường Tân Phong, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

74. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 59, Thượng Hồ, khóm 005, thôn Tây H, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 15/8/197 5 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 87, đoạn 2, đường Cam Viên, khóm 005, phường Cam Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

76. Tăng Kim Thúy, sinh ngày 31/12/1982 tại Đng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, ngách 21, ngõ 19, lộ Trung Ương, khóm 010, thôn Hậu Thố, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

77. Hồ Thị Phước Lợi, sinh ngày 20/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngách 7, ngõ 296 đường Diên Cát, khóm 010, phường Vĩnh Phú, khu Thổ Thành, TP. Tân Bc

78. Lò Ngọc Hinh, sinh ngày 20/01/1959 tại Campuchia

Hiện trú tại: S103, ngách 106, ngõ 2, lộ Phúc Sơn 1, khóm 024, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

79. Đặng Thị Như, sinh ngày 19/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lu 2, số 36, đường Lập Nhân, khóm 047, phường Thanh Khê, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

80. Lềnh Tú Trân, sinh ngày 09/01/1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, Phúc Cơ, khóm 002, thôn Phúc Cơ. xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 12/6/1978 tại Cn Thơ

Hiện trú tại: Số 57, lộ Phượng Nhân, khóm 009, phường Loan Nội, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

82. Lê Thị Hường, sinh ngày 10/01/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: S2, ngõ 132, đoạn 2, lộ Thng Lợi, khóm 022, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

83. Trần Thị Liên, sinh ngày 25/02/1973 tại Long An

Hiện trú tại: Số 14/46, đoạn 3, lộ An Hòa, khóm 001, phường Vĩnh An, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Đông, sinh ngày 01/10/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 15, lộ Văn Hóa Nam, khóm 008, phường Quang Vinh, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

85. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 26/8/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: S23, lộ Đông Hòa, khóm 002, phường Trang Kính, khu Đông, Tp. Đài Nam

Giới tính: Nữ

86. Lê Thị Hiền Thảo, sinh ngày 27/6/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 388, lộ Đại Nam, khóm 020, phường Hậu Cảng, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

87. Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 16/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 11, số 2/585, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 034, phường Tích Tuệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

88. Lý A Bảy, sinh ngày 20/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6, số 222, đường Tam Dân, khóm 006, phường Phúc Điền, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

89. Phan Thị Hồng Ngự, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: S 121, ngõ Nhân Dũng Tây, khóm 009, phường Nhân Hoa, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 02/02/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 64, đường Tường Phong, khóm 011, phường Sa Loan, khu Trung Chính, TP. Cơ Long.

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 08/6/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 1/3, lộ Vĩnh Toàn, khóm 023, thôn Tứ Câu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

92. Trương Thị Vẹn, sinh ngày 19/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện ttại: Số 153, ngách 89, ngõ 232, lộ Bích Phong, khóm 013, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

93. Ngô Hồng Cẩm, sinh ngày 09/11/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngách 4, ngõ 19, lộ Trung Hoa, khóm 011, phường Đỉnh Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

94. Lê Thị Mơ, sinh ngày 12/10/1988 tại Cần Thơ

Hin trú tại: Số 211, ngõ 261, đoạn 2, lộ Phục Hưng, khóm 005, phường Trúc Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thị Hồng My, sinh ngày 19/7/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 51, đường Khê Đầu, khóm 001, phường Hồng Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

96. Hồ Ngọc Sang, sinh ngày 10/02/1987 tại Cà Mau

Hiện ttại: Số 11, ngõ 48, phố Hoa Kiều, khóm 004, thôn Kiu Đu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

97. Phạm Thị Hường, sinh ngày 24/8/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 116, phố Nam Hưng, khóm 009, thôn Tam Hòa, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

98. Kim Thị Quyên, sinh ngày 10/10/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 32, phố Bảo Đỉnh, khóm 018, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

99. Trần Thị Cẩm Diền, sinh ngày 27/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S82, đoạn 5, đường An Hòa, khóm 016, phường Châu Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

100. Bùi Thị Hương, sinh ngày 18/01/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lu 11/1, s250, phố Trừng Bình, khóm 012, phường Bản Thượng, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 11/4/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 514/9, đường Đông Quan, khóm 004, phường Di Phúc, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 25/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, s18, ngõ 174, đường Thái Bình, khóm 018, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

103. Trn Kim Anh, sinh ngày 09/10/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: S41, ngõ 62, đường Tam Dân, khóm 012, phường Trung Li, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

104. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 07/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S14, phố Đại Nguyên Thập Nhị, khóm 006, phường Phong Niên, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

105. Lê Thị Ái Em. sinh ngày 04/4/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Thượng Thạch Nam Thập, khóm 005, phường Thượng Thạch, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

106. Phạm Thị Trúc Ly, sinh ngày 16/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 130/14, Trung Chính, khóm 010, phường Trung Chính, khu Tả Trấn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

107. Tạ Thanh Vân, sinh ngày 15/4/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: S 19, ngõ 274, đường Nam Doanh, khóm 004, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

108. Trương Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 08/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 147, Nhị Phổ, đường Thành Công Tam, khóm 018, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Thị Ngọc Hường, sinh ngày 14/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 197, Tiền Đại Phố, khóm 024, phường Đông Nguyên, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Thị Trung, sinh ngày 19/10/1987 tại Bc Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Kiến Quốc, khóm 014, thôn Lâm Nam, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

111. Võ Thị Nở, sinh ngày 19/7/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 61/1, Thanh Kỳ, khóm 004, phường Thanh Kỳ, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

112. Trần Thị Thu Trưng, sinh ngày 02/3/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 9, phDân Sinh Nhất, khóm 014, phường Thụy Cát, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

113. Lưu Thanh Ngoan, sinh ngày 24/02/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 186, đường An Nhất, khóm 003, phường Từ Nhân, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

114. Phạm Thị Hồng Thắm, sinh ngày 30/12/1985 tại Sóc Trăng

Hin trú tại: Số 204, đường Đông Quan, khóm 005, phường Khánh Phúc, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 12/12/1976 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 102, ngõ 276, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 018, khu Tam Kỳ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

116. Khương Thanh Thảo, sinh ngày 18/12/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 7, s3/3, ngõ 88, đường Đại Đồng, khóm 020, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

117. Bùi Thị Mỹ Tiền, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 18, ngõ 78, phố Dân Tộc, khóm 015, phường Bát Trường, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

118. Bùi Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 29/3/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ph Phúc Đức Ngũ, khóm 032, phường Phượng Tường, khu Oanh Ca, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

119. Huỳnh Thị Kim Phỉ, sinh ngày 11/4/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 29/1, ngõ 83, đường Linh Nhã Nhị, khóm 009, phường Cổ Trung, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 06/6/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1068/3, đường Văn Tự, khóm 004, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

121. Võ Ngọc Yến, sinh ngày 30/4/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 158, đường Ngô Nam, khóm 014, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

122. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 02/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35/2, đường Phố Thái, khóm 011, thôn Nam Cảng, xã PhDiêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

123. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 19/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại; số 186, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 002, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

124. Trần Ánh Linh, sinh ngày 14/4/1971 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 28, ngõ 162, đường Độc Hành, khóm 006, phường Hòa Long, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 10/10/1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 181, đường Trung Hoa Nhất, khóm 023, phường Thắng Lợi, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Bảo Lộc, sinh ngày 28/08/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 161, đương Lý Tứ Bình, khóm 005, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Phương Tú, sinh ngày 07/01/1980 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 320, đường Nội Thố Lục, khóm 002, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 25/12/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: S2/1, ngõ 102, đường Dân Ích, khóm 011, phường Đại Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

129. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 23/3/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 67, đường Đại Tân, khóm 013, phường Quan Âm, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

130. Trần Hiền Muội, sinh ngày 30/6/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: S 4, ngõ 13, ph Thành Công, khóm 005, phường Dật Hiền, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

131. Võ Thị Bé Loan, sinh ngày 09/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 16/11, ngõ 96, đường Lục Hợp Nhất, khóm 025, phường Trung Đông, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. Phạm Ngô Hạnh Phúc, sinh ngày 29/8/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 58, phố Cao Phong, khóm 014, phường Kim Điền, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

133. Võ Thị Nguyệt Sang, sinh ngày 08/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 429, đoạn 1, đường Đầu Uyển, khóm 004, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

134. Tôn Thị Đào, sinh ngày 08/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 115, ngõ Phúc Hưng, khóm 018, thôn Hồng Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

135. Võ Thị Bé Hồng, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 450, đường Thắng Lợi, khóm 006, phường Đàm Tú, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

136. Lâm Hồng Ngọc, sinh ngày 09/11/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15/3, ngõ Hợp Hòa, khóm 009, phường Vĩnh Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

137. Trần Thị Thu Đông, sinh ngày 10/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 1, phố Bảo Định Nhị, khóm 035, phường Trung Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Thị Bé Ngân, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7, ngõ 109, phố Đông Lộ Đầu, khóm 020, phường Vĩnh Cát, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

139. Trần Thị Tiền, sinh ngày 01/02/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 8, ngõ 127, đường Nam Sơn, khóm 015, phường Nam Sơn, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

140. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 07/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 9, ngõ 172, đường Huy Nam, khóm 003, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

141. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 03/02/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 10, đường Phong Long, khóm 022, thôn Tân Vi, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

142. Huỳnh Lan Chi, sinh ngày 20/10/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 489, phố Hữu Xương, khóm 009, phường Hưng Xương, khu Nam Hạnh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

143. Lai Thị Kim Sọ, sinh ngày 01/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 89, đường Kim Sơn, khóm 009, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

144. Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 24/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 123, đưng Đại Nhân, khóm 001, phường Giáp Nam, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 05/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 183, đường Trung Hưng Bắc, khóm 013, phường Xa Cước, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

146. Lương Thị Kim Thoa, sinh ngày 07/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S325, đường Xích Khảm Đông, khóm 001, phường Xích Khảm, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 08/9/1984 tại Tiền Giang   

Hiện trú tại: Số 1/1, lộ Vĩ Khiếm, khóm 009, Vĩ Khiếm, Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 07/7/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 216, đường Gia Hưng, khóm 006, phường Gia Hưng, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

149. Lê Châu Kiều Loan, sinh ngày 02/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/15, ngách 1, ngõ 186, đường Tân Sinh, khóm 008, phường Tín Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. Võ Thị Dung, sinh ngày 12/7/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 13, ngách 5, ngõ 288, đoạn 4, lộ Trung Ương, khóm 035, phường Quốc Dụ, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thị Len, sinh ngày 10/9/1971 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 33, thôn Đài Điện Tân, khóm 016, phường Thanh Hô, khu Lâm Khâu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Toàn Luận, sinh ngày 19/5/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 6, Thắng Liêu Khanh, khóm 006, phường Vĩnh Định, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

153. Dương Thanh Thủy, sinh ngày 14/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 79, đường Thụy Phát, khóm 022, phường Thụy Phát, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

154. Trần Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, đường Lạp Tín 3, khóm 016, phuờng Lập Diên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

155. Phan Ngọc Quí, sinh ngày 19/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 19, lộ Phục Đán, khóm 011, phường Thông Hoa, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

156. Chạc Trung Yến, sinh ngày 26/12/1986 tại Đồng Nai

Hin trú tại. Lầu 2, số 445, đoạn 3, lộ Nhân Ái, khóm 003, thôn Dương Châu, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

157. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 03/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 42, lộ Bắc Tân, khóm 015, phường Thủy Đôi, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

158. Hà Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 21/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 203, đoạn 4, lộ Tam Hòa, khóm 002, phường Từ Ái, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

159. Phạm Thị Mến, sinh ngày 10/4/1984 tại Nghệ An

Hin trú tại: Lu 2, số 21, ngõ 114, lộ Dụ Dân, khóm 035, phường Lạc Lợi, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

160. Kim Thị Chanh Ni, sinh ngày 13/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 51, lộ Tín Nghĩa, khóm 018, phường Trung Nguyên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

161. Chề Cỏn Dếnh, sinh ngày 06/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lu 5, số 5, ngách 2, ngõ 228, đoạn 1, lộ Học Phủ, khóm 018, phưng Lạc Lợi, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 20/10/1969 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: S90, Bì Cước, khóm 007, phường Bì Cước, thị trấn ThKhố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

163. Lý Vân Nhi, sinh ngày 01/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 40, ngõ 61, đường Khang Ninh, khóm 1, phường Bắc Sơn, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bc

164. Trương Thị Như, sinh ngày 30/01/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 313, đoạn 2, lộ Long Sơn, khóm 008, phường Long Sơn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 24/6/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 87, đường Dân Tộc 5, khóm 026, phường Bắc Phong, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

166. Thái Thanh Loan, sinh ngày 01/5/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 10, số 3/290, lộ Trang Thụ 2, khóm 029, phường Hậu Đức, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Thị Thân, sinh ngày 01/6/1954 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 290, đoạn 2, lộ Phú Mai, khóm 002, phường Cao Song, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

168. Thạch Thị Phượng, sinh ngày 16/10/1981 tại Sóc Trăng

Hin trú tại: Số 236, đường Đồng An, khóm 030, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

169. Tăng Ngọc Lành, sinh ngày 09/9/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 65, đường Long Tuyền 5, khóm 015, phường Long Tường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

170. Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 01/02/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 2/4, ngách 16, ngõ 202, lộ Dân Quyn, khóm 016, phường Dân Quyền, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Miên, sinh ngày 26/7/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Văn Tiến, khóm 006, phường Đại Lâm, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

172. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 20/8/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 102/6, Quang Hóa, khóm 004, phường Quang Hóa, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

173. Huỳnh Bích Như, sinh ngày 10/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 137, đường Nội Khanh, khóm 013, phường Nội Khanh, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

174. Phạm Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/9/1972 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 41, đưng Phúc Kiều, khóm 016, phường Đại Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

175. Phạm Thị Oanh, sinh ngày 11/4/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 13, ngách 2, ngõ 111, đường Nam Môn, khóm 011, phường Quan Đế, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

176. Hứa Lê Tâm, sinh ngày 26/6/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngách 6, ngõ 147, đoạn 2, lộ Dân Sinh Đông, khóm 002, phường Tùng Giang, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

177. Thái Thị Kim Duy, sinh ngày 18/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 352, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 015, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

178. Kim Thị Thu, sinh ngày 08/10/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Tầng âm 1, số 2/29, lộ Đạo Hương, khóm 002, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

179. Phạm Thị Hương, sinh ngày 05/8/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 54, ngõ 110, lộ Nam Bình, khóm 005, phường Tự Cường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Thị Minh Tuyến, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 480, lộ Tiêu Lý, khóm 012, phường Tiêu Lý, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

181. Cao Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 13/7/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3, ngách 37, ngõ 233, lộ Đại Phố Trung, khóm 021, thôn Đại Ân, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

182. Hà Thị Ngoan, sinh ngày 29/8/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: S89, Sư Đàm, khóm 007, thôn Sư Đàm, xã Đầu c, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 06/02/1982 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Lầu 8, số 15, đường Cẩm Minh, khóm 009, thôn Cẩm Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

184. Hồ Lập Bình, sinh ngày 03/01/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 95, Hoa Nghi, khóm 008, thôn Hoa Nghi, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

185. Lê Thị Hồng Ngoan, sinh ngày 22/02/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S365, đường Thanh Sơn 2, khóm 004, phường Thanh Sơn, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

186. Huỳnh Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 01/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 305, lộ Trung Trinh, khóm 011, phường Thanh Tuyền, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

187. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 18, lộ Trúc Trung, khóm 017, phường Đầu Trung, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

188. Chí Huyền Mỹ, sinh ngày 03/5/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lu 4, số 1, ngách 2, ngõ 24, lộ Đôn Hoàng, khóm 018, phường Trùng Khánh, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

189. Nguyễn Thị Luyên, sinh ngày 20/5/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 8, ngách 3, ngõ 76, lộ Hậu Cảng 1, khóm 018, phường Hậu Cảng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

190. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/7/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 3/4, ngách 11, ngõ Quỳnh Canh, lộ Quỳnh Lâm, khóm 008, phường Quỳnh Lâm, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

191. Trần Thị Tâm, sinh ngày 12/02/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4/3, ngách 8, ngõ 30, đường Dân Hưởng, khóm 001, phường Quan Tuệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

192. Trần Thị Xa, sinh ngày 29/11/1978 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 40, đường Bách Thao 1, khóm 005, phường Lâm Sâm, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

193. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 27/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 84, ngõ 15, lộ Tân Hồ, khóm 018, thôn Trung Thắng, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

194. Trương Kim Hường, sinh ngày 10/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 23, ngách 11, ngõ 177, lộ Diên Hòa, khóm 019, phường Diên Lộc, khu Thổ Thành, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

195. Phan Thị Hồng Thủy, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S7, Hảo Thụ, khóm 008, phường Đại Lão, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

196. Nguyễn Thị Thúy Liêm, sinh ngày 18/8/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 5, số 22, ngõ 155, lộ Dân An Tây, khóm 011, phưng Quang Chính, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thị Mộng Tiền, sinh ngày 28/8/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 138, lộ Đại Hòa, khóm 005, phường Đại Hòa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 19/9/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: S 1/55, đưng Tự Cường, khóm 007, phường Tự Cường, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 10/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 550, Tam Liêu Loan, khóm 012, phường Từ An, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

200. Lê Thị Kim Lanh, sinh ngày 01/6/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 23, đường Dân Tộc, khóm 020, thôn Diêm Trung, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

201. Quách Thị Trang, sinh ngày 13/5/1973 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 113, đường Đông Ninh, khóm 002, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

202. Trần Thị Loan, sinh ngày 15/5/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: S316/13, Tân Bia, khóm 013, phường Tân Bia, thành phThái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 20/5/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5/4, số 525/2, phố Quang Tuyệt, khóm 012, phường Tây Vinh, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

204. Hà Thị Kim Tuyến, sinh ngày 20/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 595, đường Trung Chính, khóm 007, phường Thanh Liên, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

205. Lê Thùy Linh, sinh ngày 25/12/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, Luân Đỉnh, khóm 012, phường Cảng Hậu, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

206. Ngô Thúy Phương, sinh ngày 19/5/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: S16/1, hẻm 51, ngõ 139, đường Nhân Hòa, khóm 012, phường Nhân Hòa, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

207. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 20/7/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: S33/8, phố Hòa Bình, khóm 016, phường Trung Lãm, khu Mỹ Nồng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

208. Dương Ngọc Đào, sinh ngày 21/4/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 11/4, số 2/94, ngõ Tùng Phố Bắc, khóm 009, phường Điểu Tùng, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

209. Trần Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 24/4/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 61, phố Trưng Giang, khóm 016, phường Hưng, Đông, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

210. Trần Thị Mỹ Lan, sinh ngày 28/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 151/110 đường Ông Viên, khóm 016, phường Ông Viên, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

211. Võ Thi Ngọc Diệp, sinh ngày 05/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 27, ngõ 176, phố Cảnh Hòa, khóm 023, phường Hưng An, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

212. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 02/02/3 979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 97, đường Quảng Tế, khóm 013, thôn Đông Hòa, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thị Khả, sinh ngày 09/6/1976 tại Hòa Bình   

Hiện trú tại: Số 83/15, Tan Trang, khỏm 009, thôn Tân Trang, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

214. Trần Mỹ Nương, sinh ngày 08/9/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 7, số 322, đoạn 2, đường Trung Bắc, khóm 012, phường Chính Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

215. Trần Thị Nhãn, sinh ngày 15/7/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 233, ngõ 12, đoạn 2, đường Trung Hòa, khóm 010, phường Ôn Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

216. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 10/11/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lu 2, số 21, ngõ 148, phố Nhật Tân, khóm 017, phường Dục Anh, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

217. Nguyễn Thị Tho, sinh ngày 26/9/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 13/1, ngõ 6, đường Chí Chân, khóm 020, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

218. Thái Thị Lan Phương, sinh ngày 29/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 200, phố Ngũ Quyền, khóm 009, phường Lâm Trung, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

219. Lao Hoàng Quý, sinh ngày 27/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lu 4, số 37, ngõ 21, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 006, phưng Phú Quý, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 25/5/1974 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 45, Hậu Hồ Tử, khóm 002, thôn Hậu Hồ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Hoàng Đông Thy, sinh ngày 01/12/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: S10, ngõ 91, phố Duyên Hà, khóm 002, phường Đông Ninh, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

222. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 26/12/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 13, ngõ 95, đường Thành Công, khóm 017, phường Cảnh Phúc, khu Bắc, TP. Tân Trúc

223. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 22/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 36, Trung Hưng, khóm 024, thôn Thái Nguyên, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

224. Lê Sầu Riêng, sinh ngày 11/02/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 105, phố Trường Xuân, khóm 019, phường Tân Trang, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

225. Huỳnh Thị Thúy Hải, sinh ngày 20/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 474, ph Dân Ý, khóm 018, thôn An Đông, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

226. Nguyễn Thị Trung, sinh ngày 01/12/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 171/1, đường Nguyên Th, khóm 012, thôn Nguyên Th, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

227. Trn Thị Thu Hiền, sinh ngày 03/7/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: S39, phố Đỉnh Mỹ Nhất, khóm 007, phường Tây Hồ, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

228. Hoàng Thị Hương, sinh ngày 15/12/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 37/9, hẻm 143, ngõ 566, đường Tam Phong, khóm 013, phưng Đông Nam, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

229. Phạm Thị Thúy Em, sinh ngày 30/12/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 50, ngõ 244, đường Hp Giang, khóm 023, phường Phú Cương, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

230. Võ Thị Nguyệt, sinh ngày 25/5/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 28/6, Trung Sơn, khóm 005, thôn Tam Thành, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

231. Đồng Thanh Thúy, sinh ngày 03/02/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 2, ngố 52, đường Trunệ Châu, khóm 013, phường Đỉnh Phúc, khu Thổ Thành, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

232. Huỳnh Tố Liên, sinh ngày 30/10/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 29/1, ngõ Đại Bình, khóm 006, phường Phú Sơn, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

233. Danh Thị Mỹ Linh, sinh ngày 14/6/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: S23/19, ngõ 11, đường Đại Khê, khóm 010, phường Đại Châu, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

234. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/02/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 48, phố Diên Khánh, khóm 022, phường An Phát, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. Trần Thị Thanh Nhị, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 23, ngõ 15, phố Đại Trí, khóm 001, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

236. Lê Thị Hai Trắng, sinh ngày 5/6/1984 tại Vĩnh Long 2

Hiện trú tại: Số 43/3, đường Thống Phố, khóm 006, thôn Thống Phố, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

237. Lư Thị Thắm, sinh ngày 19/10/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 87, đoạn 1, đường Trường Khê, khóm 012, phường An Khánh, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

238. Kim Thị Xà Mon, sinh ngày 15/8/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 294, đường Nam Bình, khóm 008, phường Nam Bình, thị trấn Đông Cáng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

239. Trịnh Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 17/7/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 374, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 002, thôn Cam Lâm, xã Quc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

240. Ong Thị Xiếu Niềng, sinh ngày 09/9/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 3, ngõ 1, đường Thái Bình, khóm 023, phường Giá Bộ, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

241. Dương Thị Kim Huyên, sinh ngày 30/9/1966 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 11, số 152, đường Dục Hiền, khóm 029, phường Tân Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

242. Huỳnh Hồng Tím, sinh ngày 22/11/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 101, đường Anh Sĩ, khóm 013, phường Diên Hòa, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Tuyết Hoa, sinh ngày 04/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 41/1, ngõ Dương Hòa, khóm 007, thôn Tự Cường, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

244. Vũ Thị Là, sinh ngày 12/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Võ Xương, đường Trung Sơn, khóm 021, thôn Nam Dương, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

245. Ngô Hồng Muội, sinh ngày 04/4/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 38, phố Khê Luân, khóm 002, thôn Luân Bắc, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

246. Hồ Thị Hưng, sinh 02/5/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 587, Tam Liêu Loan, khóm 014, phường Từ An, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

247. Lê thị Trương Huyền, sinh ngày 15/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ 220, phố Khang Lạc, khóm 003, phường Nội Cậu, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

248. Huỳnh Thị Thanh Lan, sinh ngày 27/3/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5/1, đường Thành Công, khóm 019, phường Ngưu Miên, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

249. Huỳnh Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/02/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, đường Thành Công, khóm 019, phường Ngưu Miên, thị trấn Bổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

250. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 09/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 227, đường Nhật Tân, khóm 002, phường Nội Tân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

251. Lâm Thị Quyền, sinh ngày 07/11/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16/4, hẻm 28, ngõ 138, đường Dân sinh, khóm 028, phường A Liên, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

252. Vũ Thị Huyền, sinh ngày 15/10/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 36, phố Thánh Vân, khóm 013, phường Ngọc Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

253. Đinh Thị Thùy, sinh ngày 14/9/1984 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 65/1, Sơn Tử Cước, khóm 007, phường Liên Đàm, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

254. Trần Thị Cẩm Duy, sinh ngày 23/8/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 63, phố Diên Cát, khóm 008, phường An Phát, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

255. Lê Thị Kim Cương, sinh ngày 28/6/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, s41, ngõ 370, đường Kim Đỉnh, khóm 023, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

256. Lâm Mộng Cầm, sinh ngày 19/9/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 42, Tây Phố, khóm 005, phường Tây Ph, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

257. Nông Kiến Hưng, sinh ngày 20/10/1974 tại Thành phố H Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9/1, đường Hạ Luân, khóm 012, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

258. LThị Kim Năm, sinh ngày 10/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 321, đoạn 4, đường Mai Xuyên Tây, khóm 007, phường Bình Dương, khu Bắc Đôn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

259. Huỳnh Thị Mỹ Loan, sinh ngày 26/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 139, đường Long Mục, khóm 013, phường Long Mục, xã Đại Thụ, TP. Cao Hùng

260. Lâm Thị Không, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 156, đường Cửu Đường, khóm 047, phường Cửu Đường, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

261. Trần Hồng Hnh, sinh ngày 19/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 96, phố Vĩnh Tân Nhị, khóm 045, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

262. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 13/8/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Hip Bắc, khóm 002, phường Hậu Hiệp, khu Cuơng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

263. Lê Thị Kiều Nương, sinh ngày 09/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 82, đường Tân Sinh Bắc, khóm 022, phường Đầu Xa, khu Ma Đầu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

264. Nguyễn Thị Hoa Ngọc Lan, sinh ngày 04/02/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 118, đoạn 1, lộ Trung Sơn Nam, khóm 017, thôn Hoành Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

265. Lê Thị Tư, sinh ngày 03/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, s337, đường Bích Hoa, khóm 006, phường Phú Quí, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

266. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 09/02/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 13, ngách 13, ngõ 303, đường Tân Phong, khóm 023, phường Tân Phú, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

267. Trần Thị Huyền Trang, sinh ngày 15/12/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: S90, đường Đại Chúng 5, khóm 005, phường Tư Thảo, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

268. Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 29/9/1982 tại Thái Bình

S 2, ngõ 329, lộ Vĩnh Hoa, khóm 006, phường Trung Nguyên, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

269. Giệp Sừng Sầu, sinh ngày 23/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48, lộ Nhân Nghĩa, khóm 019, phường Trúc Nhân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

270. Lương Khánh Nga, sinh ngày 21/10/1985 tại Lâm Đng

Hin trú tại: Lầu 5, số 45, ngõ 621, lộ Bắc An, khóm 013, phường Đại Trực, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

271. Đồng Thị Hoa, sinh ngày 05/4/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 1/số 16, đưng Văn Khang, khóm 017, phường Trung Hưng, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

272. Nguyễn Hồng Ngân, sinh ngày 15/6/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: S5/18, Tháp Tử Cước, khóm 009, thôn Tháp Cước, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thiện Quỳnh Mai, sinh ngày 09/9/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/24, ngõ 206, đưng Hoa Tân, khóm 005, phường 273 Đỉnh Nam, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

274. Phạm Thị Phương Trang, sinh ngày 23/4/1975 tại An Giang

Hiện trú tại: 23/lu 2, số 29, lộ Tân Hưng, khóm 006, phường Tân Đông, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

275. Trà Thị Hường, sinh ngày 16/9/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: S52, Phan Tử Liêu, khóm 015, phường Thụy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

276. Vũ Thị Yến, sinh ngày 01/12/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 131, lộ Thành Công 1, khóm 026, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

277. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 19/6/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 155, đường Vĩnh Phúc, khóm 019, phường Vĩnh Thuận, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278. Trương Thị Thơm, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7, s6/27, lộ Phụng Hóa, khóm 017, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

279. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 22/9/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 74, ngõ 492, lộ Bình Đông, khóm 002, phường Kiến An, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

280. Nìm Mỹ Phượng, sinh ngày 19/01/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 8, số 171, đoạn 1, lộ Trang Kính, khóm 015, phường Tự Cường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

281. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 15/12/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 6/lầu 4, số 557, lộ Công Chính, khóm 015, phường Quc Hoa, thị trấn La Đồng, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

282. Trần Thị Kim Hoàng, sinh ngày 09/9/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngách 16, ngõ 78, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm thôn Hoàng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

283. Lê Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 02/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: S3, ngõ 208, lộ Vạn Đại, khóm 013, phường Nhật Thiện, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

284. Trần Thị Lụa, sinh ngày 20/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: S 11/1, s475, đoạn 5, lộ Sùng Đức, khóm 018, phường Đại Phong, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

285. Trần Thị Toan, sinh ngày 27/7/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 7, Tương Tu Lâm, khóm 011, phường Đại Ph, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

286. Huỳnh Hoa Nhi, sinh ngày 18/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, s1, ngõ 191, đoạn 2, lộ Thành Công, khóm 005, phường Dân Bản, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

287. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 28/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 45, lộ Trung Ương Nam, khóm 002, phường Phúc Lợi, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

288. Trần Thị Hiền, sinh ngày 15/11/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 30, lộ Dân Sinh, khóm 009, thôn Thụ Lâm, xã Quan Ẩm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

289. Nguyễn Thị Xứ, sinh ngày 04/7/19 82 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: S284, lộ Kim Quang, khóm 002, phường Tân Sơn, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

290. Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 29/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, s60, phố Đài An, khóm 009, phường Lực Hành, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

291. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 10/4/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 36, đường Dung Phong, khóm 044, phường Dũng Quang, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

292. Ngô Thị Phương, sinh ngày 14/12/1971 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 103, đưng Nam Thịnh, khóm 016, phường Hưởng Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

293. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 25/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, Số 452, đường Nhân Ái, khóm 013. phưng Tư Hựu, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

294. Trần Thị Bích Phượng, sinh ngày 14/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngách 16, ngõ 96, đường Thái Thuận, khóm 012, phường Thái Thuận, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

295. Đặng Thị Tâm, sinh ngày 10/01/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: S 76, đưng Hòa Bình, khóm 004, thôn Nhân Hòa, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

297. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 01/01/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 96, Khúc Đồng, khóm 011, thôn Khúc Đồng, xã Đâu Óc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

298. Vòng Chôi Lừng, sinh ngày 10/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 115, phố Dân Hưởng, khóm 011, phường Đông Khưu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bc

299. Phồng Thúy Phượng, sinh ngày 09/9/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, so 115, phDân Hưởng, khóm 011, phường Đông Khưu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

300. Bùi Thị Huyến, sinh ngày 25/7/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15, đoạn 2, đường Trung Sơn Đông, khóm 010, thôn Cửu Đầu, xã Tân c, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

301. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 30/11/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: S13, đường Gia Đông, khóm 001, phường Kiều Đông, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

302. Trương Kim Nhung, sinh ngày 13/11/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82/19, Trường Tân, khóm 008, thôn Trường Tân, xã Trường Tân, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

303. Lương Ngọc Quỳnh, sinh ngày 24/10/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 53, đường Kiến Công Nht, khóm 033, phường Quân Công, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

304. Nguyễn Thị Kim Hà, sinh ngày 01/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 491 đường Đại Xương Nhị. khóm 026, phường Bảo Chu, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

305. Lý Thị Diệu, sinh ngày 09/9/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 6, phố Tất Trung, khóm 015, phường Nam Đoan, khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

306. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 12/6/1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12/2, hẻm 2, ngõ 600, đường Đại Quan, khóm thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

307. Đoàn Thị Quỳnh, sinh ngày 01/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 356, phố Bát Đức, khóm 016, phường PhViên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

308. Huỳnh Thị Ngọc Lành, sinh ngày 02/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 276, Lục Cước, khóm 009, thôn Lục Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

309. Trần Ngọc Liên, sinh ngày 29/10/1982 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 45, đường An Chính, khóm 008, phường An Chiêu, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

310. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 23/10/1973 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 74, phố Xương Long Tam, khóm 015, thôn Nam Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

311. Võ Thị Kim Phụng, sinh ngày 30/4/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 67, Song Xuân, khóm 010, phường Song Xuân, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

312. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 05/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 91, phố Trung Hoa, khóm 018, phường Tân Hưng, khu Hạ Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

313. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 25/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 23, ngõ 475, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 031, phường Chương Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

314. Tng Thị Kiều, sinh ngày 02/02/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 227, phố Văn Đông, khóm 004, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

315. Nguyễn Thị Bích Trân, sinh ngày 30/01/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 22, phố Tân Sinh, khóm 006, phường Di Đà, khu Di Đà, TP. Cao Hùng316.

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 20/01 /1986 tại Tây Ninh

S 4, ngõ 2, đường Đại Xá Tây, khóm 029, phường Đại Xá, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

317. Vũ Thị Dung, sinh ngày 08/8/1985 tại Hi Phòng

Hiện trú tại: S17/1, đường Thành Công, khóm 002, phường Duy Tân, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

318. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 10/8/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 115, phố Hồ Tiền, khóm 018, phường Kim Long, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319. Nguyễn Thị Ghi, sinh ngày 16/4/1981 tại Cn Thơ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 92, ngõ 406, phố Xâm Thủy, khóm 001, phường Xâm Thủy, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

320. Trần Thị Nga, sinh ngày 08/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 56, đường Trừng Hòa, khóm 022, phường Bản Dương, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

321. Nguyễn Thị Phỉ, sinh ngày 17/7/1987 tại Đồng Tháp  

Hiện trú tại: Số 351, đưng Đỉnh Trung, khóm 023, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

322. Trương Huỳnh Trăm, sinh ngày 01/01/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 164, đường Kim Long, khóm 012, phường Thn Nông, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

323. Nguyễn Thị Thân, sinh ngày 25/6/1980 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: S 20, ngõ 325, ph Trung Hưng, khóm 013, phường Trung Minh, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

324. Đào Thị Giàu, sinh ngày 18/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 134, đường Tinh Hà, khóm 014, phường Lộc Phong, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

325. Võ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: S1, ngõ 380, đường Trung Sơn Bắc, khóm 007, phường Đỉnh An, khu Đại An, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

326. Sơn Thị Trang, sinh ngày 07/02/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lu 8, số 70, đường Đại Tân, khóm 014, phường Phúc Nhân, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

327. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 07/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 145, đường Quang Dương, khóm 012, phường Đàm Dương, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

328. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/4/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S13, hẻm 132, ngõ 614, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Xã Khẩu, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

329. Lâm Thị Liên, sinh ngày 02/4/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1021, đoạn 1, đường Trung Hóa, khóm 025, phường Đại Thôn, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

330. Đặng Thị Thúy Vy, sinh ngày 28/02/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 91/1, ngõ 79, phTrường Ý Lục, khóm 012, phưng Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

331. Trần Ái Liên, sinh ngày 06/12/1974 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/10, đường Trường Thọ, khóm 015, thôn Bành Th, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

332. Lê Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 24/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S176, đường Long Tuyền, khóm 003, phường Long Thủy, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

333. Lê Thị Hồng Linh, sinh ngày 17/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3/2, hẻm 6, ngố 50, đoạn 3, đường Tú Lang, khóm 018, phưng Tú Phúc, khu Trung Hòa, TP. Tân Bẳc

Giới tính: Nữ

334. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 21/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 72/2, hẻm 14, ngõ 10, đoạn 3, đường Tú Lang, khóm 003, phương Tú Phúc, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

335. Trần Thị Diệu, sinh ngày 19/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: S5, ngõ 33, phố Thái An, khóm 011, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

336. Lê Thị Hường, sinh ngày 17/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S54, Vi Sơn Tử, khóm 003, thôn Phúc Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

337. Trần Thị Hồng cẩm, sinh ngày 20/01/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 12, ngõ 10, phố Kim Hoa, khóm 004, phường Kim Hoa, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

338. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 04/02/1977 tại Long An

Hiện trú tại: Số 232, đường Phục Hưng, khóm 013, phường Thụ Tây, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

339. Phạm Sy Múi, sinh ngày 13/7/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, s 3, ngõ 24, phTrung Thành, khóm 033, thôn Tân Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

340. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 06/10/1981 tại Cần thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 172, đoạn 2, phố Gạch Hóa, khóm 003, phường Quốc Thuận, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

341. Trương Ngọc Hân, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24, ngõ 57, đường Mai Quế, khóm 010, phường Cát Tường, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

342. Võ Thị Hường, sinh ngày 02/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm 33, ngõ 278, đường Hải Vĩ, khóm 014, phường Trung Hòa, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

343. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 29/12/1988 tại CầnThơ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ 5, đường Đại Xá Tây, khóm 036, phường Đại Xá, khu Hạnh Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

344. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 01/01/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S73, hẻm 9, ngõ 800, đường Bắc San Vĩ Nhị, khóm 001, phưng Lộc Nhĩ, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

345. Trịnh Thị Thúy An, sinh ngày 13/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S18/1, Tam Phòng, khóm 002, thôn Hợp Hòa, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

346. Phạm Thụy Ngọc Yên Vân, sinh ngày 01/01/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 20, đoạn 2, phBảo An, khóm 019, phường Kim Liêu, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

347. Phạm Thị Đừng, sinh ngày 09/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18/1, ngõ 70, Hạ Quí Dư Sơn, khóm 018, phường Nghĩa Sơn, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

348. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 15/8/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S 90, đường Thổ Thành Bắc, khóm 004, phường Thổ Thành, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

349. Tô Thị Ngọc Tiên, sinh ngày 05/5/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 93, phNhân Hòa Nhất, khóm 028, phường Quốc Quang, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

350. Đàm Thị Thạnh, sinh ngày 24/12/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: S106, Tân Cát, khóm 010, thôn Tân Cát, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

351. Phạm Thị Hà, sinh ngày 29/8/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 310/1, ngõ Hòa Điền, khóm 011, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

352. Nguyễn Thị Cà Thơi, sinh ngày 08/8/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 12, phố Thọ Đức, khóm 021, phường Thọ Đức, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

353. Nguyễn Thị Điều, sinh ngày 10/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 102, ngõ Hải Ph, khóm 002, phường Hải Phố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

354. Trần Thị Yên, sinh ngày 12/9/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 23, ngõ 1, đường Nam Thế, phường Nam Thế, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

355. Võ Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 05/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 222, lộ Minh Đức, khóm 021, thôn Đại Đồng, xã Qui Son, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

356. Châu Thị Bích Diễm, sinh ngày 11/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 381, đoạn 3, lộ Khải Văn, khóm 006, phường Chi Ba, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

357. Nguyễn Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 10/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 29, ngõ 426, đoạn 2, lộ Thành Công, khóm 006, phường Hồ Hưng, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

358. Bùi Thị Cẩm Tú, sinh nsầy 22/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 1989, lộ Trung Sơn 1, khóm 013, phường Trung Sơn, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

359. Huỳnh Thị Kiều Tiên, sinh ngày 13/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80, đường Triều Dương, khóm 007. phường Cng Liêu, khu Cống Liêu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

360. Lưu Thị Kiểu, sinh ngày 02/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 31, ngõ 161, đường Trường An, khóm 019, phường Thâm Khâu, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

361. Đỗ Thị Hoan, sinh ngày 26/5/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: S4/8, ngõ 119, lộ Trang Thụ, khóm 008, phường Trung Hiếu, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

362. Vũ Thị Biển, sinh ngày 03/8/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, Liên Phúc Tân Thành, khóm 004, phường Thụy Tân, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

363. Đinh Thị Phượng, sinh ngày 07/9/1985 tại Quàng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 156, lộ Hướng Tâm, khóm 015, phường Văn Tâm, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

364. Đào Thị Khuyên, sinh ngày 20/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1054, lộ Xuân Nhật, khóm 008, phường Xuân Nhật, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

365. Trần Thị Bé Đào, sinh ngày 06/8/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56, đường Can Trăn Nhị, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

366. Tô Thị Giàu, sinh ngày 02/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: S24, ngách 7, ngõ 504, lộ Tín Nghĩa, khóm 006, phường Hợp Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

367. Lê Thị Thanh, sinh ngày 10/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 71, lộ Bắc Xã, khóm 008, thôn Xã Khẩu, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

368. Mai Thị Hồng Nga, sinh ngày 03/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, Nham Tiền, khóm 009, phường Tiên Thảo, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

369. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 30/4/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 22, đường Nghĩa Hoa, khóm 031, phường Bồn Dương, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

370. Đặng Thị Tú Quyên, sinh ngày 25/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: S362, đoạn 2, đường Chương Thủy, khóm 011, thôn Bộ Tử, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

371. Mai Thị Ánh Hoàng, sinh ngày 20/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 109, đoạn 1, đường Chương Viên, khóm 001, thôn Trường Xuân, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

372. Huỳnh Cẩm Tú, sinh ngày 19/11/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngách 33, ngõ 469, đoạn 1, lộ Viên Lâm, khóm 003, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

373. Nguyễn Thanh Bắc, sinh ngày 14/02/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 5/số 20, ngõ 503, đoạn 2, lộ Trung Chính, khóm 013, phường Chương An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

374. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 02/4/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 108, Vĩnh Cát, khóm 010, phường Vĩnh Cát, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

375. Lâm Thị Thùy Duyên, sinh ngày 08/3/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 185, đoạn 2, lộ Minh Đức, khóm 022, phường Minh Đức, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

376. Lương Thị Tám, sinh ngày 05/4/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30, phố Long Đồng, khóm 016, phường Hòa Mỹ,   khu Công Liêu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

377. Vũ Thị Vân, sinh ngày 15/4/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 44/3, Nguyệt Mi, khóm 003, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

378. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 10/10/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 66, phố Nhật Tôn, khóm 029, phường Thảo Ngũ, khu Tiền Trấn, TP, Cao Hùng

Giới tính: Nữ

379. Trần Thị Thúy An, sinh ngày 14/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 108, đường Lưu Cầu, khóm 024, phường Lưu Cầu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

380. Phạm Thị Mai Nguyệt, sinh ngày 29/11/1974 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: S57, ngõ 744, đường Quảng Đông, khóm 036, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

381. Lý Huệ Châu, sinh ngày 08/9/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2/23, số 59, ngõ 360, đường Lạp Xương, khóm 025, phường Nhân Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

382. Đinh Thị Bé Sáu, sinh ngày 30/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 248, đường Trung Hoa, khóm 010, phường Long Hồ, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

383. Phan Thị Kiều Phụng, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: S28/1, ngõ 393, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 008, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

384. Dương Hồng Mỹ, sinh ngày 27/8/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6, số 3/1, đường Văn Trình, khóm 021, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

385. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 24/9/1969 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 121/18, đường Ngư Nam, khóm 009, phường Đức Hưng, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

386. Lê Thị Phượng, sinh ngày 22/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lu 12, s70, đoạn 3, lộ Đốc Hành, khóm 028, phường Khê Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

387. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 16/02/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 94, ngõ 345, đường Dân Tộc, khóm 013, phường Tây An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

388. Thạch Kim Loan, sinh ngày 09/01/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 14/1, phVăn Hóa, khóm 012, phường Văn Trang, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

389. Đồng Thị Giang, sinh ngày 19/02/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S12, ngõ 47, đường Tiến Đức, khóm 009, phường Can Thành, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

390. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 27/8/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 23, thôn Sùng Đc Tân, khóm 001, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. Nguyễn Thị Hương Thanh, sinh ngày 20/11/1981 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 64, lộ Gia Lý 3, khóm 030, thôn Gia Lý, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

392. Trần Thị Thủy, sinh ngày 05/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 17/4, Tiu Cước Thoái, khóm 021, phường Trọng Khê, khu Liễu Dinh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

393. Diệp Thường Dung, sinh ngày 17/8/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, s4, ngõ 83, lộ Hàn Sinh Đông, khóm 018, phường Tân Dân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. Bùi Thị Tâm, sinh ngày 05/3/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 14/209, Kỳ Đỉnh, khóm 022, phường Trung Hòa, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

395. Phan Thị Kim Dung, sinh ngày 09/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, lộ Phúc Thọ, khóm 024, phường Phúc Lâm, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

396. Quách Ngọc Mai, sinh ngày 05/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 339, lộ Tráng Ngũ, khóm 015, thôn Cát Tường, Tráng Vi, Nghi Lan

Giới tính: Nữ

397. Ngô Thị Nhung, sinh ngày 20/06/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 9, ngõ 69, đường Dân Lạc, khóm 012, phường Dân Phú, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

398. Vy Thị Hương, sinh ngày 08/6/1980 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 36, ngách 32, ngõ 63, lộ Trung Hưng, khóm 008, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

399. Giang Kim Phượng, sinh ngày 10/10/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 65, thôn Vinh Dân Tân, khóm 002, phường Nhân Đức, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

400. Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 19/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 15, s90, đường Cao Thành 8, khóm 027. phường Cao Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

401. Huỳnh Thị Diễm Thúy, sinh ngày 18/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 23, lộ Dân Hữu Đông, khóm 007, phường Đại Hữu, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

402. Phan Thị Ngân, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 65, lộ Trung Sơn, khóm 003, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

403. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 22/02/1976 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 36, lộ Minh Đức, khóm 005. phường Đông Xã, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

404. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 10/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 19, đường Đức Tín, khóm 017, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

405. Quách Thị Bích Diễm, sinh ngày 08/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, Vĩ Xã Trang, khóm 013, phường Công Quán, phường Hậu Lý, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

406. Nguyễn Thị Chúc Em, sinh ngày 31/12/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3/49, ngõ 31, đường Trường An, khóm 002, phường Đông An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. Trần Thị Kim Son, sinh ngày 17/4/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 8, ngõ 9, lộ Trung Long, khóm 005, phường Đôn Hậu, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

408. Chu Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 25/9/1982 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 15, lộ Văn Lâm, khóm 026, phường Trang Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

409. Nguyễn Thị Mỹ Tương, sinh ngày 19/5/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 2/lầu 5, Số 57, lộ Tú Sơn, khóm 016, phường Ngọc Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

410. Trần Thị Thanh Trúc, sinh ngày 14/01/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 164, đường Trung An, khóm 012, phường Đồng An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

411. Thạch Thị Sà Li, sinh ngày 10/02/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1/4, đường Cơ Sơn, khóm 007, phường Cơ Sơn, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

412. Nguyễn Thị Ngọc Dư, sinh ngày 10/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 265, Trung Liêu, khóm 013, phường Trường An, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

413. Vày Thủ Cú, sinh ngày 13/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/37, đoạn 3, lộ Trung Sơn, khóm 015, phường Sơn Giai, khu Thụ Lâm, TP. Tần Bắc

Giới tính: Nữ

414. Cao Yến Vi, sinh ngày 20/02/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 174, lộ Hòa Bình, khóm 015, phường Trang Lộ, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

415. Nguyễn Bích Trung, sinh ngày 02/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5/127, lộ Đại Hoa 1, khóm 007, phường Tự Cường, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

416. Lê Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 15/9/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Số 18, n160, đoạn 2, lộ Phấn Liêu, khóm 003, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

417. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 05/5/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 59, đoạn 1, lộ Hoàng Sơn, khóm 008, phường Tây Hồ, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

418. Nguyễn Thị Thuyết, sinh ngày 30/10/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 636, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 003, thôn Đại Đồng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

419. Vòng Nhì Múi, sinh ngày 17/11/1967 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: S 40, ngõ 51, đường Đài Thượng Nhất, khóm 013, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

420. Trần Thị Trinh Thm, sinh ngày 02/6/1986 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 83, đường Phúc Đức, khóm 005, phường Thành Tây, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

421. Nguyễn Thị Vẹn, sinh ngày 09/6/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/10, Đại Đông, khóm 001, phường Đại Đông, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

422. Trang Thị Phương Bình, sinh ngày 26/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 23/15, Kiến Trị; khóm 004, thôn Ngũ Hoa, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

423. Phạm Thị Tiến, sinh ngày 12/4/1989 tại Hải Phòng

Hin trú tại: Số 1/23, Biện Đầu, khóm 003, thôn Long Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

424. Trần Anh Phương, sinh ngày 11/11/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 53, Độ Tử Đầu, khóm 007, phường Độ Đầu, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

425. Trần Thị Mộng Kiều, sinh ngày 27/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/50, Tiền Đại Phố, khóm 023, phường Đông Nguyên, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

426. Vũ Thị Thuận, sinh ngày 14/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S 116, ph Nam Hưng, khóm 009, thôn Tam Hòa, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

427. Pay Nhộc Kín, sinh ngày 09/11/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 143, đoạn 1, đường Đại Liên, khóm 002, phường Thủ Nam, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

428. Hý Mộc Cú, sinh ngày 21/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6, đường Nhân Ái, khóm 006, phường Phong Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

429. Hồ Thị Mai, sinh ngày 13/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3/9, ngõ 112, phố Thanh Tùng, khóm 034, phường Tân Lý, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

430. Trần Thị Trí, sinh ngày 21/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 1221, đường Trung Chính, khóm 001, phường Giáp Diễn, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

431. Nguyễn Thị Thường, sinh ngày 29/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 36 lu 2, số 32, đường Nam Hòa, khóm 001, phường Vĩnh Hòa, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

432. Trần Thị Bạch, sinh ngày 02/02/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: S26, đương Tân Dân, khóm 006, thôn Kinh Khẩu, xã Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

433. Đặng Thị Tuyết Mai, sinh ngày 08/9/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 206, đường Học Phủ, khóm 003, phường Nhị Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

434. Trần Thị Cẩm Quyên, sinh ngày 07/11/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/1, Số 605, Bắc Thế Tử, khóm 027, thôn Bấc Đầu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

435. Trần Thị Dung, sinh ngày 14/01/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 149, đường Thắng Học, khóm 018, phường Thng Lợi, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

436. Võ Thị Thanh Ánh, sinh ngày 16/3/1978 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Lầu 4/9, số 15/23, đường Minh Đức Nhị, khóm 021, phường Thái An, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

437. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 05/3/1971 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 240, đường Bát Đức, khóm 005, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

438. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 08/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 84, đường Lâm Viên Bắc, khóm 007, phường Đông Lâm, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

439. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 16/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 66, ngõ 176, đường Tây Khê, khóm 027, phường Tây Khê, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

440. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 03/02/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 406, đường Thập Giáp Đông, khóm 001, phường Đông Tín, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

441. Nguyễn Thị Phận, sinh ngày 26/7/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 19/5, Miêu Phong, khóm 002, phường Miêu Phong, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

442. Lê Ngọc Dung, sinh ngày 01/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: S13/126, ngõ 17, đoạn 1, đường Đàm Hưng, khóm 016, phường Tụ Hưng, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

443. Lâm Thị Mỹ Trang, sinh ngày 25/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 443, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 019, phường Hòa Bình, khu Bc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

444. Lý Nhì Múi, sinh ngày 01/01/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 44, ngõ Trung Châu, đường Trúc Tây, khóm 013, thôn Tiểu Tây, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

445. Trương Thị Nghĩa, sinh ngày 22/4/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 492, đường Đồ Thành, khóm 033, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

446. Bùi Thị Kim Chi, sinh ngày 10/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 369, ngõ 290, đoạn 4, đường An Trung, khóm 015, phường Uyên Tây, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

447. Phạm Thị Hương, sinh ngày 25/9/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 493, đoạn 4, đường Chương Nam, khóm 018, thôn Trúc Lâm, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

448. Dương Thị Nguyệt, sinh ngày 03/02/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 4/6, ngõ Nam Đế, khóm 007, thôn Nam Đế, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

449. Đinh Thị Vân, sinh ngày 08/12/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 146, phCảnh Văn, khóm 009, phường Cảnh Khánh, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

450. Đặng Thị Tiên, sinh ngày 18/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 14, số 495, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 028, phường Song Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

451. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 19/8/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, phố Chính Nghĩa, khóm 032, phường Trung Chính, khu Tam Kỳ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

452. Nguyễn Thị Thùy An, sinh ngày 18/7/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, Số 145, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 021, thôn Qua Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

453. Trần Thị Trúc Hà, sinh ngày 19/11/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 9/3, số 110, phố Hưng Nhất, khóm 001, phường Quí Kê, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

454. Hứa Thị Thu Xương, sinh ngày 11/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 31, phố Dân Sinh, khóm 016, phường Long Phố, khu Tam Kỳ, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

455. Lê Thị Loan, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 16, ngõ 136, đường Nhị Các, khóm 002, phường Nhị Các, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

456. Cao Thị Nguyệt, sinh ngày 18/3/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: S7, ngõ 145, đường Đình Thổ, khóm 014, phường Đình Th, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

457. Nguyễn Thị Thanh Thâo, sinh ngày 17/6/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 619, đường Đại Trúc Bắc, khóm 012, thôn Hoành Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

458. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 13/3/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 212, phố Nam Hải Tam, khóm 007, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

459. Hồ Cẩm Mọng, sinh ngày 18/5/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lu 3, số 119, phố Tứ Duy, khóm 008, phường Bình Hòa, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

460. Quách Khả Xiêm, sinh ngày 30/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 124, ngõ 127, đường Tân Chung, khóm 009, thôn Tân Chung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

461. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 04/4/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 12/2, số 47, đoạn 1, đường Nam Sơn, khóm 005, thôn Ngõa Diêu, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

462. Võ Kim Thay, sinh ngày 12/11/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 59, đường Gia Liên, khóm 008, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

463. Nguyễn Phước Bền, sinh ngày 14/8/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 416, đường Phùng Giáp, khóm 011, phường Long Sơn, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

464. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 15/8/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 280, đoạn 1, đường Dân Sinh, khóm 004, thôn Trương Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

465. Nguyễn Mỹ Loan, sinh ngày 01/10/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 4, ngõ Quỳnh Anh, đường Quỳnh Lâm, khóm 007, phường Quỳnh Lam, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

466. Trần Nhật Thanh Phương, sinh ngày 16/9/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 54, thôn Kiến Quốc Thập Cửu, khóm 010, thôn Đại Hoa, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

467. Phạm Thị Kim Tươi, sinh ngày 05/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 67, phThái Bình Thập Bát, khóm 005, phường Trung Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

468. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Lục Luân, khóm 015, thôn Tam Luân, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

469. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/5/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 243, đường Thủy Giang, khóm 017, thôn Hiệp Hưng, xã Ti Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

470. Phạm Kim Thuận, sinh ngày 12/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 15/2, đường Hạ Phúc Đông, khóm 008, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

471. Đỗ Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 06/6/1987 tại Đng Nai

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 60, đường Trung Chính Đông, khóm 007, thôn Thượng Tứ, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

472. Tằng Thanh Thúy, sinh ngày 16/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36, đường Trọng Vĩ, khóm 009, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

473. Đoàn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 17/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 202, đường Phúc Thọ, khóm 019, phường Hòa Bình, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

474. Võ Thị Bé Lan, sinh ngày 01/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 62, đường Quang Minh, khóm 001, phường Lễ Hà. khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

475. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 01/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, phố Tứ Hải, khóm 013, phường Phúc Tường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

476. Võ Thị Mận, sinh ngày 07/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/3, ngố 9, phố Lão Gia T, khóm 010, phường Lão Gia, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

477. Phạm Thị Ngh, sinh ngày 16/02/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12/3, hm 6, ngõ 50, đoạn 2, đường Quc Thái, khóm 004, phường Quốc Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

478. Tăng Mỹ Hương, sinh ngày 08/11/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 182, đưng Trung Hoa, khóm 011, phường Dương Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

479. Lê Thị He Rô, sinh ngày 02/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Dục Anh, khóm 015, thôn Hạ Luân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

480. Lý Đầu Sếnh, sinh ngày 19/12/1965 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 120, Song Thảo Hồ, khóm 011, thôn Song H, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

481. Hoàng Thị Mai, sinh ngày 19/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 20, phố Mỹ Thôn, khóm 005, phường Thụy Thanh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

482. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 31/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 61, lộ Vĩnh Xuân Đông 2, khóm 003, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

483. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 13/12/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 240, ngõ 418, đoạn 3, lộ Khê Nam, khóm 002, phường Nam Lý, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

484. Lê Thị Yến, sinh ngày 25/4/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2/3, ngõ 490, đoạn 2, lộ Giới Thọ, khóm 027, phường Thụy Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

485. Nguyễn Thị Bé Bảy, sinh ngày 26/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại : Số 1/30, lầu 10, hm 110, lộ An Tường, khóm 029, phường Hương Ba, Tân Tiệm, huyện Đài Bc

Giới tính: Nữ

486. Tô Thùy Trang, sinh ngày 10/6/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12/81, ngõ 16, đoạn 1, lộ Giới Thọ, khóm 004, phường Đại Phúc, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

487. Phạm Thị Quý, sinh ngày 12/6/1959 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 17, đoạn 1, lộ Vĩnh An Bc, khóm 013, phường Vĩnh Thuận, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

488. Võ Thị Kim Chi, sinh ngày 20/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 108, lộ Trung Chính, khóm 002, phường Trung Thuyền, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

489. Sầm Zui Linh, sinh ngày 29/3/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, s195, đường Trung Quốc, khóm 002, phường Đại Cầu, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

490. Trần Thị Minh Tám, sinh ngày 04/7/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 6, đoạn 1, lộ Nam Sơn Bắc, khóm 007, thôn Sơn Cước, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

491. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 15/6/1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 17/77, lộ Sơn Cước, khóm 002, thôn Phúc Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

492. Nguyễn Thị Xiêm, sinh ngày 04/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 31/52, Hậu Hồ, khóm 005, thôn Kim H, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

493. Ong Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 07/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 4, ngách 6, ngõ Nam Kiêu, lộ Đào Oanh, khóm 012, phường Đại Minh, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

494. Nguyễn Hồng Sương, sinh ngày 15/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 16, số 28/161, lộ Nội Khanh, khóm 015, phường Nội Khanh, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

495. Tằng Nhộc Kíu, sinh ngày 22/8/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2/9, ngõ 80, lộ Tú Sơn, khóm 022, phường Ngọc Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

496. Châu Thị Như Hng, sinh ngày 30/7/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 3/408 Liu Dinh, khóm 021, phường Đông Thăng, khu Liu Dinh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

497. Đào Thị Thúy Loan, sinh ngày 04/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 57, đường Long Xuyên, khóm 002, phường Long Xương, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

498. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 20/3/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 376, lộ Long Nam, khóm 018, phường Đông An, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

499. Tô Thanh Nhanh, sinh ngày 18/3/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 117, lộ Tuy Đông, khóm 010, phường Trung Vi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

500. Trần Thị Ma Ly, sinh ngày 01/7/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 95, ngõ Tiền Trang, khóm 006, thôn Nhân Lý, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

501. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 20/10/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 99, ngõ 103, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 002, phường Hải Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

502. Lương Thị Phương Lan, sinh ngày 11/6/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9, số 482, đường Phụng Đông, khóm 007, phường Thành Tín, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

503. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 06/11/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 161 /2, phPhú Hoa, khóm 013, phường Phú Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

504. Lê Thị Lệ Hoa, sinh ngày 06/12/1977 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 122/2, Đại Đồng, khóm 011, phường Đại Đồng, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

505. Bùi Thị Kim Tươi, sinh ngày 06/5/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 23, ngõ 160, phố Trúc Viên Nhị, khóm 014, phường Ô Trúc, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

506. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 18/4/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 149, ph Thiên t, khóm 025, phương Đông Môn, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

507. Lê Thị Mướt, sinh ngày 28/8/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 70, đưng An Hòa, khóm 010, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

508. Bùi Thị Lý, sinh ngày 16/4/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 20,Thất Tọa, khóm 001, phường Thất Tọa, thị trn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

509. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 20/3/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 46/3, đường Tây Bình, khóm 021, thôn Tây Bình, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

510. Lê Thị Diệu Lành, sinh ngày 19/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 64, Hưng Nam, khóm 020, thôn Hưng Quý, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

511. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 11/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 26, ngõ 97, đường Dân Tộc, khóm 020, thôn Xã Khẩu, xả Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

512. Hà Mỹ Hoa, sinh ngày 23/6/1979 tại Thành ph H Chí Minh

Hiện trú tại: Số 131, ngõ 303, Qui Tử Cảng, khóm 012, phường Qui Cảng, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

513. Bùi Thị Duy Ảnh, sinh ngày 13/01/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại. Số 99, Ngư Liêu, khóm 011, thôn Ngư Liêu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

514. Phạm Thị Ở, sinh ngày 09/10/1974 tại Cần Thơ

Hin trú tại: Số 20, Trung Chính Tân Thôn, khóm 029, thôn Hòa Hưng, xã Trung Ph, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

515. Trần Thị Huệ, sinh ngày 27/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 65, ngõ 686, đường Đại Liêu, khóm 025, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

516. Nghiêm Thị Hằng, sinh ngày 15/8/1980 tại Bc Ninh

Hiện trú tại: Số 24, phố Cnh Học, khóm 036, phường Ô Nhật, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

517. Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 19/11/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 88, phố Cương Sơn Trung, khóm 012, phường Thụy Hòa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

518. Lê Thị Hà, sinh ngày 17/9/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 57, Cát Dân, khóm 020, thôn Cát Dân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

519. Nguyễn Thị Ẩn, sinh ngày 19/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, Sa Luân, khóm 004, thôn Phố Bắc, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

520. Nhĩn Cún Mùi, sinh ngày 20/8/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 110, Khôi Dao Cảng, khóm 011, phường Ngọc Cảng, khu Bc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

521. Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 31/12/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 75, ngõ 45, đường Đồng An, khóm 009, phường Tam An, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

522. Võ Thị Cúc, sinh ngày 16/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 401/5, đường Ngao Phong, khóm 017, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, TP. Đai Trung

Giới tính: Nữ

523. Phan Kim Nhị, sinh ngày 19/3/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30, đường Trường Hưng, khóm 009, thôn Việt Khê, xã Khâm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

524. Lại Ngọc Đan Phương, sinh ngày 21/9/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 383, đường Văn Tín, khóm 043, phường Thập Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

525. Từ Thị Phi Yến, sinh ngày 06/5/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 323, đường Sùng Đức, khóm 019, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

526. Hồ Trúc Ly, sinh ngày 03/4/1969 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 57, đường Kim Hưng, khóm 006, thôn Kim Hưng, xã Thần Cảng, huyện Chuơng Hóa

Giới tính: Nữ

527. Bùi Thị Kim Ba, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14/2, ngõ 68, đường Võ Khánh Nhị, khóm 023, phường Võ Hán, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

528. Lưu Thị Kim Hai, sinh ngày 07/7/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 28, đường Bắc Thế, khóm 011, thôn Bắc Thế, xã Khâm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

529. Ngô Thị Bích Chung, sinh ngày 20/12/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 62, đương Quang Minh, khóm 001, phường Lê Kha, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

530. Trương Thị Hạnh, sinh ngày 08/02/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: S 46, Nguyt My Đàm, khóm 004, thôn Nguyệt My, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

531. Nguyễn Thị Trang Em, sinh ngày 27/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/2, đường Hạ Bộ, khóm 001, phường Hạ Bộ, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

532. Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 25/01/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 236, đường Vĩnh Hòa, khóm 014, thôn Diêm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

533. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 20/11/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ Hàn Khê, khóm 007, thôn Hàn Khê, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

534. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 22/12/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 109, phố Trung Cảng Nhất, khóm 006, phường Trung Thái, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

535. Nguyễn Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 17/7/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 544/1, đường Trung Hoa, khóm 009, thôn Thiên Thời, xã Phòng Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

536. Võ Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 15/5/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9, số 15, ngõ 267, đường Đức Hiên, khóm 042, phường Thủy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

537. Trần Thị Sảnh, sinh ngày 13/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 8, ngõ 298, phố Minh Phong, khóm 020, phường Bắc Sơn, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

538. Bùi Thị Liễu, sinh ngày 08/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 102, đường Nam Đế, khóm 014, phường Ma Thố, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

539. Tô Thị Huệ, sinh ngày 22/5/1977 tại Bà Rịa -Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 187, đường Luân Phong, khóm 012, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

540. Thạch Thị Thúy Ngân, sinh ngày 22/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 99/1, Tân Thổ Từ, khóm 009, phường Tân Thố, thị trấn Bồ Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

541. Chống Sy Mùi, sinh ngày 16/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 847, đoạn 1, đường Văn Hin, khóm 011, phường Bảo An, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

542. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 27/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 67, ngõ Hữu Ái, khóm 002, phường Hiệp Hòa, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

543. Đặng Thị Ngọc Nguyên, sinh ngày 02/8/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22/9, phố Trung Viên, khóm 007, phường Bát Trường, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

544. Nguyễn Thị Thùy An, sinh ngày 19/12/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 268, đường Thoại Long Đông, khóm 003, phường Tân Võ, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

545. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 30/8/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 404/1, đường Ngũ Phòng, khóm 016, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

546. Trần Thị Mộng Quyền, sinh ngày 08/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 174, phố Cương Sơn Hoành, khóm 023, phường Thoại Long, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

547. Phạm Thị Nhạn, sinh ngày 09/02/1981 tại Cần Thơ

Hin trú tại: Số 8, phố Tuấn Đức, khóm 019, phường Vĩnh An, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

548. Hồ Thị Lệ Quyên, sinh ngày 14/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 282, đường Trấn Châu, khóm 012, phường Trấn Trung, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

549. Dương Lệ Thu, sinh ngày 01/01/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 201/3, đoạn 2, đường Thanh Niên, khóm 018, phường Văn Phúc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

550. Trịnh Thị Cẩm Tuyền, sinh ngày 25/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 81, đường Ích Giới, khóm 010, thôn Hồ Tây, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

551. Vũ Thị Phấn, sinh ngày 01/5/1968 tại Thái Bình

Hiện trú ti: Số 6, hẻm 2, ngõ 259, đoạn 1, đường Vĩnh Hưng, khóm 024, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

552. Hồng Thị Minh Hà, sinh ngày 12/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 207, đoạn 2, đường Phú Nông, khóm 013, thôn Võ Uyên, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

553. Phan Thị Ngân, sinh ngày 13/12/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 120, lộ Cao u, khóm 004, phường Cao Song, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

554. Trần Thị Kiều Nương, sinh ngày 15/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 25, đường Thái Xương 5, khóm 019, phường Trung Bình, Thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

555. Phạm Thị Lụa, sinh ngày 20/10/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lu 2, số 19, ngõ 368, đoạn 6, lộ Diên Bình Bc, khóm 020, phường Vĩnh Luân, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bc

Giới tính: Nữ

556. Triệu Thị Lệ, sinh ngày 26/5/1979 tại Bắc Kạn

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 22, đường Cao Thành 2, khóm 014, phường Cao Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

557. Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 06/6/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại; Số 1/41, lộ Quang Minh, khóm 015, phương Gii Thọ, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

558. Phương Bữu Hạnh, sinh ngày 25/12/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 109, lộ Liên Thành, khóm 004, phường Liên Thành, khu Trung Hòa. TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

559. Hoàng Thị Khánh Ly, sinh ngày 07/9/1984 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 7, số 11, ngõ 272, đường Tam Dân, khóm 013, phường Phúc Điền, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

560. Hồ Thị Tiền, sinh ngày 30/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 345, lộ Phùng Giáp, khóm 011, phường Long Sơn, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

561. Hà Bửu Linh, sinh ngày 30/9/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 22, đoạn 2, lộ Mộc Sách, khóm 007, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

562. Huỳnh Thị Kim Hương, sinh ngày 05/5/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12, Tiêm Hạ, khóm 001, phường Tiêm Hạ, thị trn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

563. Thái Thị Bích Ngà, sinh ngày 21/3/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, Số 181, lBảo Nghĩa, khóm 021, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bẳc

Giới tính: Nữ

564. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 02/7/1968 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 71, lộ Thập Tự, khóm 008, thôn Đại Tây, xã Tạo Cu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

565. Hồ Thị Liên, sinh ngày 19/10/1968 tại Lai Châu

Hiện trú tại: 9/số 77, Đỗ Tử, khóm 009, phường Đỗ Tử, khu Quan Điển, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

566. Nguyễn Thị út, sinh ngày 27/9/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 12, ngách 3, ngõ 469, đoạn Sơn Đỉnh, lộ Trung Phong, khóm 006, phường Sơn Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

567. Đỗ Thị Quyên, sinh ngày 19/10/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 454, lộ Thành Công, khóm 001, thôn Tín Nghĩa, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

568. Lăng Thị Minh, sinh ngày 10/8/1970 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 115, lộ Văn Hoa, khóm 013, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc.

Giới tính: Nữ

569. Trần Thị Hiền, sinh ngày 0 8/12/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 33, Loan Nội, khóm 002, thôn Loan Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

570. Tù Vày Quay, sinh ngày 09/7/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 77, lọ Thủy Lợi, khóm 010, phường Thiên Giáp, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

571. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 01/3/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, Thuyền Để Oa, khóm 004, thôn Long Động, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

572. Lê Thị Thanh Nga, sinh ngày 10/3/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 154, đường Văn Hoa, khóm 008, phường Đại Trang, khu Ngô Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

573. Lường Vĩnh Vầy, sinh ngày 31/12/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, Số 49, ngõ 109, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 018, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

574. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 17/12/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngách 21, ngõ 43, lộ Thiên Hỷ, khóm 016, thôn Ba La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

575. Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 25/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: S2/34, lộ Trung Chính Đông, khóm 001, phường Hạnh Phúc, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

576. Trần Thị Kim Tuyến, sinh ngày 29/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 6/lầu 2, số 100, ngõ 39, lộ Trọng Dương, khóm 014, phường Trọng Dương, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nừ

577. Lâm Thị Thưa, sinh ngày 25/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 64, lộ Trung Liêu 1, khóm 003, phường Đại Sơn, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

578. Thế Vòng Kíu, sinh ngày 30/12/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 5/32, Sa Luân, khóm 012, thôn Sa Luân, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

579. Phạm Thị Đoan Trang, sinh ngày 06/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, Số 20, ngách 12, ngõ Nam Kiều, lộ Đào Oanh, khóm 013, phườns Đại Minh, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

580. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 10/10/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/2, ngách 42, ngõ 385, lộ Cảnh Bình, khóm 010, phường Hòa Hưng, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

581. Lê Thị Ngà, sinh ngày 09/12/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 143, đường Hồ Sơn, khóm 016, thôn Nham Trúc, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

582. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 09/12/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 38, đường Văn Hiền, khóm 011, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

583. Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 23/7/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 586, lộ Trung Hoa, khóm 017, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

584. Cao Thị Huệ, sinh ngày 29/01/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 150, lộ Dân An Tây, khóm 003, phường Quang Minh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

585. Lê Thị Vân, sinh ngày 04/6/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 281, đoạn 2, lộ Thắng Lợi, khóm 014, thôn Phượng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

586. Nguyễn Thị Quế Minh, sinh ngày 07/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 92, đường Hoài An, khóm 011, phường An Pha, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

587. Bàn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 25/3/1984 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 4, Số 1, ngõ 7, lộ Vinh Hoa 1, khóm 021, phường Vinh Hoa, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

588. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 10/11/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 279, đoạn 3, lộ Hoàn Thị Đông, khóm 004, phường Tân Sinh, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

589. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 10/8/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 17, đưng Đại Trí, khóm 003, phường Tú Thủy, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

590. ĐThị Trúc Lựu, sinh ngày 16/8/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 108, lộ Ninh Hạ, khóm 011, phường Dân Quyền, khu Đại Đng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

591. Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 05/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/10, nhà 18, khóm 022, phường Quảng Long, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

592. Ngô Kim Anh, sinh ngày 09/11/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 2, ngõ 52, đường Đại H, khóm 013, phường Triều Sơn, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

593. Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 12/12/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4/18, số 611, đường Trung Hoa, khóm 025, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

594. Phạm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 13/8/1967 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1/43, Đại Sơn Cước, khóm 008, phường Đại Sơn, khu Ma Đu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

595. Phan Thị Thủy Tiên, sinh ngày 04/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/43, ngõ Minh Chính Đông, khóm 027, phường Minh Chính, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

596. Trần Thị An, sinh ngày 23/8/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 19, đường Hà Bắc, khóm 003, phường Phúc Tây, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

597. Trần Kim Huyền, sinh ngày 10/9/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 112/2, phố Đại Xương, khóm 009, phường Đại Loan, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

598. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 20/12/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 11/10, Số 821, đoạn 4, đường Văn Tâm, khóm 004, phường Bình Điền, khu Bẳc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

599. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 15/9/1982 tại Bắc Giang

Hin trú tại: S27, Liễu Tử Câu, khóm 009, thôn Liễu Câu, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

600. Phùng Kim Phụng, sinh ngày 03/10/1989 tại Thành ph H Chí Minh

Hiện trú tại: Số 39/3, phố Tứ Xuyên Tam, khóm 024, phường Hà An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

601. Trần Út Dn, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 67, đường Đỉnh Tân, khóm 016, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

602. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 28/7/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 92, ngõ 346, đường Ngưu Ph, khóm 004, phường Trung Phố, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

603. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 19/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20/25, Liễu Tử Lâm, khóm 004, thôn Liễu Lâm, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

604. Thái Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 18/3/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 23, ngõ 288, đường Tự Cường Nam, khóm 008, phường Tây Thế, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

605. Nguyễn Kim Qui, sinh ngày 06/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: S6, ngõ 79, phố Tự Cường, khóm 008, phường Hán Quang, thị trấn Tây Lũy, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

606. Lâm Bửu Trinh, sinh ngày 11/8/1980 tại Thành ph H Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 31, phố Dân Tộc Tam, khóm 013, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trang, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

607. Trần Thị Yển, sinh ngày 08/02/1986 tại Quảng Tr

Hiện trú tại: Số 74/10, Điền Vĩ, khóm 007, phường Điền Vĩ, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

608. Trn Thị Kiều Trinh, sinh ngày 06/4/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 33/2, đoạn 1, đường Tây Viên, khóm 022, phường Thái Viên, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

609. Hồ Thị Ngọc Thắm, sinh ngày 19/8/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 365, phAn Hưng, khóm 003, phường Nam Hưng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

610. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 30/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23/1, Đỉnh Ph, khóm 009, thôn Đỉnh Ph, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

611. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 12/4/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 33, đường Dân Sinh, khóm 001, thôn Nam Quang, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

612. Huỳnh Lệ Mần, sinh ngày 28/8/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9/5, đường Châu Sinh, khóm 009, phường Châu Cách, thị trấn Ph Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

613. Ngô Thị Thảo, sinh ngày 02/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: S73/1, ngõ 2, đường Đại Tân, khóm 003, thôn Tây Hồ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

614. Hồ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 05/10/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 369, ph Tây Thành, khóm 015, phường Quang Vinh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

615. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 01/11/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngõ 51, phố Phú Thôn, khóm 021, phường Trang Kính, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

616. Bùi Thị Toan, sinh ngày 09/9/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 13, ngõ 163, đường Văn Khang,  khóm 013, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

617. Lê Loan Anh, sinh ngày 15/11/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 455, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 010, thôn Tân Sinh, xã Đin Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

618. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 12/8/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, đường Cựu Điếm, khóm 010, thôn Lực Xã, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

619. Đỗ Thị Cam, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, Ma Viên, khóm 012, phường Hoằng Đạo, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

620. Bùi Thị Mỹ Linh, sinh ngày 16/7/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 60/1, thôn Công Học Xã Tân, khóm 012, phưng Nhân Ái, thành phố Trrng Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

621. Trần Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 12/3/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 118, đường Linh Nhã Nhị, khóm 016, phường Điền Tây, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

622. Lê Thị Thơm, sinh ngày 19/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 41, đường Hòa Bình, khóm 027, phường Đông Thế, khu Quan Triều, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

623. Phan Thị Thảo, sinh ngày 19/12/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: S14, hẻm 3, ngõ 74, phố Tự Do, khóm 023, thôn Võ Hán, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

624. Vòng Thu Huệ, sinh ngày 15/12/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 26, Thanh Thảo, khóm 003, phường Kỳ Đỉnh, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

625. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/11/1971 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 2, ngõ 2, đường Trung Giá, khóm 012, phường Giá Bộ, khu Đại Xã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

626. Vy Thị Hồng, sinh ngày 13/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trý tại: Số 27, ngõ 59, đường Chân Võ, khóm 016, phường Nội Hồ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

627. Phạm Thị Linh, sinh ngày 17/11/1985 tại Hậu Giang

Hin trú tại: Số 83/2, phVạn An, khóm 011, phường Vạn An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

628. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 28/8/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 3, ngõ 129, đường Trung Chính, khóm 002, phường Trung Sơn, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

629. Phan Thị Diệu, sinh ngày 15/3/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại; Số 156, ngõ Thọ Bì, khóm 014, thôn Trúc Vĩ, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

630. Phan Hồng Nhiên, sinh ngày 10/4/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 65, đoạn 1, đường Long Mễ, khóm 002, phường Long Nguyên, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

631. Ngô Thị Chiểu, sinh ngày 10/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 10, số 81, đoạn 3, đường Kiến Quc, khóm 050, phường Văn Hóa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

632. Huỳnh Thị Thanh Vẹn, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 2, ngõ 111, đường Tiền Phong, khóm 021, phường Tiền Phong, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

633. Vũ Thị Mận, sinh ngày 26/10/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 238, ngõ 48, đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 007, phường Lâm Thố, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

634. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 08/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 46, đoạn 2, đường Đức Hưng, khóm 010, thôn Cựu Xã, xã Phân Viên, huyện Chương Hỏa

Giới tính: Nữ

635. Huỳnh Thị Sô, sinh ngày 09/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 77, phố Phú Phúc, khóm 022, phường Phú Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

636. Dương Thị Lệ Thu, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 54, phPhục Hưng, khóm 004, phường Hưng Trung, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

637. Đỗ Thị Hưng, sinh ngày 26/4/1970 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 5/2, Hậu Liêu, khóm 016, thôn Hậu Liêu, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

638. Liêu Huệ Châu, sinh ngày 22/7/1963 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 615, đoạn 3, đường Vân Lâm, khóm 011, phường Đông Minh, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

639. Nguyễn Thị Trên, sinh ngày 01/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36, đường Hạnh Lâm Tam, khóm 003, phường Trí Nhân, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

640. Hứa Thị Thùy, sinh ngày 02/9/1986 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 240, đường Lập Nhân, khóm 014, phường Lập Đức, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

641. Trần Thị Trang, sinh ngày 11/12/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: S 18, ngõ 65, đường An Hưng, khóm 034, phường Sài Trình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

642. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 27/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 582/27, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 011, phường Đại Thôn, khu Ngô Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

643. Hồ Thị Phiến, sinh ngày 05/12/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 1, ngõ 133, đường Cát Phong, khóm 002, phường Cát Phong, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

644. Lê Thị Du, sinh ngày 15/10/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 105, đường Tân Hưng, khóm 004, phường Diêm Điền, khu Vĩnh An, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

645. Hoàng Thị Được, sinh ngày 01/01/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 24, đường Trung Hòa, khóm 013, phường Đại Vinh, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

646. Tiêu Thị Bạch Hà, sinh ngày 19/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 459, đoạn 1, đường Bích Viên, khóm 006, thôn Quyên Kiên, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

647. Nguyễn Thị Tiếm, sinh, ngày 10/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 2, ngõ 173, đoạn 1, đường Lê Minh, khóm 013, phưng Trung Hòa, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

648. Nguyễn Thị Thà, sinh ngày 02/02/1974 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 63, đường Hành Nghĩa, khóm 006, phường Vĩnh Hòa, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

649. Nguyễn Huỳnh Nhung, sinh ngày 09/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, Số 1, hẻm 9, ngõ 36, đường Tu Từ, khóm 016, phường Đồng Vinh, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

650. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 20/6/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 1209, đường Minh Hưng, khóm 012, phường Đồng An, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

651. Vòng Sám Múi, sinh ngày 23/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 165, đường Thái An, khóm 012, thôn Tùng Bách, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

652. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 08/4/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18/295, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 012, thôn Nam Khẩu, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

653. Voòng Sủi Phềnh, sinh ngày 06/6/1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 10, đường Hoa Nhân, khóm 007, phường Hoa Huân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

654. Chu Thị Mai, sinh ngày 10/7/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 3, đoạn 3, lộ Giai Viên, khóm 02, phường Cam Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

655. Phan Thị Kim Lo, sinh ngày 24/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 32, Liêu Trn, khóm 9, phường Vương Minh, khu Ngọc Tỉnh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

656. Lâm Thị Mỹ Thiện, sinh ngày 26/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, ngách 77, ngõ 84, đoạn 2, lộ Phù Quyến, khóm 010, phường Tây Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

657. Trần Thị Thương, sinh ngày 03/02/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, ngõ 125, đường Xã Tử, khóm 014, phường Xã Tân, khu Sỹ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

Trần Thị Hồng Điều, sinh ngày 09/10/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 110, đoạn 1, lộ Tịch Bình, khóm 012, phường Bảo An, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

659. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 18/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, đoạn 1, đường Cam Viên, khóm 004, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

660. Phan Thị Thoại, sinh ngày 27/10/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 1046, đoạn Ngũ Phố, lộ Tân Quan, khóm 011, phường Ngũ Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

661. Phan Thị Duyên, sinh ngày 13/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngõ 299, đoạn 2, lộ Mục Tân, khóm 011, phường Chương Cước, khu Vãn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

662. Phan Thị Diễm, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/284, lộ Đại Nghiệp, khóm 024, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bc

Giới tính: Nữ

663. Phan Thị Phương, sinh ngày 18/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, đường Nội Thố, khóm 003, thôn Nội Thô, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

664. Dương Ngọc Minh, sinh ngày 21/8/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 107, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 016, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bc

Giới tính: Nữ

665. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 10/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 199, Tân Ôn, khóm 008, phương Phục Hưng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

666. Hữu Thị Non, sinh ngày 09/02/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 215, lộ Trung Sơn 2, khóm 018, phường Đắc Thng, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

667. Ngô Thị Bích Vân, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 29, lộ Lạc Lợi, khóm 012, phường Pháp Trị, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

668. Trần Lệ Vân, sinh ngày 20/5/1971 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 572, lộ Vạn Đại, khóm 017. phường Hoa Trung, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bc

Giới tính: Nữ

669. Lữ Thị Kỷ, sinh ngày 02/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 654, lộ Trung Chính, khóm 002, phường Xã Tân, khu Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

670. Lê Thị Tố Quyên, sinh ngày 24/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 81, đường Vĩnh Khang, khóm 010, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

671. Vũ Minh Thảo, sinh ngày 21/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 171, đoạn 1, lộ Thánh Đức, khóm 008, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

672. Nguyễn Thị Thoan, sinh ngày 27/10/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 312, lộ Tân Minh, khóm 010, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

673. Đặng Thị Oanh, sinh ngày 02/10/1967 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 48, lộ Trung Ương, khóm 010, phường Cát Khánh, khu Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

674. Nguyễn Thị Cúc Hoa, sinh ngày 04/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15, Đông Thịnh, khóm 019, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

675. Hồ Trần Bích Ngọc, sinh ngày 16/3/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1078, lộ Thành Công, khóm 005, thôn Ba La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

676. Lê Thị Phú, sinh ngày 12/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 48, đoạn 1, đường Tây Quyến, khóm 012, phường Bắc Viên, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

677. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 20/3/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 12, số 48, đường Xương Minh, khóm 014, phường ơng Minh, khu Tân Trang, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

678. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 16/8/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 252, lộ Kim Quang, khóm 004, phường Qua Sơn, khu Thụy Phương, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

679.

Dương Thi Ngọc Duyền, sinh ngày 12/7/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: S390, lộ Minh Thắng, khóm 010, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

680. Phạm Thị Kim Bích, sinh ngày 19/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 64, lộ Thủy Tỉnh, khóm 006, thôn Thủy Tỉnh, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

681. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 11/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4. số 42, ngõ 20, đường Đồng Đức 10, khóm 005, phường Bảo An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

682. Huỳnh Thị Ngọc Dung, sinh ngày 01/02/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Lẩu 3, số 127, lộ Khảm Đỉnh, khóm 012, phường Khảm Đỉnh, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

683. Nguyễn Thị Kim Thành, sinh ngày 01/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/44, ngõ 1, đoạn 1, lộ Tam Dân, khóm 021, phường Cảng Chủy, khu Bản Kiều, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

684. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 01/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 42, lộ Đạo Hương, khóm 011, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

685. Nguyễn Thu Quyên, sinh ngày 24/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 1, số 18, ngõ 185, lộ Kiện Khang, khóm 018, phường Tự Cường, khu Tùng Sơn, TP. Đài Bc

Giới tính: Nữ

686. Võ Thị Thúy Loan, sinh ngày 21/10/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, đường Hồng Bảo Thất, khóm 019, thôn Tân Lĩnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

687. Trần Thị Thanh M, sinh ngày 08/5/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 5, ngách 9, ngõ 65, lộ Hậu Cảng 1, khóm 005, phường Hậu Đức, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

688. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 10/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2/19, ngõ 10, đường Minh Trị, khóm 016, phường Dân Hữu, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

689. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 10/02/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 682, lộ Trung Sơn, khóm 024, phường Xã Khẩu, khu Thn Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

690. Phạm Thị Vân, sinh ngày 15/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lu 2, số 30, ngách 16, ngõ 1, đường Phú Khang, khóm 005, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

691. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 03/01/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngách 24, ngõ 9, đường Quang Chính, khóm 006, phường Hán Sinh, khu Bản Kiêu, TP. Tân Bc

Giới tính: Nữ

692. Bùi Thị Yến, sinh ngày 21/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2/1, hẻm 3, ngõ 380, đường Tân Minh, khóm 011, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

693. Ngô Thị Lài, sinh ngày 16/01/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 119, ngõ 281, phố Noãn Noãn, khóm 017, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

694. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 28/3/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7/2, ngõ 70, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 004, phường Cửu Như, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

695. Nguyễn Thị Tiên Quân, sinh ngày 17/3/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 61, phố Tín Trung, khóm 004, phường Gia Hưng, khu Cương Sơn. TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

696. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 11, số 100, đường Hải Dương Nhất, khóm 024, phường Tân Lạc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

697. Trần Thị Liên, sinh ngày 04/11/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 196, phố Xa Lộ, khóm 010, thôn Trung Trang, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

698. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 10/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 15, ngõ 150, đường Trung Hưng, khóm 007, phường Trung Hưng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

699. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 14/8/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 30, hẻm 18, ngõ 228, đoạn 2, đường Tịch Vạn, khóm 010, phường Củng Bắc, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

700. Nguyễn Thị Dương, sinh ngày 20/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 74, phHoa Hưng, khóm 014, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

701. Nguyễn Thị Chúng, sinh ngày 05/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 100, đường Trung Hưng, khóm 020, phường Tây Kỳ, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

702. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 06/7/1974 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 157, đường Đại Câu, khóm 010, thôn Đại Câu, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

703. Lê Thị Ly, sinh ngày 16/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: lầu 9/3, số 189, đường Đỉnh Tân, khóm 012, phường Đỉnh Kim, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

704. Nguyễn Thị Kim Đang, sinh ngày 30/8/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 402, đoạn 3, đường Vĩnh Thành, khóm 012, phường Phủ Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

705. Trần Thị Huế, sinh ngày 02/01/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 120, ngõ 500, đoạn 3, đường Hải An, khóm 030, phường Thành Đức, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

706. Nguyễn Thị Như Thủy, sinh ngày 14/6/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 420, đường Tín Đức, khóm 009, phường Lưu Đông, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

707. Lê Thị Liễu, sinh ngày 29/9/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 46/1, Tứ Loan, khóm 018, thôn Nam Phú, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

708. Võ Thị Ngọc Nang, sinh ngày 12/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, Số 9, ngõ 2, phố Hậu Trúc Vi, khóm 009, phường Hậu Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

709. Kiều Thị Loan, sinh ngày 22/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, hẻm 7, ngõ 50, đường Kiến Quốc, khóm 023, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đửc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

710. Lê Ngọc Tuyết Ngân, sinh ngày 20/11/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 237, đường Tân Trang, khóm 004, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

711. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 02/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, ngõ 165, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 012, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

712. Lê Thị Hồng Đoan, sinh ngày 20/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/243, lộ Vãn Hóa, khóm 013, phường Văn Hóa, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

713. Châu Lệ Thanh, sinh ngày 28/01/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 115, đường Sinh Sản, khu 002. phường Thượng Quán, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

714. Hồ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 04/10/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 37, ngõ 47, đoạn 2, lộ Tự Cường, khóm 008, phường Lục Hợp, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

715. Phạm Kim Chi, sinh ngày 27/11/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3/lầu 6, số 11, đường Đại Đôn Tây 1, khóm 023, phường Đồng Tâm, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

716. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 15/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/số 107, đường Trung Thái, khóm 017, phường Trung Toàn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

717. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 29/02/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2, Chiếu An, khóm 001, phường Chiếu An, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

718. Đoàn Đào Nguyên, sinh ngày 09/11/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 17, Hầu Động Khanh, khóm 012, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Yiên

Giới tính: Nữ

719. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 04/02/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 167, lộ Dân Tộc, khóm 004, phường Tín Nghĩa, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

720. Trần Thị Dung, sinh ngày 14/4/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 150, Xã Linh, khóm 013, phuờng Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

721. Lê Thị Nở, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngách 15, ngõ 305, lộ Viên Thông, khóm 009, phường Cẩm Thịnh, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

722. Dương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 24/10/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 92, đường Hồ Sơn, khóm 019, thôn Phú Nguyên, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

723. Trương Thị Tuyết, sinh ngày 28/8/1978 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 9, Hoa Thảo Lâm, khóm 008, phường Tân Phong, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

724. Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày 01/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 200, lộ Thái Bình, khóm 013, phường Bình An, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

725. Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 07/3/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 470, đoạn 2, lộ Sa Điền, khóm 006, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/QĐ-CTN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 10/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2013   Số công báo: Từ số 75 đến số 76
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, ngày 10/01/2013, CTN đã ban hành Quyết định 74/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Ban hành kèm theo là danh sách 725 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan được cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 Quyết định 74/QĐ-CTN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013.

Từ khóa: Quyết định 74/QĐ-CTN

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174013