• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp

 

Quyết định 748/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Tải về Quyết định 748/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2013/NĐ-CP NGÀY 13/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Tư pháp, Cục THADS (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2013/NĐ-CP NGÀY 13/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 748 /QĐ-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2013)

Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 22/2013/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định này như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp trong thời kỳ mới; về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với việc tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP .

b) Hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác của Bộ, ngành.

c) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hoàn thành trong năm 2013 việc kiện toàn tổ chức cán bộ của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch bảo đảm phù hợp và kịp thời với thời gian có hiệu lực của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP .

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 22/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

a) Thành phần tham dự Hội nghị: Hội nghị do 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ chủ trì với thành phần như sau:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ;

- Đại diện Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ;

- Đại diện của một số Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.

b) Nội dung Hội nghị

- Giới thiệu nội dung Nghị định số 22/2013/NĐ-CP , trong đó tập trung vào những điểm mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;

- Thảo luận các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ mới; phương án kiện toàn tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ.

c) Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày, thời gian trong khoảng tuần từ 10/4/2013 – 15/4/2013;

- Địa điểm: Hội trường Đa năng, trụ sở Bộ Tư pháp.

d) Trách nhiệm thực hiện

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và việc tổ chức Hội nghị.

1.2. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP tại các đơn vị thuộc Bộ

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc kiện toàn về tổ chức và cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ mới;

- Thời gian thực hiện: ngay sau Hội nghị của Bộ về phổ biến, quán triệt Nghị định số 22/2013/NĐ-CP .

1.3. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương

- Đơn vị thực hiện: Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng phòng Phòng Tư pháp và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP , kết hợp với nội dung của các Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện (sẽ đuợc ban hành trong thời gian tới) đến cán bộ các cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP .

2. Phân công nhiệm vụ, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

2.1. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 6/2013.

2.2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 6/2013.

2.3. Rà soát, xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị báo cáo Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Đề án cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; dự kiến phân công các nhiệm vụ mới được giao; phân định, điều chuyển nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ; phương án kiện toàn cán bộ, bố trí biên chế, nhân sự để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2013.

2.4. Tổ chức Tọa đàm về phương án kiện toàn tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

a) Thành phần tham dự Hội nghị: Hội nghị do 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ chủ trì với thành phần như sau:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ;

- Đại diện Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ;

- Đại diện của một số Sở Tư pháp và Cục Thi hành án.

b) Nội dung Toạ đàm:

Thảo luận phương án phân công, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương án kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ.

c) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Toạ đàm được tổ chức trong 01 buổi, thời gian trong khoảng tuần từ 20/4/2013 – 25/4/2013;

- Địa điểm: Hội trường Đa năng, trụ sở Bộ Tư pháp.

d) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

2.5. Trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này xây dựng; Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2013.

3. Rà soát trình Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp thay thế Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-BTP ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) bảo đảm phù hợp Nghị định số 22/2013/NĐ-CP , Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các văn bản khác có liên quan và thực tiễn quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý II/2013.

4. Kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ

4.1. Các đơn vị chuyển đổi mô hình tổ chức, căn cứ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực hiện việc kiện toàn tổ chức, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc, Quy chế làm việc theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và thực tế tổ chức cán bộ của đơn vị; đề xuất, thực hiện bố trí, sử dụng cán bộ và kiện toàn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo theo quy định; tổ chức ra mắt, công bố Quyết định về việc chuyển đổi mô hình tổ chức.

Thời gian thực hiện: Quý II-III/2013, trong đó thời gian trình dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trước ngày 20/4/2013.

4.2. Các đơn vị thuộc Bộ được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyết định việc phân công nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc căn cứ quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng; rà soát, ban hành hoặc sửa đổi các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc đơn vị và Quy chế làm việc.

Thời gian thực hiện: Quý II-III/2013.

4.3. Các đơn vị khác thuộc Bộ căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định, quy chế làm việc của đơn vị cho phù hợp (nếu cần thiết)

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2013.

4.3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan chuẩn bị phương án bố trí nơi làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các điều kiện vật chất khác cho các đơn vị theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2013.

5. Cán bộ, công chức, viên chức đề xuất việc bố trí, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác theo nguyện vọng cá nhân (nếu có) để phù hợp với năng lực, sở trường

- Trách nhiệm thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị có nguyện vọng. Thủ trưởng, Bí thư cấp uỷ các đơn vị thuộc Bộ phổ biến, quán triệt thực hiện, tổng hợp, lập danh sách gửi Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 8/2013.

6. Khẩn trương xây dựng đề xuất về vị trí việc làm của đơn vị làm căn cứ để điều chỉnh biên chế, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề xuất về vị trí việc làm của đơn vị; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan nghiên cứu đề xuất bổ sung biên chế, cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: tháng 7/2013.

7. Xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự, hành chính và các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ và Vụ Tổ chức, biên chế - Bộ Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Quý II- Quý III/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

3. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2013/NĐ-CP NGÀY 13/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số: 748 /QĐ-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Lý do

1

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ

Theo Điều 3 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

2

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo Điều 3 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

3

Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Phân công, điều chỉnh nhiệm vụ của các đơn vị theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

4

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Vụ Hành chính tư pháp

Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Con nuôi, Vụ Pháp luật quốc tế

Chuyển đổi mô hình tổ chức theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

5

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ Bổ trợ tư pháp

Vụ Hành chính tư pháp

Chuyển đổi mô hình tổ chức theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

6

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan

Chuyển đổi mô hình tổ chức theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

7

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ,Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT

Chuyển đổi mô hình tổ chức theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

8

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Văn phòng Bộ

Bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

9

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi

Cục Con nuôi

Vụ Hành chính tư pháp

Bổ sung nhiệm vụ cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam

10

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế

Vụ Pháp luật quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Bổ sung nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế

11

Các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ

Theo đề xuất của các đơn vị

12

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 880/QĐ-BTP)

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng, Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Triển khai Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2012/NĐ-CP

13

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc và Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Triển khai Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và Quy chế làm việc của Bộ

14

Đề xuất về vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ làm cơ sở cho việc bổ sung biên chế, cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Triển khai Nghị định số 22/2013/NĐ-CP

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 748/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 05/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 748/QĐ-BTP

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
181090