• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 750/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 685/TTr-SGDĐT ngày 21/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1. Nội dung SGK đảm bảo tính cơ bản, khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, dễ sử dụng, ngôn ngữ phù hợp với các đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình; có tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý nhiều vùng miền trên địa bàn tỉnh.

2. Cấu trúc, nội dung SGK có tính mở, tính mềm dẻo, tính phân hóa cao, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số; giúp giáo viên bổ sung, lồng ghép những nội dung thích hợp, gắn với văn hóa, lịch sử, địa lý thực tiễn của địa phương.

3. SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, chân thực, gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ nhận biết, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và tâm lý lứa tuổi học sinh.

4. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động có tính mở, được thể hiện với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ các đối tượng học sinh và đặc điểm kinh tế, xã hội vùng miền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh hỗ trợ con em học tập tại nhà.

5. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú và thiết thực; danh mục các thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp dễ sử dụng; chất lượng sách đảm bảo, cung ứng kịp thời, có giá phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

1. Các bài học trong SGK chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức; bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết nhiệm vụ học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

2. Cấu trúc bài học trong SGK tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

3. Các chủ đề/bài học trong SGK chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức nội môn, liên môn; được thiết kế, trình bày phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học phù hợp.

4. Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể trong từng bài học, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục. Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải có sự liên quan và hỗ trợ cho nhau.

5. SGK có thể triển khai phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy học khác của cơ sở giáo dục

6. Cấu trúc SGK tạo điều kiện để nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; phù hợp với kế hoạch, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; nội dung, chủ đề SGK giúp giáo viên phát triển tư duy sáng tạo, năng khiếu, sở trường của học sinh.

7. SGK giúp nhà trường và giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo điều kiện của từng trường, từng địa phương dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tiêu chí nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 750/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 750/QĐ-UBND

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441283