• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 7562/QĐ-BYT năm 2016 về 05 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 7562/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7562/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 05 BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 05 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế (có danh mục 05 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng để (b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

DANH MỤC

VỀ VIỆC BAN HÀNH 05 BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Stt

Tên 05 Bộ chỉ số

1

Tiêu chí và cách tính điểm HII các cơ quan thuộc Bộ Y tế

2

Tiêu chí và cách tính điểm HII các Sở Y tế

3

Tiêu chí và cách tính điểm HII các trường đại học, cao đẳng

4

Tiêu chí và cách tính điểm HII các viện và trung tâm

5

Tiêu chí và cách tính điểm HII các bệnh viện, viện có giường bệnh

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM HII CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

TT

Tiêu chí

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

I

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

100

 

1.1

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.2

Tỷ lệ các máy tính kết nối internet

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.3

Tỷ lệ các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.4

Đơn vị có mạng cục bộ (LAN)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

1.5

Đơn vị có mạng kết nối với các đơn vị trực thuộc

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.6

Hệ thống an toàn báo cháy, nổ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.7

Hệ thống an toàn chống sét cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.8

Hệ thống an toàn dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.9

Hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chng truy cập trái phép

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.10

Thuê dch vụ về hạ tầng, trong đó:

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

15

 

-

Máy chủ

: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Máy trạm

: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Bo trì hệ thống

: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Đặt chỗ cho trang/cổng thông tin điện tử

: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Đặt chỗ cho thư điện tử chính thức

: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

II

Ứng dụng phục vụ quản lý và điều hành

 

250

 

2.1

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.2

Ứng dụng chữ ký số

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.3

Quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

25

 

2.4

Quản lý đề tài khoa học - công nghệ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

2.5

Quản lý kế toán - tài chính

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

25

 

2.6

Quản lý tài sản

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

2.7

Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.8

Thư điện tử chính thức của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

40

 

-

Tỉ lệ CBCCVC được cấp hộp thư

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

-

Tỉ lệ CBCCVC dùng hàng ngày

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.9

Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.10

Hệ thống hội nghị truyền hình

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

2.11

Kết nối và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

III

ng dng phục vụ chuyên ngành

 

200

 

3.1

Trang/cổng thông tin điện tử

 

140

 

3.1.1

Cung cấp và cập nhập thông tin

Tổng điểm các thành phần

21

 

-

Tin tức, sự kiện

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Thông tin chỉ đạo, điều hành

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Văn bản pháp luật và quản lý hành chính

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Báo cáo thống kê

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

3.1.2

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã s, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Kết quả các chương trình, đề tài sau nghiệm thu: báo cáo tổng hợp, o cáo kết quả triển khai.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.3

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã triển khai, đã hoàn tất.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Thông tin dự án: tên dự án, mục tiêu chính, nh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.4

Các chức năng hỗ trợ khai thác thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

21

 

-

Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Mục Trao đổi - Hỏi đáp

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ người khuyết tật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đa phương tiện

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ thiết bị di động cầm tay

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Theo dõi quá trình x lý dịch vụ công trực tuyến

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.5

Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

16

 

-

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang/cng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đếm số lần truy cập

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.6

Công tác tổ chức Bảo đm an toàn thông tin cho trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

24

 

-

Cơ chế xác thực, cp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập cần phi định danh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Thông báo trên Trang chủ về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, x lý và hy b dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Hệ thống có xảy ra sự cố không?

Có: 50% điểm tối đa

Không: điểm tối đa

3

 

3.1.7

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Kiểm tra trực tiếp và cho điểm đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung cấp trên Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan.

22

 

-

Dịch vụ công trực tuyến (1,2,3,4)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 3/tng số DVCTT

Điểm chấm = (Tỷ lệ/60%) x điểm tối đa

10

T60% trở lên được điểm tối đa

 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 /tổng số DVCTT

Điểm chấm = (Tỷ lệ/10%) x điểm tối đa

10

Từ 10% tr lên được điểm tối đa

3.1.8

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

3.1.9

Công tác tổ chức quản trị

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tng điểm các thành phần)

10

 

-

Quy chế quản lý, vận hành, duy trì

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

-

Thành lập ban biên tập

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

3.2

Hệ thống báo cáo

 

50

 

3.2.1

Hệ thống báo cáo trực tuyến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

3.2.2

Phương thức báo cáo

Tổng điểm các thành phần

10

 

-

Bằng giấy

Không tính điểm

 

 

-

Gửi file

Điểm chm = 70% x điểm tối đa

3

 

-

Kết hợp

Điểm chấm = 50% x điểm tối đa

2

 

-

Trực tuyến

Điểm chấm = 100% điểm tối đa

5

 

3.2.3

Cấp độ báo cáo

 

20

 

-

Từ xã

Điểm chấm = 100% điểm tối đa

10

 

-

Từ huyện

Điểm chấm = 70% x điểm tối đa

5

 

-

Từ tnh/thành phố

Điểm chấm = 50% x điểm tối đa

5

 

3.3

Các hệ thống ứng dụng khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

IV

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

100

 

4.1

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho CBCCVC trong nội bộ cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.2

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.3

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.4

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.5

Chính sách phân loại, lưu tr, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin s.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.6

Nội quy bo đm ATAN thông tin trong cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.7

Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.8

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATAN thông tin cho toàn hệ thống.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.9

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.10

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.11

Giải pháp qun lý truy cập máy chủ, máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.12

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.13

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.14

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về ATAN thông tin cho CBCCVC

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.15

Đào tạo cán bộ chuyên sâu về ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.16

Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.17

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự can toàn, an ninh thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.18

Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

V

Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin

 

110

 

5.1

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.2

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.3

Gắn kết giữa ứng dụng CNTT với ci cách hành chính

Tng điểm thành phần

10

 

-

Có quy định Các quy trình, thủ tục xử lý công việc trong cơ quan phi có thể được tin học hóa

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo ský hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

5

 

-

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bn: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo s ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

5

 

5.4

Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.5

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Có ban hành văn bn và cung cấp đầy đ s, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.6

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống TĐT của cơ quan

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.7

Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.8

Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trong đơn v

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.9

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.10

Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.11

Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

VI

Nhân lực CNTT

 

140

 

6.1

Có đơn vị/bộ phận chuyên trách về CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

6.2

Tỷ lệ CBCT về CNTT trên tổng số CBCCVC trong đơn vị

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.3

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Tiến sỹ trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.4

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Thạc sỹ trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

6.5

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Đại học trên tng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

6.6

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Cao đẳng trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

7

 

6.7

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Trung cấp trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

5

 

6.8

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ khác trên tổng s CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

3

 

6.9

Tỷ lệ CBCT về CNTT được đào tạo nâng cao trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.10

Tỷ lệ CBCCVC được đào tạo về tin học trên tổng số CBCCVC trong đơn vị

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

VII

Đầu tư và các dự án

 

100

 

7.1

Tỉ lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách được cấp trong kỳ

Điểm = Tlệ x Điểm tối đa

20

 

7.2

Tỷ lệ chi mua sắm phần cứng trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

7.3

Tỷ lệ chi mua sắm, xây dựng phần mềm trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

7.4

Tỷ lệ chi mua sắm, thuê các dịch vụ CNTT trên tng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

7.5

Tỷ lệ chi đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

7.6

Tỷ lệ chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CBCCVC trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

7.7

Dự án đu tư ứng dụng CNTT và thực hiện chế độ báo cáo được quy định trong Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT , ngày 18/05/2010 (khuyến khích)

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

 

Tng điểm

 

1000

 

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM HII CÁC SỞ Y TẾ

TT

Tiêu chí

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Chi chú

I

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

100

 

1.1

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.2

Tỷ lệ các máy tính kết nối internet

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.3

Tỷ lệ các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.4

Đơn vị có mạng cục bộ (LAN)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

1.5

Đơn vị có mạng kết nối với các đơn vị trực thuộc

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.6

Hệ thống an toàn báo cháy, nổ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.7

Hệ thống an toàn chống sét cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.8

Hệ thống an toàn dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.9

Hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chng truy cập trái phép

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.10

Thuê dch vụ về hạ tầng, trong đó:

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

15

 

-

Máy chủ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Bo trì hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Đặt chỗ cho trang/cổng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Đặt chỗ cho thư điện tử chính thức

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

II

Ứng dụng phục vụ quản lý và điều hành

 

250

 

2.1

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.2

Ứng dụng chữ ký số

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.3

Quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

25

 

2.4

Quản lý đề tài khoa học - công nghệ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

2.5

Quản lý kế toán - tài chính

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

25

 

2.6

Quản lý tài sản

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

2.7

Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.8

Thư điện tử chính thức của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

40

 

-

Tỉ lệ CBCCVC được cấp hộp thư

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

-

Tỉ lệ CBCCVC dùng hàng ngày

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.9

Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.10

Hệ thống hội nghị truyền hình

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

2.11

Kết nối và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

III

ng dng phục vụ chuyên ngành

 

200

 

3.1

Trang/cổng thông tin điện tử

 

140

 

3.1.1

Cung cấp và cập nhập thông tin

Tổng điểm các thành phần

21

 

-

Tin tức, sự kiện

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Thông tin chỉ đạo, điều hành

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Văn bản pháp luật và quản lý hành chính

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Báo cáo thống kê

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

3.1.2

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã s, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Kết quả các chương trình, đề tài sau nghiệm thu: báo cáo tổng hợp, o cáo kết quả triển khai.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.3

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã triển khai, đã hoàn tất.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Thông tin dự án: tên dự án, mục tiêu chính, nh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.4

Các chức năng hỗ trợ khai thác thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

21

 

-

Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Mục Trao đổi - Hỏi đáp

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ người khuyết tật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đa phương tiện

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ thiết bị di động cầm tay

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Theo dõi quá trình x lý dịch vụ công trực tuyến

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.5

Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

16

 

-

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang/cng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đếm số lần truy cập

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.6

Công tác tổ chức Bảo đm an toàn thông tin cho trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

24

 

-

Cơ chế xác thực, cp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập cần phi định danh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Thông báo trên Trang chủ về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, x lý và hy b dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Hệ thống có xảy ra sự cố không?

Có: 50% điểm tối đa

Không: điểm tối đa

3

 

3.1.7

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Kiểm tra trực tiếp và cho điểm đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung cấp trên Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan.

22

 

-

Dịch vụ công trực tuyến (1,2,3,4)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

2

 

 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 3/tng số DVCTT

Điểm chấm = (Tỷ lệ/60%) x điểm tối đa

10

T60% trở lên được điểm tối đa

 

Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 /tổng số DVCTT

Điểm chấm = (Tỷ lệ/10%) x điểm tối đa

10

Từ 10% tr lên được điểm tối đa

3.1.8

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

3.1.9

Công tác tổ chức quản trị

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tng điểm các thành phần)

10

 

-

Quy chế quản lý, vận hành, duy trì

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

-

Thành lập ban biên tập

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

3.2

Hệ thống báo cáo

 

50

 

3.2.1

Hệ thống báo cáo trực tuyến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

3.2.2

Phương thức báo cáo

Tổng điểm các thành phần

10

 

-

Bằng giấy

Không tính điểm

 

 

-

Gửi file

Điểm chm = 70% x điểm tối đa

3

 

-

Kết hợp

Điểm chấm = 50% x điểm tối đa

2

 

-

Trực tuyến

Điểm chấm = 100% điểm tối đa

5

 

3.2.3

Cấp độ báo cáo

 

20

 

-

Từ xã

Điểm chấm = 100% điểm tối đa

10

 

-

Từ huyện

Điểm chấm = 70% x điểm tối đa

5

 

-

Từ tnh/thành phố

Điểm chấm = 50% x điểm tối đa

5

 

3.3

Các hệ thống ứng dụng khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

IV

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

100

 

4.1

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho CBCCVC trong nội bộ cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.2

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.3

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.4

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.5

Chính sách phân loại, lưu tr, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin s.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.6

Nội quy bo đm ATAN thông tin trong cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.7

Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.8

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATAN thông tin cho toàn hệ thống.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.9

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.10

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.11

Giải pháp qun lý truy cập máy chủ, máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.12

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.13

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.14

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về ATAN thông tin cho CBCCVC

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.15

Đào tạo cán bộ chuyên sâu về ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.16

Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.17

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự can toàn, an ninh thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.18

Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

V

Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin

 

110

 

5.1

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.2

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.3

Gắn kết giữa ứng dụng CNTT với ci cách hành chính

Tng điểm thành phần

10

 

-

Có quy định Các quy trình, thủ tục xử lý công việc trong cơ quan phi có thể được tin học hóa

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo s ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

5

 

-

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bn: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo s ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

5

 

5.4

Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.5

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Có ban hành văn bn và cung cấp đầy đ s, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.6

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống TĐT của cơ quan

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.7

Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.8

Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trong đơn v

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.9

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.10

Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.11

Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

VI

Nhân lực CNTT

 

140

 

6.1

Có đơn vị/bộ phận chuyên trách về CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

6.2

Tỷ lệ CBCT về CNTT trên tổng số CBCCVC trong đơn vị

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.3

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Tiến sỹ trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.4

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Thạc sỹ trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

6.5

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Đại học trên tng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

6.6

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Cao đẳng trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

7

 

6.7

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Trung cấp trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

5

 

6.8

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ khác trên tổng s CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

3

 

6.9

Tỷ lệ CBCT về CNTT được đào tạo nâng cao trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

6.10

Tỷ lệ CBCCVC được đào tạo về tin học trên tổng số CBCCVC trong đơn vị

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

VII

Đầu tư và các dự án

 

100

 

7.1

Tỉ lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách được cấp trong kỳ

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

7.2

Tỷ lệ chi mua sắm phần cứng trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

7.3

Tỷ lệ chi mua sắm, xây dựng phần mềm trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

20

 

7.4

Tỷ lệ chi mua sắm, thuê các dịch vụ CNTT trên tng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

7.5

Tỷ lệ chi đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

7.6

Tỷ lệ chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CBCCVC trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

15

 

7.7

Dự án đu tư ứng dụng CNTT và thực hiện chế độ báo cáo được quy định trong Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT , ngày 18/05/2010 (khuyến khích)

Điểm = T lệ x Điểm tối đa

10

 

 

Tng điểm

 

1000

 

 

PHỤ LỤC 3

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM HII CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TT

Tiêu chí

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

I

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

100

 

1.1

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.2

Tỷ lệ các máy tính kết nối internet

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.3

Tỷ lệ các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.4

Đơn vị có mạng cục bộ (LAN)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.5

Hệ thống an toàn báo cháy, nổ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.6

Hệ thống an toàn chng sét cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.7

Hệ thống an toàn dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

15

 

1.8

Hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.9

Thuê dịch vụ về hạ tầng, trong đó:

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

15

 

-

Máy chủ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Bo trì hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Đặt chỗ cho trang/cng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Đặt chỗ cho thư điện tử chính thức

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

II

Ứng dụng phục vụ quản lý và điều hành

 

200

 

2.1

Hệ thống đào tạo và sinh viên

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

50

 

2.2

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.3

Ứng dụng chữ ký số

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.4

Quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.5

Quản lý đề tài khoa học - công nghệ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.6

Quản lý kế toán - tài chính

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.7

Quản lý tài sản

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.8

Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

2.9

Thư điện t chính thức của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

40

 

-

Tỉ lệ CBCCVC được cấp hộp thư

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

-

Tỉ lệ CBCCVC dùng hàng ngày

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.10

Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.11

Hệ thống hội nghị truyền hình

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

2.12

Kết nối và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

10

 

III

ng dng phục vụ chuyên ngành

 

250

 

3.1

Trang/cổng thông tin điện tử

 

110

 

3.1.1

Cung cấp và cập nhập thông tin

Tổng điểm các thành phần

23

 

-

Tin tức, sự kiện

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Thông tin chỉ đạo, điều hành

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Văn bản pháp luật và quản lý hành chính

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Ly ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Báo cáo thng kê

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.2

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã s, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

 

Kết quả các chương trình, đề tài sau nghiệm thu: báo cáo tng hợp, báo cáo kết quả triển khai.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.3

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sm công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh sách các dự án đang chun bị đầu tư, đã triển khai, đã hoàn tt.

- Cung cấp đy đ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Thông tin dự án: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

- Cung cấp đy đ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.4

Các chức năng hỗ trợ khai thác thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

21

 

-

Tiếp nhận, phn hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Mục Trao đổi Hỏi đáp

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ người khuyết tật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đa phương tiện

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ thiết bị di động cầm tay

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.5

Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

16

 

-

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đếm số lần truy cập

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Chức năng hướng dn s dụng dịch vụ công trực tuyến đi với mi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.6

Công tác tổ chức Bảo đảm an toàn thông tin cho trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

24

 

-

Cơ chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập cần phải định danh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Thông báo trên Trang chủ về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (ti thiu 01 lần/tuần)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chun an toàn thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, xử lý và hủy b dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Hệ thống có xảy ra sự c không?

Có: 50% điểm tối đa Không: điểm tối đa

3

 

3.1.7

Công tác tổ chức quản trị

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

10

 

-

Quy chế quản lý, vận hành, duy trì

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

-

Thành lập ban biên tập

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

3.2

Ứng dụng đào tạo trực tuyến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

70

 

3.3

Ứng dụng quản lý thư viện điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

50

 

3.3

Các hệ thống ứng dụng khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

IV

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

100

 

4.1

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho CBCCVC trong nội bộ cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.2

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.3

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.4

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hy b các hạ tầng kỹ thuật.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.5

Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin số.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.6

Nội quy bảo đm ATAN thông tin trong cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.7

Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.8

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATAN thông tin cho toàn hệ thống.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.9

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.10

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.11

Giải pháp quản lý truy cập máy chủ, máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.12

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.13

Giải pháp kỹ thuật đề theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.14

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về ATAN thông tin cho CBCCVC

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.15

Đào tạo cán bộ chuyên sâu về ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.16

Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.17

Xây dựng kế hoạch phn ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

4.18

Kịch bn cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố ATAN thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

V

Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin

 

120

 

5.1

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.2

Kế hoạch ng dụng CNTT trong năm

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.3

Gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

Tng điểm thành phần

20

 

-

Có quy định Các quy trình, thủ tục x lý công việc trong cơ quan phải có thể được tin học hóa

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

-

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu chun ISO để ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.4

Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.5

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ trường và các đơn vị trực thuộc

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.6

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống TĐT của trường

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.7

Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của trường

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.8

Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trong trường

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.9

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.10

Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

5.11

Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng dụng CNTT

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: chấm điểm tối đa.

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: chấm 70% điểm tối đa.

- Không khai báo: 0 điểm.

10

 

VI

Nhân lực CNTT

 

150

 

6.1

Có đơn vị/bộ phận chuyên trách về CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

6.2

Tỷ lệ CBCT về CNTT trên tổng số CBCCVC trong đơn vị

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

6.3

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Tiến sỹ trên tng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

30

 

6.4

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Thạc sỹ trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

6.5

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Đại học trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

6.6

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Cao đẳng trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

7

 

6.7

Tỷ lệ CBCT về CNTT có trình độ Trung cấp trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

5

 

6.8

Tv lệ CBCT về CNTT có trình độ khác trên tổng s CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

3

 

6.9

Tỷ lệ CBCT về CNTT được đào tạo nâng cao trên tổng số CBCT về CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

6.10

T lệ CBCCVC được đào tạo về tin học trên tổng s CBCCVC trong đơn vị

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

Vll

Đầu tư và các dự án

 

80

 

7.1

Tỉ lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách được cấp trong kỳ

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

7.2

Tỷ lệ chi mua sm phần cứng trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

7.3

Tỷ lchi mua sắm, xây dựng phần mềm trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

15

 

7.4

Tỷ lệ chi mua sắm, thuê các dịch vụ CNTT trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

7.5

Tỷ lệ chi đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT trên tổng ngân sách dược cấp cho CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

7.6

Tỷ lệ chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho CBCCVC trên tổng ngân sách được cấp cho CNTT

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

7.7

Dự án đầu tư ứng dụng CNTT và thực hiện chế độ báo cáo được quy định trong Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT , ngày 18/05/2010 (khuyến khích)

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

5

 

 

Tng điểm

 

1000

 

 

PHỤ LỤC 4

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM HII CÁC VIỆN VÀ TRUNG TÂM

TT

Tiêu chí

Phương pháp tính điểm

Điểm tối đa

Ghi chú

I

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

100

 

1.1

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.2

Tỷ lệ các máy tính kết nối internet

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.3

Tỷ lệ các máy tính được trang bị phần mềm diệt virus

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

10

 

1.4

Đơn vị có mạng cục bộ (LAN)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.5

Hệ thống an toàn báo cháy, nổ cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.6

Hệ thống an toàn chng sét cho hệ thống CNTT

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.7

Hệ thống an toàn dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

15

 

1.8

Hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

10

 

1.9

Thuê dịch vụ về hạ tầng, trong đó:

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

15

 

-

Máy chủ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Điểm thành phần)

3

 

-

Máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Bo trì hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Đặt chỗ cho trang/cng thông tin điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

-

Đặt chỗ cho thư điện tử chính thức

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
Điểm thành phần

3

 

II

Ứng dụng phục vụ quản lý và điều hành

 

250

 

2.1

Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.2

Ứng dụng chữ ký số

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.3

Quản lý nhân sự

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.4

Quản lý đề tài khoa học - công nghệ

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.5

Quản lý kế toán - tài chính

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

30

 

2.6

Quản lý tài sản

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

2.7

Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

2.8

Thư điện tử chính thức của cơ quan

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

40

 

-

Tỉ lệ CBCCVC được cấp hộp thư

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

-

Tỉ lệ CBCCVC dùng hàng ngày

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa

20

 

2.9

Tin học hóa tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm.

20

 

III

ng dng phục vụ chuyên ngành

 

250

 

3.1

Trang/cổng thông tin điện tử

 

110

 

3.1.1

Cung cấp và cập nhập thông tin

Tổng điểm các thành phần

23

 

-

Tin tức, sự kiện

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Thông tin chỉ đạo, điều hành

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Văn bản pháp luật và quản lý hành chính

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

3

 

-

Báo cáo thống kê

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 50% điểm tối đa

- Không cung cấp: 0 điểm.

5

 

3.1.2

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã s, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Kết quả các chương trình, đề tài sau nghiệm thu: báo cáo tổng hợp, o cáo kết quả triển khai.

- Có cung cấp: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.3

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

8

 

-

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã triển khai, đã hoàn tất.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

-

Thông tin dự án: tên dự án, mục tiêu chính, nh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không cung cấp: 0 điểm.

4

 

3.1.4

Các chức năng hỗ trợ khai thác thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

21

 

-

Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Mục Trao đổi - Hỏi đáp

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ người khuyết tật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đa phương tiện

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Hỗ trợ thiết bị di động cầm tay

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Theo dõi quá trình x lý dịch vụ công trực tuyến

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.5

Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin trên trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

16

 

-

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên trang/cng

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

-

Công cụ đếm số lần truy cập

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

2

 

-

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên

- Có chức năng: điểm tối đa.

- Không có chức năng: 0 điểm.

3

 

3.1.6

Công tác tổ chức Bảo đm an toàn thông tin cho trang/cổng

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tổng điểm các thành phần)

24

 

-

Cơ chế xác thực, cp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập cần phi định danh

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Thông báo trên Trang chủ về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần)

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, x lý và hy b dữ liệu

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

3

 

-

Hệ thống có xảy ra sự cố không?

Có: 50% điểm tối đa

Không: điểm tối đa

3

 

3.1.7

Công tác tổ chức quản trị

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm (Tng điểm các thành phần)

10

 

-

Quy chế quản lý, vận hành, duy trì

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

-

Thành lập ban biên tập

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

3.2

Ứng dụng đào tạo trực tuyến

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

70

 

3.3

Ứng dụng quản lý thư viện điện tử

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

50

 

3.3

Các hệ thống ứng dụng khác

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

20

 

IV

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

 

100

 

4.1

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho CBCCVC trong nội bộ cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.2

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.3

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.4

Quy định về bảo đảm ATAN thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.5

Chính sách phân loại, lưu tr, bảo vệ các danh mục bí mật nhà nước về thông tin s.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.6

Nội quy bo đm ATAN thông tin trong cơ quan.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.7

Cán bộ phụ trách quản lý ATAN thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.8

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATAN thông tin cho toàn hệ thống.

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.9

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết bị CNTT lưu trữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.10

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.11

Giải pháp qun lý truy cập máy chủ, máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.12

Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.13

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.14

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về ATAN thông tin cho CBCCVC

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm

5

 

4.15