• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Quyết định 757/QĐ-UBND về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 757/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 757/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tưng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của ngành Thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Tỉnh tại Văn bản số 383/TTr-NV5 ngày 20 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND Tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh, Ban NC TU;
- Trung tâm Công báo và Tin học Tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.NC5

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến ngành Thanh tra cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Thanh tra và Nhân dân.

- Góp phần bảo đảm pháp chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

- Hoạt động TTPBGDPL phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; tuân thủ các quy định của pháp luật; có nội dung thiết thực và có trọng tâm, trọng điểm.

- Nội dung, hình thức TTPBGDPL phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Trọng tâm TTPBGDPL của ngành Thanh tra năm 2020 được xác định như sau:

1. Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

2. Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi ngành thanh tra như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

3. Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 và ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12/2020.

5. Các kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Tùy thuộc nội dung, đối tượng và điều kiện bảo đảm, các hình thức TTPBGDPL có thể được áp dụng gồm:

- Thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, các đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nhằm phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật hoặc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng pháp luật trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

- Thông qua thực tiễn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu, tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tôn vinh người tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

- Tổ chức trực tuyến các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thi, hỏi đáp tư vấn nhằm phổ biến cập nhật nội dung văn bản pháp luật.

- Phát hành tài liệu về tuyên truyền pháp luật, đề tài nghiên cứu khoa học, các báo cáo tổng kết, báo cáo nghiên cứu, khảo sát.

- Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra các đơn vị có thể chủ động lựa chọn sử dụng các hình thức khác phù hợp với nội dung, đối tượng, lực lượng tuyên truyền và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

Tham mưu cho UBND tỉnh mở các lớp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Căn cứ vào những nội dung trong Kế hoạch này và chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp)./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 757/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 757/QĐ-UBND

33

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445409