• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 767/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 767/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính về thẩm tra phân bổ vốn trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm: 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số TT 80, 81 mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

A. Tên lĩnh vực được công bố

1

Thủ tục thẩm tra phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Vụ Đầu tư

Sửa tên thủ tục

Sửa đổi TTHC số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Vụ Đầu tư

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi TTHC số TT 80, 81 Mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 767/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 767/QĐ-BTC

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237922