• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015

 

Quyết định 769/QĐ-LĐTBXH năm 2015 về Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 769/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TÌNH NGUYÊN VIÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật phòng chng ma túy năm 2000 và Luật sa đổi, bổ sung mt số điều của Luật phòng chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 22/10/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định về thành lập, giải th, tổ chức hoạt động và chế đ chính sách đi với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đng (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Cục phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, triển khai Kế hoạch.

Định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp);
- Bộ Nội vụ (Vụ Chính quyền địa phương);
- Bộ C
ông an (Cục Tham mưu cảnh sát);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giá
o -Văn xã);
- Bộ Y tế (Cục phòng chống H
IV/AIDS);
- B
LĐTBXH (Vụ KHTC, Vụ Pháp chế, Cục BTXH, Phòng TT-TĐ);
- UBTW MTTQVN (Ban Phong trào); TW Đoàn TNCSHCM (Trung tâm TTNTW ); TW Hội LHPNVN (Ban T
uyên giáo TW); Tổng LĐLĐVN (Ban Tuyên giáo); TW Hội CCBVN (Ban Chỉ đạo PCTP, PCATDS &PCMTMD);
- Đà
i THVN (Ban Thư ký biên tập); Đài TNVN (Ban Thư ký biên tập và Thính giả); TTXVN (Trung tâm phát triển Truyền thông Thông tấn);
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TÌNH NGUYỆN VIÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIN VÀ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-LĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (sau đây gọi tt là Đội tình nguyện) trong công tác cai nghiện ma túy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của tình nguyện viên trong việc vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện; người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Mỗi tình nguyện viên tiếp nhận vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một người nghiện ma túy trên địa bàn tham gia chương trình cai nghiện hoặc một người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Người cai nghiện và sau cai nghiện sau khi được tình nguyện viên tiếp cận giúp đỡ có chuyn biến tích cực vtinh thần,sức khỏe; người có nhu cầu và khả năng được hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo cơ hội tìm việc làm phù hợp, có thu nhập n định hơn so với trước tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác cai nghiện phục hi, phòng chống tái nghiện tại cộng đồng.

- Thông qua việc thực hiện Kế hoạch, tình nguyện viên tích cực vận động, các tổ chức, đoàn thể xã hội, người dân tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các xã, phường, thị trn tích cực tham gia thực hiện giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người sau cai hòa nhập cộng đồng để phong trào hiệu quả cao.

- Công tác hỗ trợ, giúp đỡ của tình nguyện viên đối với người cai nghiện ma túy được thực hiện theo sự phân công của Đội tình nguyện, sự htrợ của chính quyền cơ sở và gn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sng văn hóa ở khu dân cư”, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Tình nguyện viên thực hiện Kế hoạch này phối hợp với các nhiệm vụ khác được phân công của Đội tình nguyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV, đồng thời, vận động chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân ở cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện.

- Kế hoạch được triển khai cụ thể đến từng Đội tình nguyện. Đội tình nguyện phân công tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người sau cai trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với hoàn cảnh của tình nguyện viên, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Tình nguyện viên phải có kế hoạch giúp đỡ cụ thể theo tháng, quý, năm và báo cáo Đội trưởng Đội tình nguyện.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp cận, vận động, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị và cai nghiện ma túy

- Tình nguyện viên tiếp cận người nghiện và gia đình họ để tìm hiểu quá trình sử dụng ma túy (thời gian, loại ma túy sử dụng, các biện pháp, hình thức điều tr, cai nghiện đã thực hiện); điều kiện, hoàn cảnh gia đình; nguyện vọng về cai nghiện; thông tin, tư vấn đầy đủ về tác hại của việc nghiện ma túy; vsự cần thiết cai nghiện, quy trình cai nghiện và phác đồ điều trị nghiện, những tấm gương cai nghiện thành công.

- Vận động và tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện và gia đình họ lựa chọn hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp với bản thân và gia đình họ (cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, điều trị thay thế bằng Methadone...).

- Đối với các địa bàn chưa phát hiện người nghiện ma túy, tình nguyện viên tiếp cận người có nguy cơ cao (người đi làm ăn xa, người có hoàn cảnh khó khăn, người không có việc làm, người thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường phức tạp về ma túy...) để tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ họ phòng ngừa việc sử dụng ma túy trái phép.

2. Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng

- Tư vấn cách thức giải quyết các khủng hoảng tâm lý, dự phòng tái nghiện, huy động sự giúp đcủa gia đình, người thân; tư vấn, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật làm ăn, quản lý kinh tế.

- Tăng cường kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất trên địa bàn, giới thiệu, giúp đỡ người sau cai có việc làm n định, hòa nhập cộng đồng. Chủ động đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm của các cơ sở dạy nghề của tư nhân đóng trên địa bàn; các chương trình dạy nghề, vay vốn ưu đãi của nhà nước và của các tổ chức đoàn th: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ...

Đề xuất với chính quyền tạo điều kiện cho tổ, nhóm, hợp tác xã, cá nhân người sau cai nghiện tham gia hoặc đảm nhận một phần việc, một công trình phù hp với khả năng để có thu nhập, dành những vị trí địa điểm có thể kinh doanh, làm dịch vụ nhỏ để người sau cai nghiện sản xuất, ổn định cuộc sống.

3. Vận động người được giúp đỡ tham gia các hoạt động của cộng đồng

- Tình nguyện viên tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu rõ về nghiện ma túy là một căn bệnh mãn tính về não bộ nhưng có thể phòng ngừa và điều trị được; từ đó không kỳ thị, phân biệt đối xử, tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện bằng nhiều biện pháp, hình thức tùy theo điều kiện, khả năng của mỗi người trong cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động của cộng đồng và vận động người cai nghiện tham gia như các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, các câu lạc bộ của các đoàn thể, câu lạc bộ đồng đng

- Thường xuyên nhận xét, đánh giá sự chuyển biến của người sau cai nghiện. Giới thiệu những người sau cai nghiện được giúp đỡ có tiến bộ đchính quyền, đoàn thể xem xét, tham gia làm tuyên truyền viên, cộng tác viên, tình nguyện viên.

4. Phối hợp trong công tác quản lý địa bàn

Phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và báo cáo với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho tình nguyện viên trong quá trình giúp đỡ người cai nghiện và sau cai nghiện.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch:

- Tổ chức Lễ phát động triển khai Kế hoạch tại Hà Nội.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai Kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành, đoàn th, tổ chức xã hội có liên quan tổ chức tập huấn, xây dựng tài liệu nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hoạt động cho Đội tình nguyện và tình nguyện viên.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình, biểu dương khen thưởng kịp thời các địa phương, tình nguyện viên và Đội tình nguyện thực hiện tốt Kế hoạch.

- Sơ kết, tổng kết phong trào theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai Kế hoạch, phát động phong trào này đến tất cả Đội tình nguyện, đồng thời, chỉ đạo điểm một số Đội tình nguyện để rút kinh nghiệm.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo cơ quan chức năng, tổ chức các dịch vụ điều trị, cai nghiện để người nghiện có điều kiện lựa chọn một dịch vụ phù hợp; hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực hỗ trợ người sau cai nghiện thông qua việc lồng ghép thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn; có các biện pháp cụ thể huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng hỗ trợ nguồn lực và các hoạt động cụ thể giúp đỡ người sau cai nghiện.

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ tình nguyện viên, đặc biệt là kiến thức và các kỹ năng xã hội đhọ tiếp cận và hỗ trợ người cai nghiện.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội theo dõi, kiểm tra, tng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình Đội tình nguyện thực hiện giúp đỡ người sau cai nghiện có hiệu quả.

- Phối hợp với các ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm, sơ kết, tổng kết.

Định kỳ báo cáo 6 tháng, 01 năm việc thực hiện Kế hoạch gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội).

2.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Đội tình nguyện. Bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC và tạo các điều kiện cho Đội tình nguyện thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 769/QĐ-LĐTBXH

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285951