• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 quy định về mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 770/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CÁCH LY Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Số 31-CT/TU ngày 22/01/2020 V/v phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; số 32-CT/TU ngày 30/1/2020 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đi với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế;

Căn cứ Quy chế làm việc số 08-QC/TU ngày 08/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 1691-TB/TU ngày 04/3/2020 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp cp bách phòng, chng dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 709/STC-QLNS ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với công tác cách ly y tế phục vụ phòng, chng dịch Covid-19 trên địa bàn tnh Quảng Ninh.

2. Nguyên tắc: Các khoản chi phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng yêu cầu kịp thời phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy định.

3. Nội dung chi, mức chi:

3.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tại cơ sở cách ly (trừ những người tự chi trả) và nhân viên y tế, lực lượng bảo vệ, phiên dịch và lực lượng khác được huy động phục vụ cách ly y tế:

- Hỗ trợ 23.000 đồng/ngày/người Việt Nam đối với trường hợp cách ly tại các cơ sở thuộc Bộ Tư lnh Quân khu 3 trên địa tỉnh (tính cả mức hỗ trợ 57.000 đồng/người/ngày từ kinh phí quốc phòng, mức hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày);

- Mức 60.000 đồng/ngày/người Việt Nam đối với trường hợp cơ sở cách ly (tại cơ sở không thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3) có đủ điều kiện tự tổ chức nấu ăn cho người cách ly;

- Mức 90.000 đồng/ngày/người Việt Nam đối với trường hợp cơ sở cách ly (tại cơ sở không thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3) không đủ điều kiện tự tổ chức nấu ăn phải đặt, mua hoặc thuê dịch vụ từ bên ngoài;

- Mức hỗ trợ 180.000 đồng/ngày/người nước ngoài đưa vào cách ly tại các cơ sở cách ly là cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm cả các trường hợp thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng tại chính cơ sở lưu trú du lịch nơi khách đang lưu trú kể từ ngày hết thời hạn hợp đồng dịch vụ mà khách đã ký với cơ sở lưu trú du lịch).

3.2 Chi hỗ trợ cho các cơ sở ngoài công lập được trưng dụng làm địa điểm cách ly (trừ những trường hợp tự chi trả). Mức hỗ trợ:

- Đối với các cơ sở ngoài công lập giao Sở Du lịch và các cơ quan cấp tỉnh trưng dụng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan thương thảo với Chủ cơ sở được trưng dụng thống nhất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (cùng với quyết định cấp kinh phí thực hiện cách ly y tế).

- Đi với các cơ sở giao cấp huyện trưng dụng: Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn thương thảo với Chủ cơ sở được trưng dụng thống nhất, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định (cùng với quyết định cấp kinh phí thực hiện cách ly y tế).

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với công tác cách ly do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị Quân đội thực hiện (đi với phần hỗ trợ thêm), do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với công tác cách ly do đơn vị cấp huyện thực hiện, do ngân sách cấp huyện đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn nguồn hp pháp khác theo quy định, trường hp không đủ để thực hiện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tng hợp, thẩm định) xem xét, cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện.

Điều 2. Đối với các khoản chi htrợ tiền ăn phục vụ cách ly y tế phòng chng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trước khi ban hành Quyết định này, các cơ quan, đơn vị thanh quyết toán theo thực tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán theo đúng quy định. Nguồn kinh phí thực hiện thực hiện theo khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Y t
ế (b/c);
- TTTƯ, TT HĐND t
nh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0,V1-3,
VX4,DL,TH;
- Lưu VT,TM3;
15 bản- QĐ67

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 770/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 770/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441285