• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 78/QĐ-HĐND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng

Tải về Quyết định 78/QĐ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/QĐ-HĐND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1253/TTr-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc công b Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thống nhất của thành viên Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 20/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh, Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phcăn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng;
- TT.T
U, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
-
UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND t
nh;
- Báo Trà Vinh, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-HĐND ngày 21/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên loi văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

số 53/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 ca HĐND tỉnh

Quy định định mức chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban quản lý xã) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Nghi định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng.

- Các chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được áp dụng thống nhất theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

15/02/2020

(kể từ ngày Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực pháp luật)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/QĐ-HĐND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Đặng Thị Phương
Ngày ban hành: 21/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 78/QĐ-HĐND

369

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441646