• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 792/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THỰC HIỆN TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định vủa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (quy trình đối với các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Thay thế các quy trình số thứ tự 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ban hành kèm theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 


QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THỰC HIỆN TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 792 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Đăng ký khai thác tuyến

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

+ Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

+ Tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định và ban hành văn bản thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công

Sở Giao thông Vận tải

6,5 ngày đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; 2,5 ngày đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

2. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định và cấp giấy phép Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông Vận tải

4,5 ngày

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hổi, bị tước quyền sử dụng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

B2

Thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông Vận tải

4,5 ngày

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

4. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày

B2

Thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông Vận tải

2,5 ngày

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

5. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (Kinh doanh vận tải khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

0,25 ngày

B2

Thẩm định và Cấp phù hiệu cho phương tiện

Sở Giao thông Vận tải

1,75 ngày

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

6. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (Kinh doanh vận tải khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng theo quy định

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

B1

Tiếp nhận, cập nhật quy trình điện tử và chuyển xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

0,25 ngày

B2

Thẩm định và Cấp phù hiệu cho phương tiện

Sở Giao thông Vận tải

1,75 ngày

B3

Thu Giấy biên nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 792/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 792/QĐ-UBND

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442086