• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 792/QĐ-UBND về mức thu thủy lợi phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 792/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP , ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP , ngày 10/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC , ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 35/TTr- SNN&PTNT ngày 30/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu thủy lợi phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Tổng diện tích thu thủy lợi phí (gồm lúa, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả) là: 271.900 ha;

- Mức thu thủy lợi phí:

+ Đối với cây màu, cây công nghiệp: 204.960 đồng/ha/vụ.

+ Đối với cây ăn trái: 409.920 đồng/ha/năm.

+ Đối với lúa: 512.400 đồng/ha/vụ.

- Tổng số thu thủy lợi phí: 119.512,18 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH VÀ KINH PHÍ THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Nội dung

Tổng diện tích thu TLP
(ha)

Thành tiền
(1.000 đ)

Màu, cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả (ha)

Lúa (ha)

Tổng diện tích
(ha)

Mức thu thủy lợi phí
(1.000 đ)

Thành tiền
(tr. đ)

Tổng diện tích
(ha)

Mức thu thủy lợi phí
(1.000 đ)

Thành tiền
(tr. đ)

Tổng diện tích
(ha)

Mức thu phí
(1.000 đ)

Thành tiền
(tr. đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Toàn tỉnh

271.900

119.512,18

47.700

204,96

9.776,59

50.200

409,92

20.577,98

174.000

512,40

89.157,60

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

61.000

512,40

31.256,40

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

55.000

512,40

28.182,00

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

58.000

512,40

29.719,20

1

Huyện Tam Bình:

59.517

27.934,41

5.167

204,96

1.059,03

9.500

409,92

3.894,24

44.850

512,40

22.981,14

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

15.350

512,40

7.865,34

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000

512,40

7.686,00

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.500

512,40

7.429,80

2

Huyện Vũng Liêm:

57.393

26.376,92

6.193

204,96

1.269,32

11.000

409,92

4.509,12

40.200

512,40

20.598,48

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

13.700

512,40

7.019,88

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000

512,40

6.661,20

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.500

512,40

6.917,40

3

Huyện Bình Tân:

32.019

10.407,66

18.469

204,96

3.785,41

3.130

409,92

1.283,05

10.420

512,40

5.339,21

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

4.200

512,40

2.152,08

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.300

512,40

1.178,52

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.920

512,40

2.008,61

4

Thị xã Bình Minh:

18.385

7.160,28

6.285

204,96

1.288,17

3.200

409,92

1.311,74

8.900

512,40

4.560,36

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

3.200

512,40

1.639,68

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500

512,40

1.281,00

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.200

512,40

1.639,68

5

Huyện Trà Ôn:

45.667

21.147,16

4.107

204,96

841,77

9.660

409,92

3.959,83

31.900

512,40

16.345,56

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

10.900

512,40

5.585,16

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

10.500

512,40

5.380,20

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.500

512,40

5.380,20

6

Huyện Long Hồ:

28.340

12.551,75

4.190

204,96

858,78

6.650

409,92

2.725,97

17.500

512,40

8.967,00

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500

512,40

3.330,60

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

5.500

512,40

2.818,20

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.500

512,40

2.818,20

7

Huyện Mang Thít:

26.916

12.541,71

2.266

204,96

464,44

5.400

409,92

2.213,57

19.250

512,40

9.863,70

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

6.750

512,40

3.458,70

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000

512,40

3.074,40

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500

512,40

3.330,60

8

TP.Vĩnh Long:

3.663

1.392,29

1.023

204,96

209,67

1.660

409,92

680,47

980

512,40

502,15

 

- Vụ Đông Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

400

512,40

204,96

 

- Vụ Hè Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

200

512,40

102,48

 

- Vụ mùa (vụ Thu-Đông)

 

 

 

 

 

 

 

 

380

512,40

194,71

Ghi chú:

- Mức thu thủy lợi phí của lúa áp dụng mức theo trường hợp tạo nguồn tưới tiêu bằng thủy triều tại tiết 7, biểu: Mức thu thủy lợi phí tại điểm a, khoản 1, điều 19 Nghị định 143/2003/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 1, điều 1 Nghị định 67/2012/NĐ-CP .

- Mức thu đối với thủy lợi phí của cây màu, cây công nghiệp áp dụng mức thu thủy lợi phí tại điểm b, khoản 1, điều 19 Nghị định 143/2003/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 1, điều 1 Nghị định 67/2012/NĐ-CP ./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 792/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 07/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 792/QĐ-UBND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329971