• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

Quyết định 805/QĐ-SYT năm 2016 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế Hà Giang

Tải về Quyết định 805/QĐ-SYT
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/QĐ-SYT

Hà Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ Y TẾ HÀ GIANG

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ GIANG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Y tế tnh Hà Giang;

Xét đnghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế Hà Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Quyết định này thay thế Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 22/7/2013 của Sở Y tế Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Bộ Y tế;
- Vụ TCCB Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- VP UBND tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Lương Viết Thuần

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ Y TẾ HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-SYT ngày 23/9/2016 của Sở Y tế Hà Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành;

2. Quy chế này được áp dụng cho Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi là các đơn vị).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Sở Y tế (sau đây gọi là người phát ngôn) gồm:

a) Giám đốc Sở Y tế;

b) Phó Giám đốc Thường trực được Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí thường xuyên;

c) Khi có vấn đề liên quan của ngành y tế được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực được Giám đốc phân công là người được ủy quyền phát ngôn chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách xử lý thông tin và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung thông tin;

d) Đối với các lĩnh vực chuyên môn, Giám đc trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo từng lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Quản lý hành nghề y, dược và Bảo him y tế; Quản lý tài chính, kinh tế y tế là Giám đốc trực tiếp phụ trách;

- Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm là Phó Giám đốc phụ trách;

- Lĩnh vực Dân số- kế hoạch hóa gia đình là Phó Giám đốc phụ trách;

- Lĩnh vực Y tế dự phòng, môi trường y tế là Phó Giám đốc phụ trách;

- Lĩnh vực Dược là Phó Giám đốc phụ trách;

- Lĩnh vực Y dược ctruyền là Phó Giám đốc phụ trách;

- Lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS là Phó Giám đốc phụ trách;

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, khi cần Giám đốc Sở Y tế chỉ định Thủ trưởng đơn vị liên quan đphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, sđiện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn được công bố bng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

2. Khi được ủy quyền, các đồng chí Phó Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần phải làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng chí Phó Giám đốc và Thủ trưng đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm chính và phối hp với các đơn vị liên quan đxử lý kịp thời.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, cháp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nht định.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan SY tế và các đơn vị trực thuộc không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh đại diện Sở Y tế để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp trả lời phỏng vấn trên báo chí mang tính chất cá nhân, không sử dụng chức danh quản lý Nhà nước và phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời phỏng vn, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời phng vấn.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Định kỳ một tháng một lần các đơn vị theo lĩnh vực quản lý chuẩn bị nội dung thông tin gửi về Văn phòng để cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế (http://www.ytehagiang.org.vn)

2. Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, Sở Y tế tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bn hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên Giáo phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

4. Văn phòng Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan chun bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí. Nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải trình Giám đốc Sở Y tế duyệt trước khi công bố.

5. Nội dung cung cấp thông tin cho báo chí

- Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế; chương trình, hoạt động chủ yếu của lãnh đạo Sở Y tế; kết quả, thành tích của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực y tế;

- Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế; UBND tỉnh.

- Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo Sở Y tế đối với các vấn đề quan trọng được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

- Các kế hoạch, chương trình công tác, nội dung hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Sở Y tế cần tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và nhân dân;

- Các lĩnh vực hoạt động khác mà Lãnh đạo Sở Y tế xét thấy cần và cho phép thông báo hoặc cung cấp thông tin với cơ quan báo chí.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xut, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, hoặc vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng thông tin, định hướng dư luận;

Trường hợp xảy ra sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Sở Y tế thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi sự kiện xảy ra;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế đã được nêu trên báo chí;

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Sở Y tế quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc trả lời phỏng vấn cho cơ quan báo chí.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn

1. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn như sau:

a) Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin cung cấp cho báo chí dưới hình thức văn bản, tài liệu, báo cáo hoạt động cn phải được sự phê duyệt của lãnh đạo Sở Y tế, bảo đảm đy đủ, rõ ràng, chính xác;

b) Trường hợp các cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn muốn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì chỉ được đại diện cho cá nhân người đó, không được đại diện cho Sở Y tế;

2. Trước khi hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn bắt đầu, người chủ trì thông báo về phạm vi và mức độ giới hạn thông tin cung cấp cho báo chí, thực hiện theo một trong các mức độ sau:

- Thông tin được sử dụng, phổ biến rộng rãi;

- Thông tin ch đtham khảo;

- Thông tin lưu hành nội bộ;

- Thông tin không được phổ biến rộng rãi sau một thời gian nhất định (thời gian cụ thể do người chủ  trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn quyết định).

3. Người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc SY tế về các nội dung thông tin được cung cấp trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn đó.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Sở Y tế thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Sở Y tế cung cấp thông tin, tập hợp thông tin đphát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định.

3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề bí mật không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang trong quá trình điều tra, hoặc chưa xét xử; trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cn thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, t cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình gii quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí;

d) Những văn bản về chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội;

4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Y tế về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Trách nhiệm của Văn phòng

a) Là đầu mối của Sở Y tế trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; Có trách nhiệm tổng hợp tất cả các thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế của Sở Y tế;

b) Phối hp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan giúp Lãnh đạo Sdự thảo nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; Chuẩn bị cho tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành y tế; Tổ chức cho cơ quan báo chí phỏng vấn lãnh đạo Sở Y tế;

c) Phi hp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý những thông tin báo chí viết về ngành y tế; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng ti thông tin sai sự thật về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật về báo chí;

d) Theo dõi, tng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế và báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, xử lý; Chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định hiện hành.

đ) Chủ trì phi hợp với Thanh tra Sở Y tế và các đơn vị liên quan đtham mưu cho Giám đốc Sở xem xét xử lý, kỷ luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe

a) Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Bản tin Sức khỏe Hà Giang có trách nhiệm đăng tải các thông tin chính xác, kịp thời; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần định hướng dư luận, đại diện cho tiếng nói chung của ngành Y tế;

b) Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định;

c) Trường hợp đặc biệt khi được Lãnh đạo Sở Y tế ủy quyền, các đơn vị có thcung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưng phải thng nhất nội dung với Văn phòng trình Lãnh đạo Sở phê duyệt trước khi cung cấp cho cơ quan báo chí.

Điều 8. Xử lý vi phạm trong thực hiện Quy chế

Công chức, viên chức cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Căn cứ vào Quy chế này, Thu trưng các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phổ biến, quán triệt các nội dung được quy định trong Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

2. Xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị.

3. Định kỳ 3 tháng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế về kết quả thực hiện (gửi về Văn phòng).

Điều 10. Giám sát thực hiện

1. Văn phòng Sở Y tế giám sát việc thực hiện Quy chế tại các đơn vị, báo cáo Giám đốc Sở Y tế định kỳ 6 tháng, 1 năm và trong trường hợp đột xuất.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở sửa đi, bsung hoàn thiện Quy chế./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 805/QĐ-SYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Lương Viết Thuần
Ngày ban hành: 23/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 805/QĐ-SYT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333107