• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2016 về giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Diên Tân tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để sử dụng vào mục đích giáo dục

Tải về Quyết định 805/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO DIÊN TÂN TẠI XÃ DIÊN TÂN, HUYỆN DIÊN KHÁNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 140/TTr- STNMT-CCQLĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 4.746,1m2 đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Diên Tân (trụ sở chính tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh để sử dụng vào mục đích giáo dục (đất cơ sở giáo dục - đào tạo).

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo địa chính khu đất số 945/2010/TĐ.BĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) xác lập ngày 06/12/2010.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Diên Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh phối hợp UBND xã Diên Tân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất;

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Giao UBND huyện Diên Khánh cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Diên Khánh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục đào tạo; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Diên Khánh; Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Diên Khánh; Chủ tịch UBND xã Diên Tân, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Diên Tân; Giám đốc trung tâm công báo tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HgP, BN.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

Giao 4.746,1m2 đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Diên Tân (trụ sở chính tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh để sử dụng vào mục đích giáo dục (đất cơ sở giáo dục - đào tạo).

Vị trí, ranh giới thửa đất số 696 tờ bản đồ số 9 được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính (đính kèm Bản kiểm tra quy hoạch) đất do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 20/7/2016.

Hạn chế quyền sử dụng đất: Đối với 951,4m2 đất quy hoạch giao thông, Trường Mẫu giáo Diên Tân được tạm sử dụng, không được xây dựng công trình kiên cố trên đất và phải bàn giao lại mặt bằng khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Riêng phần diện tích công trình lớp học (xây dựng năm 2009) phạm quy hoạch giao thông được tồn tại cho đến khi Nhà nước có quyết định tháo dỡ bàn giao mặt bằng khi thực hiện quy hoạch.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 805/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 30/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 805/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330824