• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2014 về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận phương án tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 807/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THỎA THUẬN PHƯƠNG ÁN TỔNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGOÀI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 34/TTr-SXD ngày 26/02/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 169/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân cấp thẩm quyền thỏa thuận phương án tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng ngoài đô thị theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 6, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng: thỏa thuận phương án tổng mặt bằng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: thỏa thuận phương án tổng mặt bằng đối với các công trình xây dựng còn lại (trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền thỏa thuận của Sở Xây dựng tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội Vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Trang Web CHHC tỉnh;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 807/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 22/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 807/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235969