• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 815/QĐ-UBND-HC năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1112/QĐ-UBND-HC công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 815/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1112/QĐ-UBND-HC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 362/TTr-STNMT ngày 19 tháng 7 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 596/STP-VB ngày 15 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b Quyết đnh s 1112/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 12 năm 2012 ca y ban nhân dân tỉnh v việc công b th tục hành chính thuc thẩm quyn gii quyết của Sở Tài nguyên Môi trưng.

Lý do: vic công b th tục hành cnh thuc thm quyn ca Ch tịch y ban nhân dân tỉnh (theo khoản 2 Điu 13 ca Ngh định s 63/2010/NĐ-CP).

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Th trưng các sở, ban, ngành tnh và Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph thuc tỉnh Đng Tháp chịu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM.Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PCHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 815/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 815/QĐ-UBND-HC

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235888