• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án phát triển đô thị thông minh


 

Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 819/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO “DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1544/VPCP-QHQT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020" (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 11 đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trường SOM ASEAN Việt Nam - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban;

6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban;

7. Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

9. Ông Dương Hải Hưng - Phó vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao - Úy viên;

10. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

11. Ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”, đôn đốc, điều phối các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau hoàn thành tổ chức thực hiện các hoạt động của “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và các thành viên của Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020;
- Các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, Cục PTĐT

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 819/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 819/QĐ-BXD

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446525