• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 82/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016

Tải về Quyết định 82/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề ngh của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 03/TTr-SKHCN ngày 18/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 (Có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Kinh phí phục vụ kiểm tra, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016 đã được giao Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4, 5;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KON TUM NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

TT

Tên quan, đơn vị được kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

Đơn vị phối hp

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

UBND phường Duy Tân

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN)

 

 

x

Tháng 4

2

UBND xã Vinh Quang

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 4

3

UBND thị trấn Đăk Glei

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 4

4

UBND xã Diên Bình

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 4

5

UBND thị trấn Plei Kần

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 4

6

Ban Dân tộc

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

7

Ban Quản lý khu kinh tế

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

8

Chi cục Bảo vệ thực vật

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

9

Chi cục Dân số và KHH gia đình

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

10

Chi cục Kim lâm

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

11

Chi cục Lâm nghiệp

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 5

12

Chi cục Phát triển nông thôn

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 5

13

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 5

14

Chi cục Quản lý thị trường

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

15

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

16

Chi cục Thú y

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 6

17

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão lụt

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

18

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

19

Chi cục Văn thư Lưu trữ

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 6

20

Sở Công thương

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 6

22

Sở Giao thông Vận tải

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 7

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

24

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 7

25

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 7

26

Sở Nội vụ

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

27

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 8

28

Sở Ngoại vụ

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

29

Sở Tài chính

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 8

30

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

31

Sở Tư pháp

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 8

32

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

33

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 9

34

Sở Xây dựng

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

35

SY tế

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

36

Thanh tra tỉnh

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 9

37

UBND huyện Đăk Glei

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

38

UBND huyện Đăk Hà

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

39

UBND huyện ĐăkTô

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

40

UBND huyện Kon Plông

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

41

UBND huyện Kon Ry

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

42

UBND huyện Ngọc Hồi

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

43

UBND huyện Sa Thầy

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

44

UBND huyện Tu Mơ Rông

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

45

UBND thành phố Kon Tum

Sở KH&CN

 

x

 

Tháng 10

46

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN

 

 

x

Tháng 9

* Ghi chú:

- Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo: 26 cơ quan,

- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan: 20 cơ quan.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 82/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328915