• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


 

Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020 03 ĐỀ ÁN CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của B Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ tri thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020";

Căn cQuyết định s 808/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Th tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Đ án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011-2020”;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 m 2011 của Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghthuật giai đoạn 2011-2020”;

Xét đnghị của Vụ trưng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch thực hiện năm 2020 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính ph phê duyệt: “Xây dựng Đội ngũ trí thc ngành Văn boa, Thể thao và Du lch năm 2020"; “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”; Đi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trưng văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”

Điều 2. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch trích t nguồn kinh phí thực hiện 03 Đề án năm 2020 chi tại Văn phòng B.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Đào to, Vụ trưng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Th trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, ĐT, ĐTT(45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2020

03 ĐỀ ÁN CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày   tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

THUỘC ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1

Hội nghị Tổng kết thực hiện 03 đề án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

ĐA 1,2,3

Vụ Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

200.000

2

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực âm nhạc

ĐA 2

Vụ Đào tạo

Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc

Quý III

200.000

3

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho huấn luyện viên các môn thể thao thành tích cao trên toàn quốc

ĐA 1

Vụ Đào tạo

Tổng cục Thể dục thể thao, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Quý III

200.000

4

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

ĐA 1

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch và các đơn vị liên quan

Quý III

200.000

5

Hội thi tài năng học sinh, sinh viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc

ĐA 3

Vụ Đào tạo

Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc và các đơn vị liên quan

Quý III- Quý IV

2.500.000

TỔNG CỘNG: 3.300.000

Ghi chú:

Đề án 1: Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Đề án 2: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011-2020

Đề án 3: Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 827/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437469