• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 839/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 839/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP , ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 30/TTr-CAT- PV11, ngày 17/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
839/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích yêu cầu

1. Tạo sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của các đơn vị có liên quan trong theo dõi quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

2. Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và ý thức cảnh giác, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các tổ chức cá nhân.

3. Xác định và tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong quá trình phối hợp; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành, các cấp; đảm bảo quyền, lợi ích hp pháp, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Điều 3. Công tác quản lý Nhà nước trong Quy chế này bao gồm

1. Cấp các loại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu; Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (gas), Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy phép kinh doanh karaoke, Giấy phép kinh doanh vũ trường, Giấy chứng nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch,...

2. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh đã được cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận nêu trên để hoạt động.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hoạt động tại địa phương đảm bảo thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm được phân công, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về pháp luật, chính trị, ngoại giao.

2. Trong công tác phối hợp phải đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chương II

NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hp vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

4. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến hoạt động biến tướng, trá hình, làm nơi chứa chấp, môi giới, tạo điều kiện cho tội phạm và tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; xem xét, tham mưu cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, rút giấy phép đối với những cơ sở kinh doanh không có đủ các loại giấy phép, giấy chứng nhận do cơ quan chức năng cấp hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Xem xét cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra các điều kiện về an ninh, trật tự, theo dõi việc khắc phục, bổ sung các điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

Chỉ đạo thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cấp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu hàng hoá của các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP .

3. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh khách sạn sau khi nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn lập thủ tục xếp hạng sao. Các cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, hoạt động in ấn đến Sở Thông in Truyền thông xin cấp giấy phép hoạt động in hoặc xác nhận đăng ký hoạt động in.

4. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo, đài phổ biến đến chủ cơ sở kinh doanh các quy định về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

5. Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của các cơ sở.

6. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh, trật tự, các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

7. Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định tại Điều 19 và Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Quy chế này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo về Bộ Công an theo quy định.

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...cho các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện để xác định, tổng hp các nội dung quy định có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa phù hp với thực tế; đề xuất, kiến nghị các nội dung cần điều chỉnh, hoặc bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức hậu kiểm các hộ kinh doanh, hợp tác xã và các doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh để các tổ chức, cá nhân nắm thực hiện.

2. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động phải đến cơ quan Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát QLHC về TTXH để làm thủ tục cam kết an toàn PCCC và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Tổ chức hậu kiểm tra đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, thống kê các cơ sở được cấp phép nhưng không hoạt động, các cơ sở giải thể...

4. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan các doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh với cơ quan Công an nhằm quản lý chặt chẽ quá trình đăng ký hoạt động của cơ sở.

5. Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin Đăng ký kinh doanh (các loại hình) theo quy định tại các Điều từ Điều 21 đến Điều 29 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Điều 8. Sở Y tế

1. Thẩm định, cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; cơ sở dịch vụ massage; cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

2. Hướng dn cơ sở kinh doanh sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động phải đến cơ quan Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát QLHC về TTXH để làm thủ tục cam kết an toàn PCCC và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở: đảm bảo có tủ thuốc, cơ số thuốc, các trang thiết bị cần thiết, bằng cấp bác sỹ và bác sỹ trực tại cơ sở, tránh việc cho thuê, mượn bằng cấp bác sỹ để hoạt động; giấy chứng nhận, chứng chỉ của nhân viên massage theo quy định.

4. Bộ phận một cửa của Sở Y tế là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở, cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và cơ sở dịch vụ massage theo đúng quy định tại Luật Khám, chữa bệnh s: 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

Điều 9. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch số lượng cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke ở các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động phải đến cơ quan Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát QLHC về TTXH để làm thủ tục cam kết an toàn PCCC và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, vũ trường, karaoke; Giấy chứng nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch,... không thực hiện việc cấp phép hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện. Thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra quá trình hoạt động của các cơ sở đảm bảo không để các cơ sở hoạt động quá giờ quy định, sử dụng âm thanh, ánh sáng, thiết kế cửa ra vào không đúng quy chuẩn.

4. Thường xuyên kiểm tra việc treo, đặt biển hiệu của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và mỹ quan đô thị.

5. Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường được quy định tại điểm g, điểm i khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Văn bản hp nhất số: 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Báo Vĩnh Long, đài truyền hình Vĩnh Long và đài truyền thanh các cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở trong quá trình hoạt động.

Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận đăng ký hoạt động in.... theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP .

Điều 11. Sở Công thương

1. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh khí hoá lỏng (gas).

2. Phối hợp vi các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh khí hoá lỏng (gas) trên địa bàn tỉnh trong việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh, các quy định về an toàn, vệ sinh và lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ.

3. Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (gas) theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP , ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT , ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị đnh số 19/2016/NĐ-CP .

Điều 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân có ý thức chấp hành quy định pháp luật; đồng thời tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để bọn tội phạm lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động phạm tội trên địa bàn mình quản lý.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch khi cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh đến cơ quan Công an cùng cấp để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 13. Công tác phối hợp kiểm tra

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền.

- Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự; điều kiện về an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

- Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Các Sở, ngành có liên quan tuỳ theo chức năng nhiệm vụ khi có nhu cầu kiểm tra, thanh tra phải thông báo thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra chung, tránh trường hp “mạnh ai nấy làm”. Phải thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

2. Nội dung kiểm tra, thanh tra

a) Kiểm tra, thanh tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý; nội dung kinh doanh ghi trong Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động;

b) Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c) Kiểm tra người và phương tiện, sản phẩm kinh doanh, dịch vụ liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Kết thúc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản ghi rõ kết quả và tồn tại hoặc vi phạm (nếu có).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11), các đơn vị tham gia phối hợp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Triển khai thực hiện

1. Giám đốc Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, qua đó nhận xét và đánh giá hàng năm kết quả công tác phối hợp và tình hình hoạt động của các cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời đến Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hp. Giao Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, tổng hp, hướng dẫn và đôn đốc triển khai, thực hiện Quy chế này./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 839/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 03/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 839/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392942