• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành


 

Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông, hạng mục: san nền, kè đá chống xói, đường bê tông, sân đường nội bộ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 867/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẠCH THÔNG
HẠNG MỤC: SAN NỀN, KÈ ĐÁ CHỐNG XÓI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 34/BC-STC ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông.

Hạng mục: San nền, kè đá chống xói, đường bê tông, sân đường nội bộ

- Chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

- Thời gian: Khởi công 28/12/2004; Hoàn thành: 30/12/2008.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Phải thu hồi

Tổng số:

3.466.820.000

3.804.000.000

377.180.000

- Ngân sách nhà nước

(Nguồn trái phiếu Chính phủ)

3.466.820.000

3.804.000.000

3.804.000.000

377.180.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư

được quyết toán

Tổng số

4.458.934.382

3.466.820.000

1. Xây lắp

4.308.495.435

3.457.532.000

2. Chi XDCB khác

150.438.947

9.288.000

Trong đó: Thẩm duyệt QT

 

9.288.000

3. Dự phòng

 

-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

3.466.820.000

 

1. Tài sản cố định

(San nền, kè, sân đường nội bộ)

 

 

3.466.820.000

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép thanh, quyết toán chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 3.466.820.000 đồng.

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/12/2013:

+ Số vốn đã thanh toán cho Công ty TNHH Tiến Thành là 3.804.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 346.468.000 đồng (Công ty TNHH Tiến Thành)

+ Nợ phải trả: 9.288.000 đồng (Sở Tài chính).

- Thu hồi khoản thanh toán vượt có giá trị là 346.468.000 đồng.

- Bàn giao quy trình bảo trì công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số: 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, thực hiện bảo trì công trình theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 3.466.820.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt và thanh toán dứt điểm công nợ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 867/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 30/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 867/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234876