• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 869/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 869/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN TÔM TỈNH BẠC LIÊU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát trin tôm tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu

Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

1. Ban Quản lý thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, ban bành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý

1. Ban Quản lý có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và số lượng người làm việc.

Số lượng người làm việc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tự cân đối trong tổng số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2018, bảo đảm không tăng biên chế.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định cụ thể.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 869/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/2018   Số công báo: Từ số 817 đến số 818
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 869/QĐ-TTg

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387824